Αναλυτική περιγραφή βιντεομαθημάτων ΑΣΕΠ 2022!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΕΠ 2022


Στα κάτωθι αρχεία (βλ.και συνημμένα) υπάρχουν αναλυτικά οι περιγραφές του περιεχομένου των online βιντεομαθημάτων που διεξήχθησαν στο φετινό πρόγραμμα προετοιμασίας για τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2022!

Περιεχόμενα ασύγχρονων βιντεομαθημάτων ΑΣΕΠ 2022

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα περιεχόμενα ΑΣΕΠ 2022

Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα των βιντεομαθημάτων ΑΣΕΠ 2022

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (Εργασιακή Αποτελεσματικότητα-Ιεράρχηση προτεραιοτήτων)
1ος Κύκλος Μαθημάτων (κ. Μαυροειδάκου)


ΜΑΘΗΜΑ 1
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση – Προσωπικό στη Δημόσια Διοίκηση – Δ.Υ.)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών- Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Παρουσίαση του Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2022)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Δημόσια Διοίκηση – Ορισμός – Οργάνωση – Υπαλληλικό Σύστημα – Αρχές καλής διοίκησης Δημοσίου Τομέα – Έλεγχος και Εποπτεία)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στην Εισαγωγή στην Δημόσια Διοίκηση)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Το Προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης – Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι)

ΜΑΘΗΜΑ 2
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Κεφάλαιο 1- 6)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών- Ενότητες 1-3)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Έννοια Πειθαρχίας – Προσωπικότητα Εργαζομένων – Ηγεσία – Σχέσεις Προϊσταμένων και Υφισταμένων – Ορισμός Ηγεσίας – Στυλ Ηγεσίας)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ομάδες – Δημιουργία Ομάδων – Διακρίσεις – Στάδια Ανάπτυξης – Δυναμική – Ομαδική Συμπεριφορά)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Διαπροσωπικές και Διομαδικές Συγκρούσεις – Διοικητική Κουλτούρα – Χαρακτηριστικά Ελληνικής Δημόσιας Κουλτούρας – Μετανεωτεριστικό Μοντέλο)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στην Δημόσια Διοίκηση και στο Προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης)

ΜΑΘΗΜΑ 3
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Κεφ. 6-9)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (Ερωτήσεις Ενότητες 3-4)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Κεφάλαιο 6 – Μοντέλα Διάρθρωσης Οργανισμών)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στο Κεφάλαιο 6 – Μοντέλα Διάρθρωσης Οργανισμών)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Κεφάλαια 7 κ 8 – Εξέλιξη Μοντέλων Διάρθρωσης στον Δημόσιο Τομέα – Σταδιακή Μετάβαση στο Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Κεφάλαιο 9 – Προβλήματα κατά τη Μετάβαση στο Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ – Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στα Κεφ. 7-8-9)

ΜΑΘΗΜΑ 4
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Κεφ. 10-13)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (Ερωτήσεις Ενότητες 5-6)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Κεφάλαιο 10 – Εμφάνιση του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ – Μοντέλα Μεταρρύθμισης Δημόσιας Διοίκησης – Επίσημος Προσδιορισμός του ΝΔΜ)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (ΝΔΜ και ο Πολίτης Πελάτης – Ατζέντα ΝΔΜ – Ελληνική Εμπειρία από την Εφαρμογή του ΝΔΜ – Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΝΔΜ)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στο Κεφάλαιο 10 – Το ΝΔΜ και τα Δογματικά του Στοιχεία)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Κεφάλαιο 11 – Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στους Οργανισμούς Δημοσίου Τομέα)

ΜΑΘΗΜΑ 5
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Κεφ. 12-14)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (Ερωτήσεις Ενότητες 6-7)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Κεφ. 12 – Κρίση στο Λειτουργικό Πλαίσιο Διοίκησης των Οργ. Δημ. Τομ. – Κεφ. 13 – Επίδραση Αναδιοργάνωσης στους ΟΔΤ)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στα Κεφάλαια 12-13)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Κεφάλαιο 14 – Εργασιακή Ικανοποίηση κ Αποτελεσματικότητα – Κίνητρα κ Παρακίνηση)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Εργασιακή Ικανοποίηση – Εννοιολογική Προσέγγιση – Παράγοντες Ικανοποίησης από την Εργασία)

ΜΑΘΗΜΑ 6
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Κεφ 14-16)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2( Ερωτήσεις Ενότητες 7-8)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Θεωρία Ανθρώπινων Αναγκών – Υπόδειγμα Lawler – Porter – Θεωρία Κοινωνικής Επιρροής – Θεωρία Στόχων – Πρότυπο Δυσαρέσκειας Εργαζομένων)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Σχέση Εργασιακής Ικανοποίησης κ Επίδοσης – Επιπτώσεις – Συνέπειες μή Ικανοποίησης)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στο Κεφάλαιο 14 – Εργασιακή Ικανοποίηση κ Αποτελεσματικότητα)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Κεφ. 15 – Ικανότητες κ Δεξιότητες – Κεφ. 16 – Οργανωτικές Ικανότητες κ Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (συνέχεια Κεφ. 16 – Ικανότητα Οργάνωσης και Τάξης – Στοχοθεσία – Αποτελεσματική Στοχοθεσία – Προσεγγίσεις Προσωπικής Στοχοθεσίας)

