Αναλυτική περιγραφή βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ 2022 (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ)!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΑΔΕ 2022


Στα κάτωθι αρχεία (βλ.και συνημμένα) υπάρχουν αναλυτικά οι περιγραφές του περιεχομένου των online βιντεομαθημάτων που διεξήχθησαν στο φετινό πρόγραμμα προετοιμασίας για το διαγωνισμό ΑΑΔΕ 2022!

Περιεχόμενα ασύγχρονων βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ-ΠΕ 2022 (Α’ ΟΜΑΔΑ ΠΤΥΧΙΩΝ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα περιεχόμενα ΑΑΔΕ ΠΕ (Α’ Ομάδα Πτυχίων)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα των βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ ΠΕ (Α’ ΟΜΑΔΑ ΠΤΥΧΙΩΝ)

1A. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
(Περιεχόμενα ασύγχρονων βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ-ΠΕ 2022)
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 (Γενική Λογιστική)
·  Σύντομα Εισαγωγικά – Δομή Μαθήματος – Απορίες
·  Διακρίσεις της Λογιστικής – Πλεονεκτήματα ΕΛΠ Ν4308 – Κατηγορίες Οντοτήτων – Οικονομικές Καταστάσεις
·  Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης – Ανάλυση Ενεργητικού
·  Ισολογισμός – Βραχυπρόθεσμο κ Μακροπρόθεσμο – Αποθέματα – Απαιτήσεις – Διαθέσιμα
·  Ισολογισμός – Ανάλυση Παθητικού – Ασκήσεις Σημειώσεων 28-33 και 38
 
ΜΑΘΗΜΑ 2 (Γενική Λογιστική)
· Απορίες Υποψηφίων – Συζήτηση επί των 2 Ασκήσεων Ισολογισμού των Σημειώσεων
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 1-9
· (1η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 10 και 12-15
· Επιπλέον Σχόλια πάνω στον Ισολογισμό και τις 2 Ασκήσεις των Σημειώσεων
 
ΜΑΘΗΜΑ 3 (Γενική Λογιστική)
· (Απορίες Υποψηφίων – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Στοιχεία ΚΑΧ – Μικτό Αποτέλεσμα – Υπολογισμός Εξωλογιστικά
· Κόστος Πωληθέντων – Έξοδα και Ζημιές – Έσοδα και Κέρδη – Οργανικά Έξοδα – Τελικό Αποτέλεσμα – Ισοζύγιο – Προσάρτημα
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 13-19
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 21-26
· Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης – Κατάσταση Χρηματοροών
 
ΜΑΘΗΜΑ 4 (Γενική Λογιστική)
· Διάφοροι Ορισμοί Βάσει ΕΛΠ Ν4308 – Λογαριασμοί Λογιστικής ΕΛΠ
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 25-30 κ 32 κ 36
· Λογιστική Ισότητα – Τα 5 Είδη Ισολογισμών
· Θέμα Διαγωνισμού Υπουργείου Οικονομικών 2018 – Τέστ 1-2-3 στον Ισολογισμό
 
ΜΑΘΗΜΑ 5 (Γενική Λογιστική)
· Απορίες Υποψηφίων – Διακριτή Οντότητα – Χρηματική Μέτρηση – Γενικές Παραδεκτές Λογιστ. Αρχές – Διαδοχικοί Ισολογισμοί
· Ερωτήσεις Κατανόησης 1-3 και Τεστ 1 και 3
· Γενικές Λογιστικές Αρχές κατά ΕΛΠ – Λογιστικές Μέθοδοι κ Λογιστικά Συστήματα – Είδη Ισοζυγίων
· 2η ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 1-4 και 6
· 2η ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 8-20
 
ΜΑΘΗΜΑ 6 (Γενική Λογιστική)
· Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Αναπροσαρμογή – Ανάπτυξη – Απομείωση – Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο – Υπεραξία – Ακίνητα
· Ερωτήσεις Κατανόησης 1Α και 1Β – Τεστ 3 Ισολογισμού
· Ενσώματα Πάγια ΕΛΠ ΔΛΠ 16 – Κόστη Κτήσης – Βασικές Επιλογές Επιμέτρησης
· 3η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 1-4 και 6-7 και 10
· Σύγκριση – Απομείωση – Ανάλυση στα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία κ την Υπεραξία
· 3η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 13-17 και 8-9
 
ΜΑΘΗΜΑ 7 (Γενική Λογιστική)
· Γενική Λογιστική – Αποσβέσεις – Ετήσιες – Πάγιων Στοιχείων – Σκοπός Αποσβέσεων
· 4η ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 6 και 9-14 και 16
· Αποσβ. Κόστος κ Χρηματοοικ. Υποχρεώσεις – Αποσβ. Κόστος κ Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Ερωτήσεις Κατανόησης 1-3
· 4η ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 1-5 και 7-8 και 15 και 17
· 4η ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 18-22
· Παραδείγματα κ Εφαρμογές για Εγγραφές
 
ΜΑΘΗΜΑ 8 (Γενική Λογιστική)
· Απογραφή – Περιεχόμενο – Διακρίσεις – Αποθέματα – Ερωτήσεις Κατανόησης
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 1-3 και 5-6
· Αποτίμηση Αποθεμάτων – Μέθοδος Μέσου Σταθμικού Κόστους – Μέθοδος FIFO
· 3ο Παράδειγμα Λογιστικής Αποθεμάτων – Εφαρμογή LIFO και ΜΣΚ – Περιοδικής και Διαρκούς Απογραφής
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 7 και 9-12
 
ΜΑΘΗΜΑ 9 (Γενική Λογιστική)
· (Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού κ Παθητικού – 6η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – (Ερωτήσεις 1-10)
· 6 Παραδείγματα Κατανόησης στις Προσαρμογές – 6η Ομάδα Ερωτήσεων 11-12 – Παράδειγμα 1 στις Εγγραφές Προσαρμογής
· Συνέχεια του Παραδείγματος 1 των Εγγραφών Προσαρμογής – Άσκηση 3 Λογιστικού Κύκλου
 
ΜΑΘΗΜΑ 10 (Γενική Λογιστική)
· Σχόλια επί της Προκήρυξης – Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία – 8 Παραδείγματα Κατανόησης
· 7η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 1-13
· 7η Ομάδα Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 14-30
 
ΜΑΘΗΜΑ 11 (Γενική Λογιστική)
· Καθαρή Θέση – Κοινές Μετοχές – Προνομιούχες – Επικαρπίας – Προβλέψεις – Ενδεχ. Υποχρέωση – Ερωτήσεις Κατανόησης
· 8η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-13
· 8η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 14-30

ΜΑΘΗΜΑ 12 (Γενική Λογιστική)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· Κατηγορίες Εξόδων – Αναγνώριση κ Επιμέτρηση Εξόδων – Έξοδο – Ζημιά – Καθαρό Αποτέλεσμα – Δαπάνη – Πραγμ. Επιτόκιο
· Έσοδα κ Κέρδη – Ιδιοπαραγωγή – Υποκαταστήματα – 9η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-13
· Κριτήρια Διάκρισης Εξόδων – Ερωτήσεις Κατανόησης – 9η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 14-27
 
ΜΑΘΗΜΑ 13 (Γενική Λογιστική)
· Συζήτηση και Ανάλυση επί της Προκήρυξης ΑΑΔΕ – Απαντήσεις σε Απορίες των Υποψηφίων
· Έννοια και Διάκριση Μίσθωσης – Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις – Μισθωτής και Εκμισθωτής
· Παράδειγμα Χειρισμού Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
· Κρατικές Επιχορηγήσεις – Έννοια κ Μορφές – Συναλλαγματικές Διαφορές
· 10η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-30
 
ΜΑΘΗΜΑ 14 (Λογιστική Εταιριών)
· Λογιστική Εταιρειών – Διάφοροι Ορισμοί – Οντότητα – ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ – Διάκριση Εταιρειών – Απλογραφικές κ Διπλογραφικές ΛΣ – ΓΕΜΗ
· Διάκριση Εταιρειών – Προσωπικές – Κεφαλαιουχικές – Αρχή Διατήρησης Κεφαλαίου – ΓΕΜΗ – 11η Ομάδα Ερωτήσεων – 1-7
· 11η Ομάδα Ερωτήσεων – 8-10 – Εταιρικοί Τύποι Εταιρειών
· 11η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 11-28
 
ΜΑΘΗΜΑ 15 (Λογιστική Εταιριών)
· Ομόρρυθμη Εταιρεία – Δικαιώματα κ Υποχρεώσεις Εταίρων – Σύσταση Ο.Ε. – Παραδείγματα
· Παραδείγματα στη Σύσταση ΟΕ και στην Αύξηση ή Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου – Διανομή Αποτελεσμάτων Χρήσης
· Παραδείγματα στην Διανομή Αποτελεσμάτων Χρήσης – Εκκαθάριση – Παραγραφή – Παραδείγματα
· Ετερόρρυθμη Εταιρεία – Δικαιώματα κ Υποχρεώσεις – Διανομή Αποτελεσμάτων Χρήσης – Εκκαθάριση κ Λύση – Παραδείγματα
 
ΜΑΘΗΜΑ 16 (Λογιστική Εταιριών)
· Γενικά Χαρακτηριστικά ΑΕ – Σύσταση ΑΕ – Καταστατικό ΑΕ
· Τρία Παραδείγματα Ίδρυσης-Σύστασης ΑΕ
· Βιβλία εκτός Λογιστ. Αρχείων – Αρμοδ. Γενικής Συνέλευσης κ Διοικητικού Συμβουλίου – Ελεγκτές ΑΕ – Ιδρυτικοί Τίτλοι
· Παραδείγματα σε Κεφάλαιο με Δόσεις και σε Έκδοση Ιδρυτικών Τίτλων – Αποτελέσματα με ΕΛΠ ΑΕ
 
ΜΑΘΗΜΑ 17 (Λογιστική Εταιριών)
· Λογιστική Εταιρειών – Αποθεματικά – Διακρίσεις Αποθεματικών – Διάθεση Κερδών ΑΕ σύμφωνα με ΕΛΠ
· Σειρά Διάθεσης Κερδών – Ελάχιστο κ Προσωρινό Μέρισμα – Παραδείγματα 10-12 στις ΑΕ – Αύξηση Κεφαλαίου ΑΕ
· Τακτική κ Έκτακτη Αύξηση Κεφαλαίου ΑΕ – Παραδείγματα 16-17 στις ΑΕ – Μείωση Κεφαλαίου ΑΕ
· Απόσβεση Κεφαλαίου ΑΕ – Λύση Εκκαθάρισης ΑΕ – Παραδείγματα 22-27 στις ΑΕ
 
ΜΑΘΗΜΑ 18 (Ελεγκτική)
· Προσάρτημα – Ελεγκτικό Επάγγελμα – Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών – Διακρίσεις Ελέγχου – Διακρίσεις Ελεγκτών
· Εξωτερικός Έλεγχος – Χαρακτηριστικά – Επαλήθευση Στοιχείων – Μεθοδολογία Ελέγχου – Υποχρεώσεις Ορκωτού Ελεγκτή
· Ασυμβίβαστα κ Απαγορεύσεις Ορκωτού Ελεγκτή – Εσωτερικός Έλεγχος – 12η Ομάδα Ερωτήσεων 1-13
· Αρχές για Εσωτερικούς Ελεγκτές – Προϋποθέσεις Εσωτ. Ελέγχου – Υπηρεσίες Διασφάλισης – 12η Ομάδα Ερωτήσεων 14-16
 
ΜΑΘΗΜΑ 19 (Ελεγκτική)
· Ελεγκτική Διαδικασία – Ελεγκτικά Τεκμήρια – Μέθοδοι Συσσώρευσης. Αποδεικτικών Στοιχείων – Τύποι Αποδ. Στοιχ. Ελέγχου – Διασφάλιση
· Ελεγκτικός Κίνδυνος κ Συστατικά – Μοντέλο Ελεγκτ. Κινδ. – Προσέγγιση βάσει Θεωρίας Πιθαν. – Σημαντικότητα και Είδη
· Ασκήσεις στον Έλεγχο Συστημάτων – Είδη κ Καθορισμός Επιπέδου Σημαντικότητας – Κατηγορίες Ελέγχου
· 12η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 16-30
 
ΜΑΘΗΜΑ 20 (Ελεγκτική)
· ΔΠΕ – ΔΠΔΠ – Στόχοι κ Υποχρεώσεις Ελεγκτή – Διενέργεια Ελέγχου – Κίνδυνοι – Προϋποθέσεις Ανάλυσης Ελέγχου – Φάση Τεκμηρίωσης
· ΔΠΕ 240 – Ευθύνες Ελεγκτή σε Απάτη – Ορισμός κ Παραδ. Απάτης – Ευθύνες Ελεγκτή σε Απάτη σε Έλεγχο Οικ. Κατάστασης
· Ερωτήσεις 20ου Μαθήματος – 1-16
· ΔΠΕ 240 κ 315 κ 330 – Αντιδράσεις Ελεγκτή – Εντοπισμός Κινδύνου Ουσιαστικού Σφάλματος – Ερωτήσεις 20ου Μαθήματος – 17-30
 
ΜΑΘΗΜΑ 21 (Ελεγκτική)
· ΔΠΕ 500 κ 505 κ 520 κ 530 – Ελεγκτικά Τεκμήρια κ Μέθοδοι Συλλογής – Αναλυτικές Διαδικασίες – Ελεγκτ. Δειγματοληψία
· ΔΠΕ 540 κ 570 κ 580 – Έλεγχος Λογιστικών Εκτιμήσεων – Συνέχιση Δραστηριότητας – Έγγραφες Διαβεβαιώσεις
· Ερωτήσεις 21ου Μαθήματος 1-12
· ΔΠΕ 620 κ 700 κ 705 – Χρησιμοποίηση Εμπειρογνωμόνων. – Διαμόρφωση Γνώμης – Διαφοροποιήσεις – Ερωτήσεις 21ου Μαθ. 13-21
 
ΜΑΘΗΜΑ 22 (Κοστολόγηση)
· Έννοιες Κοστολόγησης. – Άμεσα κ Έμμεσα Κόστη – Μεταβλητά κ Σταθερά – Άμεσα Υλικά – ΓΒΕ – Κόστος Παραγ. – Άμεση Εργασία
· Ισολογισμός Εμπόρου κ Κατασκευαστή – Ροή Κόστους – Κόστος Παραγωγής – Παραδείγματα
· Κόστος Παραχθέντων κ Κόστος Πωληθέντων – Ισότητες Κόστους Παραγωγής – Άσκηση Σύνταξης Πίνακα Κόστους Παραχθ. κ ΚΑΧ
· Προβλήματα στην Κοστολόγηση (Κόστος Παραχθέντων κ Πωληθέντων – ΚΑΧ – Κόστος Αποθέματος – Ροή Κόστους)
 