ΜΑΘΗΜΑ 7
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Κεφ 17)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (Ερωτήσεις Ενότητα 9)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Επιμέρους Ικανότητες Οργάνωσης Χρόνου)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ολοκλήρωση Οργανωτικών Ικανοτήτων – Επίλυση Προβλημάτων και εξής)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις 8ης Ενότητας – Ικανότητες – Δεξιότητες – Οργανωτικές Ικανότητες – Ιεραρχικές Προτεραιότητες – Ερωτήσεις 1-20)

ΜΑΘΗΜΑ 8
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ίδιες με το ΜΑΘΗΜΑ 7)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Γενικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Εργαζομένων – έως και Μέθοδο Υποχρεωτικής Διασποράς)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Γενικές Μέθοδοι Αξιολόγησης Εργαζομένων – Μέθοδοι Μέτρησης Συμπεριφοράς και εξής)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Αξιολόγηση στον Δημόσιο Τομέα – Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΕΠ ΤΕΙ – Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Ερωτήσεις 9ης Ενότητας – Η αξιολόγηση στον Δημόσιο Τομέα – Ερωτήσεις 1-31)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (Εισαγωγή στην Εκπαίδευση – Τομείς που βελτιώνονται – Φορείς Εκπαίδευσης Δημ. Υπαλλήλων και Υπαλλήλων στα Υπουργεία)

2ος Κύκλος Μαθημάτων (κ. Μωυσίδου)


ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Δημόσια Διοίκηση)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (1η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Εισαγωγή – Δομή Μαθήματος – Σχόλια περί Ύλης)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Διάκριση των Λειτουργιών – Εκτελεστική Λειτουργία – Έργο – Ρόλος – Όργανα – Σχέση με Νομοθετική και Δικαστική – Π.τ.Δ.)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Κυβέρνηση – Συνταγματική Οργάνωση Κράτους – Δημόσια Διοίκηση – Έννοια κ Στελέχωση της ΔΔ – Δημόσιο εν Ευρεία Έννοια)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Ανάλυση της Στελέχωσης της ΔΔ – Αρχές Καλής Διοίκησης στον Δ. Τομέα – Επιθεωρητές ΔΔ – ΑΣΕΠ – Υπαλληλικό Σύστημα ΔΔ)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (1η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-15 και 17)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ο Δημόσιος Υπάλληλος)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Κεφάλαιο 2ο – Δημόσιος Υπάλληλος – Συνταγματική Κατοχύρωση – Ορισμός – Ιδιότητα – Περιορισμοί)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Πειθαρχικό Δίκαιο – Υπηρεσιακές Μεταβολές – Κανόνες Δράσης κ Συμπεριφοράς έως Ανιδιοτέλεια κ Ακεραιότητα)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Συνέχεια Κανόνων Δράσης κ Συμπεριφοράς από Υπευθυνότητα κ εξής)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Δικαιώματα Δημοσίων Υπαλλήλων – Θεμελιώδεις Αρχές Διοικητικής Δράσης)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Θεωρίες Ανθρώπινης Συμπεριφοράς)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (2η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-15)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Κεφάλαιο 3 – 3Α Θεωρίες Ανθρώπινης Συμπεριφοράς – 3Β Ηγεσία – Σχέσεις Προϊσταμένων και Υφισταμένων)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (3Γ Δημιουργία Ομάδων κ Διαπροσωπικές Συγκρούσεις – Κεφ. 4 – Διοικητική Κουλτούρα – Μοντέλα Διάρθρωσης – Γραφειοκρατία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (3η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (3η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-15)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Κεφάλαιο 4ο – Σταδιακή Μετάβαση στο Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Κεφ. 5ο – Προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης κατά την Μετάβαση στο ΝΔΜ – Κεφ. 6ο – Δογματικά Στοιχεία του ΝΔΜ)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Κεφάλαια 7-10)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Ικανότητες και Δεξιότητες)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (4η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (4η Ομάδα Ερωτήσεων 1-19)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Θεωρία Ανθρώπινων Αναγκών – Υπόδειγμα Porter Lawler – Πρότυπο Δυσαρέσκειας – Επιπτώσεις Εργ. Ικανοποίησης)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Κεφ. 15ο – Ικανότητες κ Δεξιότητες – Κεφ. 16ο – Οργανωτικές Ικανότητες κ Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων – Στοχοθεσία)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Αξιολόγηση στον Δημόσιο Τομέα)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (5η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (5η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-10)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Αξιολόγηση στον Δημόσιο Τομέα – Απόδοση Οργανισμού – Αξιολόγηση Ικανοτήτων κ Δεξιοτήτων στην Εργασία – Αξιολόγηση Εργαζομένων)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Μέθοδοι Αξιολόγησης Εργαζομένων – Νομοθεσία Αξιολόγησης στο Δημόσιο Τομέα – Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Επαναληπτικές Ερωτήσεις)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Κείμενο για το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ – Συζήτηση και Σχόλια)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Επαναληπτικές Ερωτήσεις – Ερωτήσεις 1-40)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (Αριθμητικός Συλλογισμός)


ΜΑΘΗΜΑ 1
Το 1ο μάθημα περιλαμβάνει Βασικές έννοιες στους Πραγματικούς Αριθμούς ( Σύνολα Αριθμών, Πράξεις, Απόλυτες Τιμές, Ρίζες), Εξισώσεις, Ανισώσεις 1ου βαθμού, Ποσοστά, Ποσά Ανάλογα και Αντιστρόφως Ανάλογα.
Οι ερωτήσεις αφορούν εφαρμογές στις Βασικές έννοιες των Πραγματικών Αριθμών, Προβλήματα με ποσά Ανάλογα και Αντιστρόφως ανάλογα, Προβλήματα που λύνονται με την κατασκευή Εξισώσεων και Ανισώσεων 1ου βαθμού.
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (1η Διδακτική)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (1η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 (Διαφάνειες Παράδοσης)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 4 (1η Ομάδα Ερωτήσεων – Απαντήσεις)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5 (Παρουσίαση Διαγωνισμού ΑΣΕΠ)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Παρουσίαση κ Σχολιασμός επί του Επερχόμενου Διαγωνισμού – Ανάλυση Δομής κ Ύλης του Μαθήματος – Απορίες Υποψηφίων)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Θεωρία – Πραγματικοί Αριθμοί – Σύνολα Αριθμών – Ανισότητες – Απόλυτες Τιμές – Ρίζες – Εξισώσεις Α Βαθμού)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (1η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-17)

ΜΑΘΗΜΑ 2
Το 2ο μάθημα περιλαμβάνει τα Συστήματα (Γραμμικά και Μη Γραμμικά Συστήματα) και τις Προόδους (Ακολουθίες, Αριθμητική, Γεωμετρική Πρόοδο, Απλό Τόκο και Ανατοκισμό). Οι ερωτήσεις αφορούν εφαρμογές στα Συστήματα, στις Προόδους, Προβλήματα που λύνονται που με την κατασκευή Συστημάτων, Προβλήματα Προόδων που λύνονται με την κατασκευή Συστημάτων και Προβλήματα Απλού Τόκου και Ανατοκισμού.
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (2η Διδακτική)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (2η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 (Διαφάνειες Παράδοσης)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 4 (2η Ομάδα Ερωτήσεων – Απαντήσεις)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Συστήματα – Γραμμικά Συστ. – Γραφική κ Αλγεβρική Επίλυση – Μη Γραμμικά Συστ. – 2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-10)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ακολουθίες – Γραφ. Παράστ. Ακολουθίας – Αριθμητ. Πρόοδος – Γεωμετρ. Πρόοδος – 2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 11-21)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ανατοκισμός – Απλός κ Σύνθετος Τόκος – Ερωτήσεις 22-30)

ΜΑΘΗΜΑ 3
Το 3ο μάθημα περιλαμβάνει Ερωτήσεις Λογικής και Παρατηρητικότητας.
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (3η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (Διαφάνειες Παράδοσης)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 (3η Ομάδα Ερωτήσεων – Απαντήσεις)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Επίλυση Ερωτήσεων Λογικής και Παρατηρητικότητας)

ΜΑΘΗΜΑ 4
Το 4ο μάθημα περιλαμβάνει Ερωτήσεις Λογικής και Παρατηρητικότητας.
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (4η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (Διαφάνειες Παράδοσης)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 (4η Ομάδα Ερωτήσεων – Απαντήσεις)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Ερωτήσεις Λογικής και Παρατηρητικότητας)

ΜΑΘΗΜΑ 5
Το 5ο μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Ερωτήσεις στις Πιθανότητες (Έννοια της Πιθανότητας, Ιδιότητες της Πιθανότητας, Δεσμευμένη Πιθανότητα) και τη Στατιστική (Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, Μέτρα θέσης και Διασποράς)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (3η Διδακτική)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (5η ομάδα Ερωτήσεων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 (Διαφάνειες Παράδοσης)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 4 (5η ομάδα Ερωτήσεων – Απαντήσεις)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (Έννοια-Ιδιότητες της Πιθανότητας, Δεσμευμένη Πιθανότητα. Στατιστική (Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, Μέτρα θέσης και Διασποράς)

ΜΑΘΗΜΑ 6
Το 6ο μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Ερωτήσεις στις Πιθανότητες (Ιδιότητες της Πιθανότητας, Δεσμευμένη Πιθανότητα) τη Στατιστική (Μέτρα Θέσης και Διασποράς) και τη Συνδυαστική (Διατάξεις, Συνδυασμοί).
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (4η Διδακτική)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (6η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 (Διαφάνειες Παράδοσης)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 4 (6η Ομάδα Ερωτήσεων – Απαντήσεις)
• ΒΙΝΤΕΟ 6 (Πιθανότητες)