ΜΑΘΗΜΑ 23 (Κοστολόγηση)
· Κατανομή ΓΒΕ
 
ΜΑΘΗΜΑ 24 (Κοστολόγηση)
· Κατανομή ΓΒΕ – Έμμεσα ΓΒΕ – Επιμερισμός ΓΒΕ – Ερωτήσεις 23ου Μαθήματος – Ερωτήσεις 1-30
· Άμεση κ Βαθμιδωτή Μέθοδος Επανεπιμερισμού – Εξατομικευμένη κ Συνεχής Κοστολόγηση – Ομοιότητες κ Διαφορές
· Δίλημμα Καταλογισμού Κόστους – Καταλογισμός ΓΒΕ – Ασκήσεις Κατανόησης – Προβλήματα Καταλογισμού – Επιμερισμός ΓΒΕ
· Ασκήσεις στα ΓΒΕ – Προϋπολογισμένα ΓΒΕ και Μηχανοώρες – Άσκηση στον Επιμερισμό ΓΒΕ – Επανεπιμερισμός ΓΒΕ
 
 ΜΑΘΗΜΑ 25 (Κοστολόγηση)
· Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής – Φάσεις Παραγωγής – Βήματα Κοστολόγησης – Παραδείγματα Βημάτων κ Υπολογισμού ΙΜΠ
· Τρόπος Υπολογισμού ΙΜΠ – FIFO κ ΜΣΟ – Συμπεράσματα – Εκτενής Άσκηση (Δεδομένα Εταιρείας Double Diamond Skis)
· Ροή Κόστους Παραγωγικής Επιχείρησης – Πλήρης κ Οριακή Κοστολόγηση – Επίδραση Μεθόδων – Σύγκριση – Διαφορές
· Πλήρης κ Οριακή Κοστολόγηση. – Αξιολόγηση Επιπτώσεων των Διαφορών – Επίδραση Διακύμανσης Πωλήσεων – Επιχειρ. Υπέρ Εκάστης
 
ΜΑΘΗΜΑ 26
· Πρότυπη Κοστολόγηση – Πρότυπο Κόστος – Υπολογισμός Πρότ. Κόστους – Ανάλυση Αποκλίσεων Γενικό Μοντέλο Ανάλ. Αποκλισης
· Απόκλιση Συνολικών Μεταβλητών ΓΒΕ – Απόκλιση ΑΥ Με κ χωρίς Χρήση όλης της Ποσότητας ΑΥ – Αντικείμενο της ABC
· Κοστολόγηση με Βάση τις Δραστηριότητες – Τα Βήματά της – Δραστηριότητες σε Ιεραρχία Κόστους – Λίστα Δραστηριοτήτων
· Ανάλυση Απόδοσης – Είδη Κέντρων Ευθύνης – Ελαστικοί Προϋπολογισμοί – Παραδείγματα
 
 
1Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜULTIPLE CHOICES
 
ΜΑΘΗΜΑ 1
· ΒΙΝΤΕΟ (Ανάλυση Ερωτήσεων και Απαντήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 1-9)
 
ΜΑΘΗΜΑ 2
· ΒΙΝΤΕΟ (Ανάλυση Ερωτήσεων και Απαντήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 10-52)
 
ΜΑΘΗΜΑ 3
ΒΙΝΤΕΟ (Ανάλυση Ερωτήσεων και Απαντήσεων Πολλαπλής – Ερωτήσεις 53-100)
 
ΜΑΘΗΜΑ 4
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (2ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 1-20)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (2ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 21-36)
 
ΜΑΘΗΜΑ 5
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (2ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 37-46)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (2ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 47-53)
 
ΜΑΘΗΜΑ 6
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (2ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 54-59)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (2ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 60-63)
 
ΜΑΘΗΜΑ 7
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (2ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 64-78)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (2ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 79-92)
 
ΜΑΘΗΜΑ 8
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (2ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 93-100)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (3ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 1-2 κ 5-17 κ 19)
 
ΜΑΘΗΜΑ 9
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (3ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 18 κ 20-27)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στη Λογιστική Εταιρειών – Ερωτήσεις 1-12)
· ΒΙΝΤΕΟ 3 (Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στη Λογιστική Εταιρειών της 15ης-06-2022 – Ερωτήσεις 1-10)
· ΒΙΝΤΕΟ 4 (3ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 27-33)
 
ΜΑΘΗΜΑ 10
· ΒΙΝΤΕΟ (3ο Σετ 100 Ερωτήσεων Γενικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 34 κ 50)


2Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(Περιεχόμενα ασύγχρονων βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ-ΠΕ 2022)
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 (Φορολογικό)
· Σχόλια για τον Διαγωνισμό – Απορίες Υποψηφίων – Δομή Μαθήματος
· Έννοια κ Φύση των Φόρων – Ορισμός Φόρου – Φορείς Φορολογικής Εξουσίας κ Αποδέκτες των Φόρων
· Μονομέρεια Παροχής – Διάκριση Φόρου κ Ανταποδοτικότητας Τέλους – Λειτουργίες Φόρου – Αντιδράσεις κ Καταπολέμηση
 
ΜΑΘΗΜΑ 2 (Φορολογικό)
· Απορίες Υποψηφίων επί του Προηγούμενου Μαθήματος και επί του Διαγωνισμού
· Διπλή Φορολογία – Έννοια – Αίτια Φαινομένου – Τρόποι Αντιμετώπισης
· Θεμελιώδεις Αρχές Φορολογίας – Άρθρο 78 Συντάγματος
· Είδη Φόρων – Διακρίσεις Φόρων – Φορολογική Βάση – Βάση Μεθόδου Υπολογισμού – Βάση Προβλεπόμενων Συντελεστών
 
ΜΑΘΗΜΑ 3 (Φορολογικό)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· 3ο Ερωτηματολόγιο – Ερωτήσεις 1-7
·  Φόρος επί Εισοδήματος – επί της Περιουσίας – επί της Δαπάνης – Πλεονεκτήματα κ Μειονεκτήματα Άμεσων κ Έμμεσων Φόρων
· Ανάλυση και Συζήτηση επί του Νόμου 4174 του 2013 – Ορισμοί του Νόμου 4172 του 2013
 
ΜΑΘΗΜΑ 4 (Φορολογικό)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· 4ο Ερωτηματολόγιο – Ερωτήσεις 1-6
· Αποδεικτικό Ενημερότητας κ Βεβαίωση Οφειλής – Κεφάλαια 4-5-6 – Άρθρα 13-22
· Κεφάλαιο 7ο – Φορολογικοί Έλεγχοι – Άρθρα 23-29 – Κεφάλαιο 8ο – Προσδιορισμός Φόρου – Άρθρα 30-37
 
ΜΑΘΗΜΑ 5 (Φορολογικό)
· Σχόλια επί της Προκήρυξης – Απαντήσεις στις Απορίες των Υποψηφίων
· 5ο Ερωτηματολόγιο – Ερωτήσεις 1-6
· Κεφάλαιο 8ο – Άρθρα 38-39 – Κεφάλαιο 9ο – Άρθρα 40-44 – Υποκεφάλαιο Γ – Άρθρα 45-49
· Υποκεφάλαιο Γ – Άρθρα 50-52 – Κεφάλαιο 10ο – Άρθρα 53-62
 