ΜΑΘΗΜΑ 7
Το 7ο μάθημα περιλαμβάνει Γεωμετρία (Σχήματα στο Επίπεδο, Σχήματα στο Χώρο) – Τριγωνομετρία (Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας, Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (7η Διδακτική)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (7η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 (Διαφάνειες Παράδοσης)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 4 (7η Ομάδα Ερωτήσεων – Απαντήσεις)
ΒΙΝΤΕΟ 7 (Γεωμετρία)

ΜΑΘΗΜΑ 8
Το 8ο και 9ο μάθημα περιλαμβάνει Γεωμετρία (Σχήματα στο Επίπεδο, Σχήματα στο Χώρο) – Τριγωνομετρία (Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας, Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (8η Διδακτική)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (8η Ομάδα Ερωτήσεων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 (Διαφάνειες Παράδοσης)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 4 (8η Ομάδα Ερωτήσεων – Απαντήσεις)
• ΒΙΝΤΕΟ 7 (Επαναληπτικά Θέματα σε όλη την Ύλη (Θέματα Διαγωνισμών Δημοσίου)

ΜΑΘΗΜΑ 9
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (9η Ομάδα Ερωτήσεων – Επαναληπτικό)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (Διαφάνειες Παράδοσης)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 (9η Ομάδα Ερωτήσεων – Επαναληπτικό – Απαντήσεις)
• ΒΙΝΤΕΟ 9 (Επαναληπτικά θέματα εφ’ όλης της ύλης)


ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (Γλωσσικός Συλλογισμός)


1-Ερωτήσεις Ομάδες λέξεων (Αντίθετες-Παράγωγες-Συνώνυμες) (160)
2-Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού (300)
3-Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού συνωνύμων (300)
4-Ερωτήσεις Γραμματικής Συντακτικού (200)
5-Ερωτήσεις αρχαίων-λόγιων εκφράσεων (300)
6-Ερωτήσεις εύρεσης συνωνύμων εκφράσεων (300)
7-Ερωτήσεις Ορθογραφικές-Ερμηνευτικές (300)
8-Ερωτήσεις συνωνύμων-ερμηνευτικές (200)
9-Ερωτήσεις ορθογραφικές-ερμηνευτικές (226)
10-Διάφορα Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων (300)
11-Πολυθεματικές Ερωτήσεις Λεκτικών Δεξιοτήτων
12-Ερωτήσεις Κατανόησης Κειμένου

ΜΑΘΗΜΑ 1
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (1η ομάδα ερωτήσεων συνωνύμων – αντωνύμων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (1η ομάδα ερωτήσεων συνωνύμων – αντωνύμων – Απαντήσεις)
• 1-Ενδεικτικά στοιχεία Θεωρίας 1
• 2-Ενδεικτικά στοιχεία Θεωρίας 2
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Δομή κ Ύλη Μαθήματος – Συζήτηση επί του Επερχόμενου Διαγωνισμού – Ενδεικτικά Στοιχεία Θεωρίας 1 και 2)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (1η ομάδα Ερωτήσεων Συνωνύμων – Αντωνύμων – Ερωτήσεις 1-20)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (1η Ομάδα Ερωτήσεων Συνωνύμων – Αντωνύμων – Ερωτήσεις 21-60)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (1η Ομάδα Ερωτήσεων Συνωνύμων – Αντωνύμων – Ερωτήσεις 61-110)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (1η Ομάδα Ερωτήσεων Συνωνύμων – Αντωνύμων – Ερωτήσεις 111-160)

ΜΑΘΗΜΑ 2
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (2η Ομάδα ερωτήσεων συμπλήρωσης κενού)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (2η Ομάδα ερωτήσεων συμπλήρωσης κενού – Απαντήσεις)
• ΒΙΝΤΕΟ (2η Ομάδα Ερωτήσεων συμπλήρωσης κενού)

ΜΑΘΗΜΑ 3
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού συνωνύμων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού συνωνύμων – Απαντήσεις)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Ομάδα Ερωτήσεων Συμπλήρωσης Κενού – Ερωτήσεις 1-32)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ομάδα Ερωτήσεων Συμπλήρωσης Κενού – Ερωτήσεις 33-60)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ομάδα Ερωτήσεων Συμπλήρωσης Κενού – Ερωτήσεις 61-88)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Ομάδα Ερωτήσεων Συμπλήρωσης Κενού – Ερωτήσεις 89-120)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (Ομάδα Ερωτήσεων Συμπλήρωσης Κενού – Ερωτήσεις 121-150)
• ΒΙΝΤΕΟ 6 (Ομάδα Ερωτήσεων Συμπλήρωσης Κενού – Ερωτήσεις 151-180)
• ΒΙΝΤΕΟ 7 (Ομάδα Ερωτήσεων Συμπλήρωσης Κενού – Ερωτήσεις 181-221)
• ΒΙΝΤΕΟ 8 (Ομάδα Ερωτήσεων Συμπλήρωσης Κενού – Ερωτήσεις 222-300)

ΜΑΘΗΜΑ 4
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ερωτήσεις Ορθογραφικές – Ερμηνευτικές) 300
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ερωτήσεις Ορθογραφικές – Ερμηνευτικές) 300 Απαντήσεις
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Ερωτήσεις Ορθογραφικές – Ερμηνευτικές 1-259)

ΜΑΘΗΜΑ 5
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ερωτήσεις εύρεσης συνωνύμων εκφράσεων (300))
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (Ερωτήσεις Ορθογραφικές – Ερμηνευτικές 260-300 & Ερωτήσεις Εύρεσης Συνωνύμων Εκφράσεων 1-210)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ερωτήσεις εύρεσης συνωνύμων εκφράσεων (300) Απαντήσεις

ΜΑΘΗΜΑ 6
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Πολυθεματικές Ερωτήσεις Λεκτικών Δεξιοτήτων)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (Ρήματα Άγω – Βάλλω)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 (Πολυθεματικές Ερωτήσεις Λεκτικών Δεξιοτήτων) Απαντήσεις
• ΒΙΝΤΕΟ 6 (Πολυθεματικές Ερωτήσεις Λεκτικών Δεξιοτήτων)

ΜΑΘΗΜΑ 7
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• ΒΙΝΤΕΟ (Ερωτήσεις αρχαίων-λόγιων εκφράσεων)
• ΒΙΝΤΕΟ (Ερωτήσεις συνωνύμων-ερμηνευτικές)

ΜΑΘΗΜΑ 8
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Ομάδα (300) Ερωτήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 1-33)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ομάδα (300) Ερωτήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 34-82
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (4η Ομάδα (300) Ερωτήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 83-165)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (4η Ομάδα (300) Ερωτήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 166-200)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (4η Ομάδα (300) Ερωτήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 201-235)
• ΒΙΝΤΕΟ 6 (4η Ομάδα (300) Ερωτήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 236-300)

ΜΑΘΗΜΑ 9
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (5η Ομάδα (200) Ερωτήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 1-50)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (5η Ομάδα (200) Ερωτήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 51-111)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (5η Ομάδα (200) Ερωτήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 110-140)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (5η Ομάδα (200) Ερωτήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 141-200)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (Πολιτικοί Θεσμοί – Ευρωπαϊκοί Θεσμοί)


ΜΑΘΗΜΑ 1 (Συνταγματικοί θεσμοί)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 (Θεωρία)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2 (1ο σετ 400 Ερωτήσεων)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Εισαγωγικά για Διαγωνισμό και πολιτικούς θεσμούς)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Σχέσεις εξουσίας)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Οι διακρίσεις των πολιτευμάτων & η έννοια της Δημοκρατίας)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Απαντήσεις και ανάλυση ερωτήσεων 1-24)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (Απαντήσεις και ανάλυση ερωτήσεων 25-61)

ΜΑΘΗΜΑ 2 (Συνταγματικοί θεσμοί)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ίδιες με του 1ου μαθήματος)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Τοπική Αυτοδιοίκηση-Μορφές Δημόσιας Διακυβέρνησης-Πολιτεύματα-Σύνταγμα-Βουλή)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Απαντήσεις και ανάλυση ερωτήσεων 62-100)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Απαντήσεις και ανάλυση ερωτήσεων 101-145)

ΜΑΘΗΜΑ 3 (Συνταγματικοί θεσμοί)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ίδιες με του 1ου μαθήματος)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Βασικά χαρακτηριστικά Συντάγματος-Νομοθετική λειτουργία Βουλής & πολιτικές αρμοδιότητές της)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ερωτήσεις 113-164)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις 165-195)

ΜΑΘΗΜΑ 4 (Συνταγματικοί θεσμοί)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ίδιες με του 1ου μαθήματος)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Η Νομοθετική λειτουργία της Βουλής)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ερωτήσεις 192-217)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις 218-245)

ΜΑΘΗΜΑ 5 (Συνταγματικοί θεσμοί)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ίδιες με του 1ου μαθήματος)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Πολιτικές αρμοδιότητες Βουλής-Εκτελεστική εξουσία-Δημόσια Διοίκηση)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ερωτήσεις 245-265)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις 266-312)

ΜΑΘΗΜΑ 6 (Συνταγματικοί θεσμοί)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ίδιες με του 1ου μαθήματος)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Δημόσιοι Υπάλληλοι-Δικαστική Εξουσία-Δικαστήρια)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ερωτήσεις 313-336)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις 337-372)

ΜΑΘΗΜΑ 7 (Συνταγματικοί θεσμοί)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Ερωτήσεις Επίκαιρες)
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Απαντήσεις ερωτήσεων πολλαπλής 1-400)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Δικαιώματα των Πολιτών)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ερωτήσεις 373-400)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις Επίκαιρες 1-40)

ΜΑΘΗΜΑ 1 (Ευρωπαϊκοί θεσμοί)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Περί της υφής του διαγωνισμού-Απαντήσεις ερωτήσεων υποψηφίων)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Τα θεσμικά όργανα της Ευρ. Ένωσης-Εισαγωγή)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο-Συμβούλιο Υπουργών-Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Ε.Κ.Τ-Ελεγκτικό Συνέδριο-Δικαστήριο Ευρ. Ένωσης