ΜΑΘΗΜΑ 6 (Φορολογικό)
· Ανάλυση και Συζήτηση επί της Προκήρυξης της ΑΑΔΕ – Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· 6ο Ερωτηματολόγιο – Ερωτήσεις 1-6)
· Κεφ. 11 – Άρθρα 63-65 – Κεφ. 12 – Άρθρα 66-71 – Κεφ. 13 – Άρθρα 72-73 – Κώδικας Φορ. Εισοδ. – Άρθρα 1-3 Σημειώσεων
· Κώδικας Φορολογικού Εισοδήματος – Άρθρα 4-9 Σημειώσεων – Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων – Άρθρα 12-20
 
ΜΑΘΗΜΑ 7 (Φορολογικό)
· Απαντήσεις σε Ερωτήσεις Υποψηφίων
· 7ο Ερωτηματολόγιο – Ερωτήσεις 1-12
· Ν4172 του 2013 – Μέρος Β – Κεφάλαιο Γ – Άρθρα 21-29
· Ν4172 του 2013 – Μέρος Β – Κεφάλαια Δ-ΣΤ – Άρθρα 30-43 – Μέρος Γ – Άρθρα 44-58
· Ν4172 του 2013 – Μέρος Δ – Άρθρα 59-64 – Μέρος Ε – Άρθρα 65-66 – Μέρος Στ – Άρθρα 67-70 – Μέρος Ζ – Άρθρο 71
 
  ΜΑΘΗΜΑ 8 (Δημοσιονομικό)
· Κρίσιμες Συνταγματικές Διατάξεις Σχετικά με τον Προϋπολογισμό – Άρθρο 79 Συντάγμ. – Νόμος 4270 του 2014 – Άρθρο 14
· Άρθρα 98 κ 80 κ 64 κ 72 κ 75 Συντάγματος – Άρθρο 24 Νόμου 4270 του 2014
· Ορισμός κ Ιδιότητες κ Αρχές Προϋπολογισμού – Άρθρα 2 κ 17-33 κ 36-41 του Ν4270 του 2014
 
ΜΑΘΗΜΑ 9 (Δημοσιονομικό)
· Απαντήσεις σε Ερωτήσεις Υποψηφίων
· 2ο Ερωτηματολόγιο – Ερωτήσεις 1-7
· Ελεγκτικό Συνέδριο – Άρθρο 98 Συντάγματος
· Άρθρο 31 Ν4270 του 2014 – Ν4820 του 2021 – Αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνεδρίου
 
ΜΑΘΗΜΑ 10 (Δημοσιονομικό)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων επί Προηγούμενων Μαθημάτων
· 2ο Ερωτηματολόγιο – 3ο Ερωτηματολόγιο
· Δημόσιοι Υπόλογοι – Επιτήρηση ΔΥ – Λογοδοσία ΔΥ – Άρθρα 111-120 κ 150-155 Σ – Έλεγχος Δημοσιονομικών Διαχειρίσεων 121-126 Σ
· Ελλείμματα στη Δ. Διαχείριση – Άρθρα 141-144 Σ – Καταλογισμοί – 145-153 Σ – Προσυμβατικός Έλεγχος – 324-337
 
ΜΑΘΗΜΑ 11 (Δημοσιονομικό)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· Ανάλυση Δαπανών κ Εσόδων – Κατηγορίες Πιστώσεων κ Δημοσιονομικής Ταξινόμησης – Κρατικός Προϋπολ. 2022
· Έλεγχος Δεσμεύσεων – Ανάληψη Υποχρεώσεων – Μετονομασία ΥΔΕ – Παρακολούθηση κ Στοχοθεσία – Άρθρα 65-70Σ
· Διαχείριση Πιστώσεων – Προϋπολ. Δημοσίων Επενδύσεων – Είσπραξη Εσόδων – Παραγραφή Απαιτήσεων – 71-99Σ και 136-145Σ
 
ΜΑΘΗΜΑ 12 (Δημοσιονομικό)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· Διοικητική Σύμβαση – Συμβάσεις Προμηθειών κ Δημοσίων Έργων
· Προσυμβατικό Στάδιο – Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου
 
ΜΑΘΗΜΑ 13 (Δημοσιονομικό)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· 5ο Ερωτηματολόγιο – Ερωτήσεις 1-5 – Ν4412 του 2016 – Σχολιασμός Άρθρων 1 και 118 και 26-27
· 5ο Ερωτηματολόγιο – Ερωτήσεις 6-15 – Ν4412 του 2016 – Σχολιασμός Άρθρων 28 και 84 και 30 και 32 και 47
· Διοικητική Σύμβαση – Ν4412 του 2016 – Περαιτέρω Σχολιασμός Άρθρων 18-19 και 25-32 και 86 και 118
 
ΜΑΘΗΜΑ 14 (Δημοσιονομικό)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· 6ο Ερωτηματολόγιο – 4ο Ερωτηματολόγιο – Εισαγωγικά Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
· ΚΕΔΕ – ΝΔ356 του 1974 – Άρθρα 1-53
· ΚΕΔΕ – ΝΔ356 του 1974 – Άρθρα 54-91 – Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας – Άρθρα 216-230
 

2Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜULTIPLE CHOICES

ΜΑΘΗΜΑ 1
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (1η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-15)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (1η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 16-30)  

ΜΑΘΗΜΑ 2
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων – 2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-10)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 11-30)  

ΜΑΘΗΜΑ 3
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (Απορίες Υποψηφίων – Συμβουλές προς τους Υποψηφίους)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (3η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-15)
· ΒΙΝΤΕΟ 3 (3η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 16-30)  

ΜΑΘΗΜΑ 4
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (Απαντήσεις σε απορίες Υποψηφίων – Παρουσίαση Ύλης Φορολογικού κ Δημοσιονομικού επί των Προτεινόμενων Συγγραμμάτων)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (Τεθέντα Θέματα Φορολογικού – ΑΑΔΕ 2018 – Ερωτήσεις 1-10)
· ΒΙΝΤΕΟ 3 (Τεθέντα Θέματα Φορολογικού – ΑΑΔΕ 2018 – Ερωτήσεις 11-30)
 
ΜΑΘΗΜΑ 5
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (4η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-10)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (4η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 11-30)
 
ΜΑΘΗΜΑ 6
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (Τεθέντα Θέματα Δημοσιονομικού – Φορολογικού – ΑΔΔΕ 2018 – Ερωτήσεις 1-16)
· ΒΙΝΤΕΟ 3 (Τεθέντα Θέματα Δημοσιονομικού – Φορολογικού – ΑΔΔΕ 2018 – Ερωτήσεις 17-30)  

ΜΑΘΗΜΑ 7
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων)
· ΒΙΝΤΕΟ 2 (5η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-12)
· ΒΙΝΤΕΟ 3 (5η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 13-30)  

ΜΑΘΗΜΑ 8-9
· ΒΙΝΤΕΟ 1 (6η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-30)


3. ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ Λεκτικών Δεξιοτήτων


1-Ερωτήσεις Ομάδες λέξεων (Αντίθετες-Παράγωγες-Συνώνυμες) (160)
2-Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού (300)
3-Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού συνωνύμων (300)
4-Ερωτήσεις Γραμματικής Συντακτικού (200)
5-Ερωτήσεις αρχαίων-λόγιων εκφράσεων (300)
6-Ερωτήσεις εύρεσης συνωνύμων εκφράσεων (300)
7-Ερωτήσεις Ορθογραφικές-Ερμηνευτικές (300)
8-Ερωτήσεις συνωνύμων-ερμηνευτικές (200)
9-Ερωτήσεις ορθογραφικές-ερμηνευτικές (226)
10-Διάφορα Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων (300)
11-Πολυθεματικές Ερωτήσεις Λεκτικών Δεξιοτήτων
12-Ερωτήσεις Κατανόησης Κειμένου
 