ΜΑΘΗΜΑ 2 (Ευρωπαϊκοί θεσμοί)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Σταθμοί στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης – Συνθήκες Άμστερνταμ – Νίκαιας – Λισαβώνας – Πορεία Ελλάδας στην ΕΕ)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (1η ομάδα ερωτήσεων Ευρωπαϊκών Θεσμών – Ερωτήσεις 1-14)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (1η ομάδα ερωτήσεων Ευρωπαϊκών Θεσμών – Ερωτήσεις 15-25)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (1η ομάδα ερωτήσεων Ευρωπαϊκών Θεσμών – Ερωτήσεις 26-63)

ΜΑΘΗΜΑ 3 (Ευρωπαϊκοί θεσμοί)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Ανάλυση της Πορείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την ΕΕ)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (1η ομάδα ερωτήσεων Ευρωπαϊκών Θεσμών – Ερωτήσεις 64-87)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (1η ομάδα ερωτήσεων Ευρωπαϊκών Θεσμών – Ερωτήσεις 88-146)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (1η ομάδα ερωτήσεων Ευρωπαϊκών Θεσμών – Ερωτήσεις 147-166)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (Γενική Εισήγηση στα Ζητήματα Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης)

ΜΑΘΗΜΑ 4 (Ευρωπαϊκοί θεσμοί)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Η Δικαστική Εξουσία στην Ε.Ε. στηριγμένη στα Θεμελιώδη Δικαιώματα)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Η Δικαστική Εξουσία στην Ε.Ε. ως στοιχείο της Νομικής Φύσης της – Υπόθεση Van Gend και Loos – Υπόθεση Costa κατά ENEL)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (2η ομάδα ερωτήσεων Ευρωπαϊκών Θεσμών – Α Ενότητα Ερωτήσεις 1-17)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (2η ομάδα ερωτήσεων Ευρωπαϊκών Θεσμών – Α Ενότητα Ερωτήσεις 18-34 – Β Ενότητα 1-10)

ΜΑΘΗΜΑ 5 (Ευρωπαϊκοί θεσμοί)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Το Δικαστήριο στην Έννομη Τάξη της ΕΕ – Το Δικαστήριο στην ζωή του πολίτη της ΕΕ)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Το Γενικό Δικαστήριο – Σύνθεση – Αρμοδιότητες – Διαδικασία – Νομολογία)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Το Γενικό Δικαστήριο – Καταπολέμηση Τρομοκρατίας – Πρόσβαση στα Έγγραφα – Απορίες Υποψηφίων)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (2η ομάδα ερωτήσεων Ευρωπαϊκών Θεσμών – Β Ενότητα Ερωτήσεις 11-20)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (2η ομάδα ερωτήσεων Ευρωπαϊκών Θεσμών – Β Ενότητα Ερωτήσεις 21-57)

ΜΑΘΗΜΑ 6 (Ευρωπαϊκοί θεσμοί)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Η Ιδιότητα του Πολίτη – Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ευρωπαίου Πολίτη – Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση – Κοινωνική Πολιτική – Ορισμός – Αντικείμενο – Επίπεδα Άσκησης – Κοινωνικά Προβλήματα)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Κράτος Πρόνοιας)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας)

ΜΑΘΗΜΑ 7 (Ευρωπαϊκοί θεσμοί)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Η Πρώτη Δημοκρατία 1821 – 1827)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Βασιλευόμενη Δημοκρατία – Πολιτεύματα – Κλυδωνισμός του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Η Συνταγματική Οργάνωση της Τρίτης Δημοκρατίας)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Λαός – Εκλογικό Σώμα – Βουλή – Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Κυβέρνηση)

ΜΑΘΗΜΑ 8 (Ευρωπαϊκοί θεσμοί)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Συζήτηση για το πλαίσιο του επερχόμενου διαγωνισμού)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1-35)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 36-84)


ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (Πολιτισμός – Τέχνη)


ΜΑΘΗΜΑ 1
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (1η Ομάδα Πολιτισμού 200 Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-55)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (1η Ομάδα Πολιτισμού 200 Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 56-96)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (1η Ομάδα Πολιτισμού 200 Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 97-142)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (1η Ομάδα Πολιτισμού 200 Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 143-200)

ΜΑΘΗΜΑ 2
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (2η Ομάδα Πολιτισμού 200 Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-40)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (2η Ομάδα Πολιτισμού 200 Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 41-90)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (2η Ομάδα Πολιτισμού 200 Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 91-137)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (2η Ομάδα Πολιτισμού 200 Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 138-180)

ΜΑΘΗΜΑ 3
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Ελληνική Λογοτεχνία)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Μεταπολεμική Πεζογραφία)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Γενική Ιστορία-Ελλ. Ιστορία-Γεν.Παιδεία-Ελλ.Παιδεία)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (Ελληνική Ζωγραφική 19ος-20ος αιώνας)
• ΒΙΝΤΕΟ 6 (Βιβλιογραφία για Ελληνικό κινηματογράφο)
• ΒΙΝΤΕΟ 7 (Ελληνικός, Ευρωπαϊκός & Διεθνής Κινηματογράφος)
• ΒΙΝΤΕΟ 8 (Φιλοσοφία-Επιστήμη 18ος-20ος αιώνας)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (Ιστορία)


ΜΑΘΗΜΑ 1 (Ευρωπαϊκή Ιστορία 19ου αιώνα)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Αμερικανική Επανάσταση)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Γαλλική Επανάσταση)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Συνέδριο Βιέννης-Επαναστάσεις 1830-1848)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Κριμαϊκός πόλεμος-Ιταλική & Γερμανική ενοποίηση)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (Αυστροουγγαρία-Σύστημα Μπίσμπαρκ)
• ΒΙΝΤΕΟ 6 (1ος Παγκόσμιος Πόλεμος-Συνέπειές του)
• ΒΙΝΤΕΟ 7 (Βιομηχανική επανάσταση-Οικονομικές θεωρίες 19ου αιώνα)
• ΒΙΝΤΕΟ 8 (Ευρωπαϊκή κοινωνία 19ου αιώνα-Ανατολικό ζήτημα)
• ΒΙΝΤΕΟ 9 (Ευρωπαϊκή αποικιοκρατία 19ου αιώνα-Η.Π.Α)
• ΒΙΝΤΕΟ 10 (Ερωτήσεις Ευρωπαϊκής Ιστορίας 19ου αιώνα)

ΜΑΘΗΜΑ 2 (Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ου αιώνα)
ΒΙΝΤΕΟ 1 (Οκτωβριανή Επανάσταση-Κ.Τ.Ε.-Ανάδυση Αυταρχικών Καθεστώτων)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Διπλ. Σχέσεις στην Ευρώπη κατά το Μεσοπόλεμο-Ύφεση1929-Πορεία προς το Β’ Π.Π.)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος & Διπλωματικές Διασκέψεις-Συνθήκες Ειρήνης & Συνέπειες Β’ Π.Π.)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Mεταπολεμική Eυρώπη)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (Ερωτήσεις Ευρ. Ιστορίας 20ου αιώνα• ΒΙΝΤΕΟ 10 (Ερωτήσεις Ευρωπαϊκής Ιστορίας 19ου αιώνα)

ΜΑΘΗΜΑ 3 (Ελληνική Ιστορία 19ου αιώνα)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Η Ελληνική Επανάσταση)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Πολιτική ζωή νεοσύστατου Ελλ.κράτους-Η βασιλεία του Όθωνα)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Βασιλευόμενη Δημοκρατία Γεωργίου Α’-Σημαντικές ημερομηνίες)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Βαλκανικοί πόλεμοι-Συνέπειές του)
• ΒΙΝΤΕΟ 5 (Ελλάδα και 1ος παγκόσμιος πόλεμος-Μικρασιατική καταστροφή-Ποντιακό ζήτημα)
• ΒΙΝΤΕΟ 6 (Ερωτήσεις Ελληνικής Ιστορίας 19ου αιώνα)

ΜΑΘΗΜΑ 4 (Ελληνική Ιστορία 20ου αιώνα)
• ΒΙΝΤΕΟ 1 (Η πολιτική κατάσταση του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1922-1940)
• ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ελληνική Εξωτερική πολιτική 1922-1940 & Ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ελλάδα)
• ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ελληνική μεταπολεμική Ιστορία από το 1945 έως σήμερα)
• ΒΙΝΤΕΟ 4 (Ερωτήσεις Ελληνικής Ιστορίας 20ου αιώνα)

Μπορούμε να σας παρέχουμε αυτά τα μαθήματα ώστε να τα παρακολουθείτε ασύγχρονα ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ φορές έως και το διαγωνισμό (όποτε και αν γίνει αυτός).

Με αυτό το υλικό και τα μαθήματα αυξάνετε σημαντικά τις πιθανότητες να πετύχετε στον επερχόμενο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2022.

Για να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες του προγράμματος στείλτε e-mail στο pfkollintza@yahoo.gr.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΕΣΔΔΑ-30ος-Πακέτο-Σύγχρονης-Διδασκαλίας
ΕΣΔΔΑ 30ος - Πακέτο Ασύγχρονης Διδασκαλίας
BANNER ΕΣΔΔΑ 30ος - Φροντιστήρια Κολλίντζα
Επεξηγήσεις Τεθέντων Θεμάτων ΑΣΕΠ - Φροντιστήρια Κολλίντζα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

ΕΝΑΡΞΕΙΣ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και  να γνωρίσετε από κοντά τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!