 
ΜΑΘΗΜΑ 1
· Εισαγωγικά – Σχόλια για το Διαγωνισμό – Απορίες Υποψηφίων – Ανάλυση Δομής Μαθήματος
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 1-24
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 25-66
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 67-90
 
ΜΑΘΗΜΑ 2
· Απορίες Υποψηφίων επί του Διαγωνισμού και επί του Μαθήματος
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 91-140
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 141-160
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 1-15
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 16-39
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 40-67
 
ΜΑΘΗΜΑ 3
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 68-95
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 96-123
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 124-151
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 152-179
 
ΜΑΘΗΜΑ 4
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 180-214
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 215-242
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 243-277
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 278-300
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 1-10
 
ΜΑΘΗΜΑ 5
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 11-50
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 51-95
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 96-148
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 149-206
 


ΜΑΘΗΜΑ 6
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 207-247
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 248-275
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 276-300
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 1-25
 
ΜΑΘΗΜΑ 7
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 26-79
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 81-115
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 116-160
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 161-209
 
ΜΑΘΗΜΑ 8
· Συζήτηση επί της Προκήρυξης ΑΑΔΕ – Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 210-242
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 243-280
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 281-300
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 1-25
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 26-87
 
ΜΑΘΗΜΑ 9
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 88-155
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 156-215
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 216-300
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 1-30
 
ΜΑΘΗΜΑ 10
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 31-90
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 91-153
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 154-225
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 226-300
 

Περιεχόμενα ασύγχρονων βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ-ΤΕ 2022 (Β’ ΟΜΑΔΑ ΠΤΥΧΙΩΝ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα περιεχόμενα ΑΑΔΕ ΤΕ (Β’ Ομάδα Πτυχίων)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα των βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ ΤΕ (Β’ ΟΜΑΔΑ ΠΤΥΧΙΩΝ)

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
(Περιεχόμενα ασύγχρονων βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ-ΤΕ 2022)
 
 ΜΑΘΗΜΑ 1
· Ανάλυση Προκήρυξης του Διαγ. ΑΑΔΕ – Συζήτηση – Παρουσίαση Δομής κ Ύλης Μαθήματος – Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· Χρηματοοικον. κ Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση ή Λογιστική Κόστους – Κόστος – Δαπάνη – Έξοδο – Ταξινόμηση Κόστους
· 8 Κριτήρια Ταξινόμησης Κόστους – Κόστος Ευκαιρίας ή Ευκαιριακό Κόστος – Κέντρα Κόστους
 
ΜΑΘΗΜΑ 2
· Κόστος Ευκαιρίας – Κέντρα Κόστους – Κ. Παραγωγής – Ροή Κ. Παραγωγής – Κ. Άμεσων Υλικών κ Εργασίας – Έμμεσο Κόστος
· Multiple Choices Μαθήματος – Ερωτήσεις 1-11
· Επιπρόσθετα Είδη Κόστους – Σχετικό κ Μη Σχετικό Κ. – Διαφορικό Κ. – Οριακό Κ.
 
ΜΑΘΗΜΑ 3
· Ελαττωματικά κ Φθαρμένα Προϊόντα – Υπολείμματα Παραγωγής – Παραδείγματα και Ασκήσεις
· Λοιπά Έξοδα στο Κόστος Περιόδου – Επιμερισμός Έμμεσου Κόστους – Οδηγός Κόστους – Συντελεστής Καταλογισμού – Ασκήσεις
 
ΜΑΘΗΜΑ 4
· Παράδειγμα στα Έμμεσα Κόστη – Συντελεστής Καταλογισμού ΓΒΕ – Παραδείγματα στο Συντ. Καταλογισμού
· Παραδείγματα και Ασκήσεις στο Συντελεστή Καταλογισμού – Παράδειγμα Κοστολογίου
 
ΜΑΘΗΜΑ 5
· Απορίες Υποψηφίων – Συντελεστής Καταλογισμού ΓΒΕ – Χρησιμότητα Συντελεστή – Παραδείγματα 3-10
· Τεχνικές vs Μέθοδοι Κοστολόγησης – Σύστημα Κοστολόγησης – Πλήρης κ Άμεση Κοστολόγηση

ΜΑΘΗΜΑ 6 (Γενική Λογιστική)
· Άμεση κ Πλήρης Κοστολόγηση – Κανονική Κοστολόγηση – Πρότυπη Κοστολόγηση κ Μελέτη Αποκλίσεων – Παραδείγματα
· Μελέτη Αποκλίσεων – Απόκλιση Απόδοσης ΑΕ – Συνολική Απόκλιση ΑΕ – Απόκλιση Ποσότητας ΑΥ – Παραδείγματα
 
ΜΑΘΗΜΑ 7
· Παραδοσιακές Μέθοδοι Κοστολόγησης – Κατά Φάση Κοστολόγηση – Συμπαράγωγα – Ερωτήσεις 1-10 Σημειώσεων
· Παραδείγματα – Παραδ. Μέθοδοι Κοστολ. – Κοστολ. Εξατομικευμ. Παραγωγής – FIFO LIFO ΜΣΟ – Ομοιότητες Συστ. Κοστολ.
 
ΜΑΘΗΜΑ 8
· Σύγχρονες Μέθοδοι Κοστολόγησης – Ανταγωνιστικό Πλεονέκημα – Αλυσίδα Αξίας – JIT – ABC – Ερωτήσεις 1-10 της 3-5-2022
· Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα ABC – Ασκήσεις κ Παραδείγματα – Ερωτήσεις 11-18 της 3-5-2022
 
ΜΑΘΗΜΑ 9
· Σύγχρονες Μέθοδοι Κοστολόγησης – Ανταγωνιστικό Πλεονέκημα – Αλυσίδα Αξίας – JIT – ABC – Ερωτήσεις 1-10 της 3-5-2022
· Κοστολόγηση κατά Δραστηριότητα ABC – Ασκήσεις κ Παραδείγματα – Ερωτήσεις 11-18 της 3-5-2022
 
ΜΑΘΗΜΑ 10
· Συστήματα Κοστολόγησης σε Υπηρεσίες – Ερώτηση Πολλαπλής 35 – Ανάλυση Κόστους Marketing με Χρήση Μεθόδου ABC
· Έννοια ΜΚΟ – ΜΚΟ κ Κοστολόγηση – Προϋπολογισμοί κ ΜΚΟ – Προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών – Κατά Πρόγραμμα κ Λειτουργία
· Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 37-40
 
ΜΑΘΗΜΑ 11
· Απορίες Υποψηφίων – Ανάλυση Κόστους κ Ποσότητας κ Κέρδους – Σταθερά κ Μεταβλητά κ Ημιμεταβλητά Κόστη
· Ανάλυση. Ημιμετ. Εξόδων – Διάγραμμα Νεκρού Σημείου – Περιθώρια Μικτού Κέρδους – Περιθώρια Ασφαλείας – Πωλήσεις Μίγμ. Προϊόντων
 
ΜΑΘΗΜΑ 12
· Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων – Διαφορική Ανάλυση – Τιμολόγηση Προϊόντος – Αποδοχή Παραγγελίας – 17.3-17.6 Case Study
· Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 41-51
· Προϋπολογισμοί – Περίοδος – Οφέλη – Διάκριση – Κέντρα Κέρδους και Κέντρα Προϋπολογισμού
· Προϋπολογισμοί – Διαδικασία Προετοιμασίας Προϋπολογισμού – Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 52-54
 