 • Kaluam bukur

  thumb Meti Amri
  03/06/2021


  Άψογο φροντιστήριο με άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό της γραμματείας πάντα σε εγρήγορση να εξυπηρετήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακολουθώ τα εξ αποστάσεως μαθήματα και είμαι ευχαριστημένη από... Δείτε Περισσότερα

  thumb Μαρία Μπογιατζή
  14/04/2022
 • Με διαφορά η καλύτερη εκπαιδευτική μου επένδυση όσον αφορά το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 100% value for money, και κατ' εμέ, έτη φωτός μπροστά απ' τον ανταγωνισμό εδώ Αθήνα. Το... Δείτε Περισσότερα

  thumb Panayiotis Blatsas
  07/05/2022

  Υπηρεσίες ποιότητας. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα με τα εξ αποστάσεως μαθήματα, οργανωμένες σημειώσεις. Πολύ καλή συνεργασία.

  thumb Vangelis Al
  02/10/2022
 • 'Έμεινα πολύ ικανοποιημένη από τα μαθήματα και θεωρώ αρκετά πιθανό, να τα πάω καλά στο γραπτό διαγωνισμό!

  thumb Maria Mandi
  23/07/2022

  Εξαιρετικό φροντιστήριο με προσιτές τιμές για τους υποψηφίους και εξαιρετικούς καθηγητές με μεταδοτικότητα, γνώστες του αντικειμένου που διδάσκουν και πάντα στη διάθεση των μαθητών για να λύσουν τις απορίες τους.... Δείτε Περισσότερα

  thumb stauroula gri
  16/07/2022
 • Το καλύτερο φροντιστήριο, καθώς διακρίνεται για την εξαιρετική οργάνωση, την άψογη δομή σημειώσεων και βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, τους έμπειρους και καταρτισμένους στο αντικείμενό τους καθηγητές, οι οποίοι εξηγούν το σύνολο... Δείτε Περισσότερα

  thumb ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΚΑΣ
  30/08/2022

  Εξαιρετικό φροντιστήριο με άρτια οργάνωση και ιδιαίτερα έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό!Άριστες σημειώσεις και σωστή καθοδήγηση!Οι καθηγητές επικοινωνιακοί και πολύ καλοί γνώστες του αντικειμένου!

  thumb Katerina gianniou
  12/07/2022
 • Ολοκληρωμένες παρουσιάσεις σε πλήθος θεματικών

  thumb Benjamin Ioannidis
  26/07/2022

  Η καλύτερη επιλογή για όποιον ενδιαφέρεται να δώσει για εξετάσεις του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές και να αναφέρω ότι είναι πλήρως καταρτισμένοι στο αντικείμενο τους.... Δείτε Περισσότερα

  thumb Giorgos Sakkas
  11/03/2022
 • πολύ αξιόλογοι καθηγητές

  thumb ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
  17/07/2022


  Οργανωμένο φροντιστήριο... Πολύ βοηθητικός ο Παναγιώτης στη γραμματεία!

  thumb mobilus mobilia
  17/06/2022
 • Μετά από προσωπική έρευνα, μπορώ να πω ότι το φροντιστήριο είχε την πληρέστερη προετοιμασία για τον διαγωνισμό της ΑΑΔΕ 2022, κάτι που διαπίστωσα και με την παρακολούθηση του προγράμματος (εξ... Δείτε Περισσότερα

  thumb Sophia Tsitsirigkou
  20/09/2022

  Άψογη συνεργασία, εξυπηρετικοτατοι! τό προτείνω ανεπιφύλακτα!!!

  thumb Giwrgos Tsoulfas
  02/10/2022
 • Εξαιρετική συνεργασία, απεριόριστη βοήθεια! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!

  thumb Tzeni Papadopoulou
  15/09/2022

  Εξαιρετικό φροντιστήριο, με τις καλύτερες προδιαγραφές. Στοχευμένη διδασκαλία με πλούσιο υλικό. Η επιτυχία είναι δεδομένη!

  thumb Ελένη Μαρτίνη
  02/10/2022
 • ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΡΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TESTS.Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ... Δείτε Περισσότερα

  thumb ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
  02/10/2022

  Καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, στοχευμένη καθοδήγηση για τις εξετάσεις, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και διαδραστικές παραδόσεις με συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης και πλήρες έντυπο υλικό!! Η καλύτερη επιλογή για την προετοιμασία για το γραπτό... Δείτε Περισσότερα

  thumb Bless Gd
  20/07/2022

 • Πολύ καλό φροντιστήριο με άριστα καταρτισμένους καθηγητές (χαρακτηριστική περίπτωση ο κ. Πατρίκιος, καθηγητής δημοσίου δικαίου, επαΐων, μα πρωτίστως καλός άνθρωπος).
  Άμεση γραμματειακή υποστήριξη, με ενημέρωση/εξυπηρέτηση για τους υποψηφίους, αλλά και ευήκοα... Δείτε Περισσότερα

  thumb ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ
  14/04/2022

  Αναλυτική, μεθοδική και διεξοδική παρουσίαση της ύλης των προκηρύξεων ΑΑΔΕ & ΑΣΕΠ και παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού. Όλοι οι συντελεστές -τόσο οι διδάσκοντες όσο και το προσωπικό στη γραμματεία- πρόθυμοι... Δείτε Περισσότερα

  thumb Γιάννης Τούτσης
  11/03/2022

BANNER ΕΣΔΔΑ 30ος - Φροντιστήρια Κολλίντζα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.