ΜΑΘΗΜΑ 13
· Προγράμματα Επενδύσεων – Τεχνικές Αξιολόγησης – Αποσβέσεις – Απόδοση Επένδυσης ROI – Εσωτερική Απόδοση IRR
· Αντικατάσταση Παγίων – Προσδ. Παρούσας Αξίας Αυξημένων Ταμειακών Ροών – ΓΒΕ – Μέθοδοι Κοστολόγησης – FIFO – ΜΣΟ
 
ΜΑΘΗΜΑ 14
· Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής – Ερωτήσεις 55-70
· Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής – Ερωτήσεις 71-88
 
ΜΑΘΗΜΑ 15
· Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής – Ερωτήσεις 89-102
· 40 Ερωτήσεις Διοικητικής Λογιστικής – Ερωτήσεις 1-40
 

2. ΜΙΚΡΟΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
(Περιεχόμενα ασύγχρονων βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ-ΤΕ 2022)
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 (Μίκρο)
· Εισαγωγικά – Θεωρία Ζήτησης – Συνολική Καμπύλη Ζήτησης – Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης
· Ελαστικότητα Ζήτησης προς την Τιμή – Μεγέθη Ελαστ. – Ακραία Μεγ. Ελαστ. – Σχέση Ελαστ. Ζήτησης κ Καταναλωτ. Δαπάνης
· Τοξοειδής Ελαστ. – Σταυροειδής Ελαστ. – Εισοδημ. Ελαστ. – Θεωρία Προσφοράς κ Προσδιορ. Παράγοντες Προσφοράς
· Ελαστ. Προσφοράς προς την Τιμή – Ισορροπία Αγοράς – Κρατική Παρέμβαση στην Τιμή Ισορροπίας
 
ΜΑΘΗΜΑ 2 (Μίκρο)
· Επανάληψη Προηγ. Μαθήματος – Μετατοπίσεις Καμπυλών Προσφοράς κ Ζήτησης κ Μεταβολές επί των Επιπέδων Ισορροπίας
· Επιπτώσεις Φορολογίας – Διανομή Φόρου σε Καταναλωτή κ Παραγωγό – Επιπτώσεις Επιδοτήσεων – Μετακύλιση Φόρου
· Θεωρία Συμπεριφοράς Καταναλωτή – Συνολική κ Οριακή Χρησιμότητα
· Καμπύλες Αδιαφορίας – Ιδιότητες των Καμπυλών Αδιαφορίας
 
ΜΑΘΗΜΑ 3 (Μίκρο)
· Μετατοπ. Καμπυλών Προσφοράς κ Ζήτησης – Θεωρία Συμπ. Καταναλ. – Συνολ. κ Οριακή Χρησιμ. – Οριακός Λόγος Υποκατ.
· Συντελεστής Υποκατάστασης Αγαθών – Γραμμές Εισοδηματικού Περιορισμού – Σημείο Ισορροπίας Καταναλωτή
· Επιπλέον Ανάλυση Σημείου Ισορροπίας Καταναλωτή – Μεγιστ. Χρησιμότητας – Ελαχιστ. Δαπάνης – Ακραία Ισορροπία
 
ΜΑΘΗΜΑ 4 (Μίκρο)
· Καμπύλες Εισοδήματος Κατανάλωσης – Καμπύλη Engel – Καμπύλη Τιμής Κατανάλωσης – Συνολική κ Οριακή Χρησιμότητα
· Αποτέλεσμα Υποκατάστασης κ Εισοδήματος – Αντισταθμιστικές Καμπύλες Ζήτησης Hicks
· Φόροι επί Ποσότητας – Πλεονάσματα Ευημερίας – Αποτελεσματικότητα Αγοράς – Απώλεια Ευημερίας – Φόροι κ Δικαιοσύνη
 
ΜΑΘΗΜΑ 5 (Μίκρο)
· Επανάληψη 4ου Μαθ. – Θεωρία Παραγωγού – Παραγωγικοί Συντ. – Θεωρία κ Έννοιες Παραγωγής – Νόμος Φθίνουσας Απόδοσης
· Καμπύλες Ίσης Παραγωγής – Ιδιότητες Καμπυλών – Οριακός Λόγος Τεχνικής Υποκατάστασης – Συντ. Υποκατάστασης Παραγ. Συντ.
· Γραμμή Ίσου Κόστους – Σημείο Ισορροπίας Παραγωγού – Μεγιστ. Προϊόντος κ Ελαχιστοποίηση Κόστους – Καμπύλη Επέκτασης Παραγωγής
· Αποδόσεις κ Οικονομίες Κλίμακας – Ελαστικότητα Παραγ. – Ελάχιστη Αποτελεσματική Κλίμακα – Ομογενείς Συναρτήσεις Παραγωγής
 
ΜΑΘΗΜΑ 6 (Μίκρο)
· Επανάληψη Μαθήματος 5 – Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Ζήτηση Εισροών
· Ζήτηση Εισροών σε Μονοπώλιο και Μονοψώνιο – Οριακό Κόστος Εισροής – Ανάλυση Αγορών Συντ. Παραγ. – Πλεόνασμα Καταναλωτή. κ Παραγωγού
· Θεωρία Κόστους – Εισαγωγή – Ανάλυση Βραχυχρόνιου Κόστους – Ιδιαίτερα Γνωρίσματα Καμπυλών Κόστους
· Ανάλυση Μακρο Κόστους – Ελαστικότητα Κόστους – Μακρο Καμπύλη Προσφοράς – Μέσο κ Οριακό Προϊόν και Μέσο κ Οριακό Κόστος
 

ΜΑΘΗΜΑ 7 (Μίκρο)
· Σύντομη Επανάληψη Προηγ. Μαθημάτων – Μορφές Αγοράς – Συμπεριφορά – Θεωρία Συμπ. Επιχειρήσεων – Τέλειος Ανταγωνισμός
· Τέλειος Ανταγωνισμός – Ισορροπία Επιχείρησης – Μεγιστοποίηση Κέρδους – Μεγιστοποίηση Κέρδους Τέλειου Ανταγωνισμού
· Βραχυχρόνια κ Μακροχρόνια Καμπύλη Προσφοράς Κλάδου – Μακροχρόνια Ισορροπία Τέλειου Ανταγωνισμού – Μακροχρ. Προσφορά
 
ΜΑΘΗΜΑ 8 (Μίκρο)
· Σύντομη Επανάληψη Τέλειου Ανταγωνισμού – Μονοπώλιο – Αίτια Εμφάνισης – Χαρακτηριστικά
· Ισορροπία Μονοπώλιου – Διαφορές Τέλειου Ανταγωνισμού κ Μονοπώλιου – Κέρδη Μονοπώλιου – Πολιτική Διάκρισης Τιμών
· Μονοπώλιο κ Μονοψώνιο – Ολιγοπώλιο κ Ολιγοψώνιο – Μονοπ. Ανταγων. – Χαρακτηριστικά – Ισορροπίες – Καμπτόμενη Καμπύλη Ζήτησης
· Ολιγοπώλιο – Χαρακτηριστικά – Ισορροπία σε Ολιγοπώλιο κ Μονοψώνιο. Ανταγωνισμό – Υπόδειγμα Κυρίαρχης Επιχείρησης – Καρτέλ
 
ΜΑΘΗΜΑ 9 (Μάκρο)
· Σύντομα Εισαγωγικά – Μακροοικονομικοί Στόχοι – Μέσα Μακροοικονομικής Πολιτικής
· Το Οικονομικό Κύκλωμα – Εκτενής Ανάλυση – Παραδείγματα
· Εθνικοί Λογαριασμοί – Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Οι 3 Τρόποι Υπολογισμού του ΑΕΠ
· Καθαρό Εγχώριο κ Καθαρό Εθνικό Προϊόν και Εισόδημα – Προσωπικό Εισόδημα
 
ΜΑΘΗΜΑ 10 (Μάκρο)
· Μέθοδος Συνολικής Ακαθάριστης Δαπάνης – Ονομαστικό κ Πραγματικό ΑΕΠ – Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ – Μέτρηση κ Ερμηνεία ΑΕΠ
· Θεωρία κ Συνάρτηση Κατανάλωσης – Επενδύσεις – Οριακή Ροπή κ Μέση Ροπή προς Κατανάλωση
· Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κατανάλωσης – Δημόσιες Δαπάνες – Φόροι
· Θεωρία Αποταμίευσης – Μέση κ Οριακή Ροπή προς Αποταμίευση – Προσδιοριστικοί Παράγοντες Αποταμίευσης – Παράδοξο Φειδούς
 
ΜΑΘΗΜΑ 11 (Μάκρο)
· Απορίες Υποψηφίων – Επανάληψη Μαθ. 2 – Παράδοξο Φειδούς – Δίδυμα Ελλείμματα – Crowding Out – Θεωρία Επενδύσεων
· Θεωρία Επενδύσεων – Κριτήρια Ανάληψης Επενδύσεων – Κριτήριο Παρούσας Αξίας – Οριακή Αποδοτικότητα Κεφαλαίου
· Προσδιοριστικοί Παράγοντες Επένδυσης – Δημοσιονομική Πολιτική κ Επενδύσεις – Επένδυση σε Αποθέματα – Πολλαπλασιαστής Επενδύσεων
· Προσδιορισμός Εισοδήματος Ισορροπίας – Θεώρημα Ισοσκελισμένου Προϋπολογισμού
 
ΜΑΘΗΜΑ 12 (Μάκρο)
· Θεωρία Χρήματος – Εισαγωγή – Λειτουργίες Χρήματος – Είδη κ Τύποι κ Ιδιότητες Χρήματος – Χρήμα στην Οικονομία
· Θεωρία Ζήτησης Χρήματος – Ζήτηση Χρήμ για Σκοπούς Συναλλακτικούς – Προφύλαξης – Κερδοσκοπικούς – Συνολική Ζήτηση Χρ
· Ποσοτική Θεωρία Χρήματος – Ποσοτική Θεωρία Friedman – Αυταπάτη Χρήματος – Προσφορά Χρήματος
· Δημιουργία Χρήματος – Δημιουργία Λογιστικού Χρ – Εξίσωση κ Αποτέλεσμα Fisher – Νομισματική κ Πιστωτική Πολιτική
 
ΜΑΘΗΜΑ 13 (Μάκρο)
· Επανάληψη Μαθ.4 – Δημοσιονομική Πολιτική – Αυτόματοι Σταθεροποιητές – Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός
· Κεϋνσιανό Υπόδειγμα IS-LM – Καμπύλες IS κ LM – Κλίσεις των Καμπυλών. – Μορφή Καμπύλης LM κ Μετατόπισή της – Ισορροπία IS-LM
· Αποτελεσματικότητα Οικονομικής Πολιτικής κ Μοντέλο IS-LM – Οικονομικοί Κύκλοι – Φάσεις Επιχειρηματικών Οικονομικών Κύκλων
 
ΜΑΘΗΜΑ 14 (Μάκρο)
· Οικονομικοί Κύκλοι – Λόγοι Κατάρρευσης Αγορών – Ανεργία – Νομισματική Πολιτική κ Οικονομία – Πραγματικοί Οικονομικοί Κύκλοι
· Πληθωρισμός – Διακρίσεις κ Επιδράσεις – Αποπληθωρισμός – Επιπτώσεις Πληθωρισμός κ Αποπληθωρισμός. – Αυταπάτη Χρήματος
· Πληθωρισμός Ζήτησης κ Πληθωρισμός Κόστους – Εισαγόμενος Πληθωρισμός – Πληθωρισμός Αδράνειας – Στασιμοπληθωρισμός
 
ΜΑΘΗΜΑ 15 (Μάκρο)
· Απορίες Υποψηφίων – Οικονομική Ανάπτυξη κ Μεγέθυνση – Αίτια Υπανάπτυξης – Υποδείγματα Harrod-Domar κ Solow-Swan
· Διεθνής Οικονομία κ Οικονομική Πολιτική – Απόλυτο κ Συγκριτικό Πλεονέκτημα – Αναλογία Συντελεστών – Ισοζύγιο Πληρωμών
· Αίτια Ανισορροπίας Ισοζυγίου Πληρωμών – Συστήματα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών – Κανόνας Χρυσού – Bretton Woods
· Νομισματική Ένωση – Πλεον. κ Μειον. Συναλλαγματικών Καθεστώτων – Συνθήκη Marshall κ Lerner – Καμπύλη J
 
ΜΑΘΗΜΑ 16 (Μάκρο)
· Αποτυχίες Αγοράς κ Οικονομ. Λειτ. Κράτους – Αμιγώς κ Μη Γνήσια Δημόσια Αγαθά – Αποτελ. Παροχή Δημ. κ Ιδιωτ. Αγαθών
· Δημόσιος Προϋπολογισμός – Μορφή Προϋπολογισμού – Αρχές που Διέπουν τον Προϋπ. – Φάσεις Δημόσιου Προϋπ.
· Κρατικά Έσοδα – Φορολογικά Έσοδα – Διακρίσεις Φόρων – Λειτουργίες κ Επιδιώξεις Φόρων – Φοροδιαφυγή κ Φοροαποφυγή
· Δημόσιες Δαπάνες – Χρηματοδότηση – Φύση κ Διακρίσεις – Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας


3. ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ Λεκτικών Δεξιοτήτων

1-Ερωτήσεις Ομάδες λέξεων (Αντίθετες-Παράγωγες-Συνώνυμες) (160)
2-Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού (300)
3-Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού συνωνύμων (300)
4-Ερωτήσεις Γραμματικής Συντακτικού (200)
5-Ερωτήσεις αρχαίων-λόγιων εκφράσεων (300)
6-Ερωτήσεις εύρεσης συνωνύμων εκφράσεων (300)
7-Ερωτήσεις Ορθογραφικές-Ερμηνευτικές (300)
8-Ερωτήσεις συνωνύμων-ερμηνευτικές (200)
9-Ερωτήσεις ορθογραφικές-ερμηνευτικές (226)
10-Διάφορα Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων (300)
11-Πολυθεματικές Ερωτήσεις Λεκτικών Δεξιοτήτων
12-Ερωτήσεις Κατανόησης Κειμένου
 
ΜΑΘΗΜΑ 1
· Εισαγωγικά – Σχόλια για το Διαγωνισμό – Απορίες Υποψηφίων – Ανάλυση Δομής Μαθήματος
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 1-24
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 25-66
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 67-90
 
ΜΑΘΗΜΑ 2
· Απορίες Υποψηφίων επί του Διαγωνισμού και επί του Μαθήματος
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 91-140
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 141-160
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 1-15
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 16-39
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 40-67
 
ΜΑΘΗΜΑ 3
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 68-95
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 96-123
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 124-151
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 152-179
 
ΜΑΘΗΜΑ 4
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 180-214
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 215-242
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 243-277
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 278-300
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 1-10
 
ΜΑΘΗΜΑ 5
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 11-50
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 51-95
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 96-148
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 149-206
 


ΜΑΘΗΜΑ 6
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 207-247
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 248-275
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 276-300
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 1-25
 
ΜΑΘΗΜΑ 7
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 26-79
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 81-115
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 116-160
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 161-209
 
ΜΑΘΗΜΑ 8
· Συζήτηση επί της Προκήρυξης ΑΑΔΕ – Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 210-242
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 243-280
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 281-300
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 1-25
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 26-87
 
ΜΑΘΗΜΑ 9
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 88-155
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 156-215
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 216-300
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 1-30
 
ΜΑΘΗΜΑ 10
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 31-90
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 91-153
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 154-225
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 226-300

Περιεχόμενα ασύγχρονων βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ-ΔΕ 2022 (Γ’ ΟΜΑΔΑ ΠΤΥΧΙΩΝ)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα περιεχόμενα ΑΑΔΕ ΔΕ (Γ’ Ομάδα Πτυχίων)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα των βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ ΔΕ (Γ’ ΟΜΑΔΑ ΠΤΥΧΙΩΝ)

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
(Περιεχόμενα ασύγχρονων βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ-ΔΕ 2022)
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 (Α’ Λυκείου)
· Ανάλυση Δομής και Ύλης του Μαθήματος – Παρουσίαση Προκήρυξης ΑΑΔΕ – Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· Σύνολα Αριθμών – Πράξεις – Αναλογίες – Ιδιότητες Δυνάμεων – Παραγοντοποίηση – Ταυτότητες – 1η Ομάδα Ερωτήσεων 1-6
· Διάταξη Πραγματικών Αριθμών – Ανισότητες – 1η Ομάδα Ερωτήσεων 7-15
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων 16-1
 
ΜΑΘΗΜΑ 2 (Α’ Λυκείου)
· Απόλυτες Τιμές – Ρίζες Πραγματικών Αριθμών – 1η Ομάδα Ερωτήσεων 19-24
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων 25-32
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων 33-41
 
ΜΑΘΗΜΑ 3 (Α’ Λυκείου)
· Εξισώσεις 1ου Βαθμού – Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο – 2η Ομάδα Ερωτήσεων 1-10
· Γραμμική Εξίσωση – Εξισώσεις 2ου Βαθμού – 2η Ομάδα Ερωτήσεων 11-18
 
ΜΑΘΗΜΑ 4 (Α’ Λυκείου)
· 3η Ομάδα Ερωτήσεων 1-9
· 3η Ομάδα Ερωτήσεων 11-21
 
ΜΑΘΗΜΑ 5 (Α’ Λυκείου)
· Ανισώσεις 1ου Βαθμού – 4η Ομάδα Ερωτήσεων 1-8
· Ανισώσεις 2ου Βαθμού – Ανισώσεις Γινόμενο κ Πηλίκο – Συναλήθευση – 4η Ομάδα Ερωτήσεων 9-12
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων 13-14
 
ΜΑΘΗΜΑ 6 (Α’ Λυκείου)
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-7
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 8-14
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 15-18 και 25-26
 
ΜΑΘΗΜΑ 7 (Β’ Λυκείου)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· Βασικές Έννοιες Συναρτήσεων – Σύνολα – Έννοια Συνάρτησης – Πράξεις Συναρτήσεων – 1η Ομάδα Ερωτήσεων 1-12
· Γραφική Παράσταση Συνάρτησης – Ορισμοί – Απόσταση Σημείων – 1η Ομάδα Ερωτήσεων 13-22
 
ΜΑΘΗΜΑ 8 (Β’ Λυκείου)
· Γραφική Παράσταση Συνάρτησης – Τεταρτημόρια – Ορισμοί – Γραφική Παράσταση Ευθείας – 2η Ομάδα Ερωτήσεων 1-5
· Κατακόρυφη κ Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης – Μονοτονία – Ακρότατα – Διάφορες Συναρτήσεις – 2η Ομάδα Ερωτήσεων 6-16
· Πεδίο Ορισμού κ Σύνολα Τιμών – Μονοτονία – 2η Ομάδα Ερωτήσεων 17-29
 
ΜΑΘΗΜΑ 9 (Β’ Λυκείου)
· Τριγωνομετρία – Τριγων. Αριθμοί Γωνίας – Τριγων. Κύκλος – Ακτίνιο – Βασικές Τριγων. Ταυτότητες – Τριγων. Συναρτήσεις
· 3η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-27
 
ΜΑΘΗΜΑ 10 (Β’ Λυκείου)
· Γραμμικά Συστήματα – Έννοια – Γραφική κ Αλγεβρική Επίλυση – Μέθοδοι Αλγεβρικής Επίλυσης – 4η Ομάδα Ερωτήσεων 1-10
· Ακολουθίες – Αναδρομικός Ορισμός Ακολουθιών – Αριθμητική Πρόοδος – Αριθμητικός Μέσος – 4η Ομάδα Ερωτήσεων 11-19
· Γεωμετρική Πρόοδος – Γεωμετρικός Μέσος – 4η Ομάδα Ερωτήσεων 20-25
 
ΜΑΘΗΜΑ 11 (Β’ Λυκείου)
· Πολυώνυμα – Αριθμητική Τιμή – Πράξεις – Πολ. Εξισώσεις κ Ανισώσεις κ Αναγόμενες σε Αυτές – 5η Ομάδα Ερωτήσεων 1-6
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων 7-20
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων 21-32
 
ΜΑΘΗΜΑ 12 (Β’ Λυκείου)
· Εκθετική κ Λογαριθμική Συνάρτηση – Δυνάμεις – Ιδιότητες Δυνάμεων – Λογάριθμοι – 6η Ομάδα Ερωτήσεων 1-10
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων 11-31
· Ανατοκισμός κ Ίσες Καταθέσεις – 6η Ομάδα Ερωτήσεων 32-40
 
ΜΑΘΗΜΑ 13 (Γ΄Λυκείου)
· Πιθανότητες – Πείραμα Τύχης – Δειγματικός Χώρος – Πράξεις με Ενδεχόμενα -Δεσμευμένη Πιθανότητα
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-9
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 10-22
 
ΜΑΘΗΜΑ 14 (Γ΄Λυκείου)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων – 2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-9
· 2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 10-21
· 2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 22-32
 
ΜΑΘΗΜΑ 15 (Γ΄Λυκείου)
· Στατιστική – Βασικές Έννοιες – Παρουσίαση Στατιστιστικών Δεδομένων – Μέτρα Θέσης κ Διασποράς – 3η Ομάδα Ερωτ. 1-5
· 3η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 6-17
· Ιδιότητες Μέσης Τιμής – 3η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 18-23 και 26
 
ΜΑΘΗΜΑ 16 (Γ΄Λυκείου)
· Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας – Θεώρημα Bayes – Μεθοδολογία – 4η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-5
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 6-20
· Συνδυαστική – Αρχή Απαρίθμησης – Μεταθέσεις – Κυκλικές κ Επαναληπτικές Μεταθ – 4η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 31-35
 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 
(Περιεχόμενα ασύγχρονων βιντεομαθημάτων ΑΑΔΕ-ΔΕ 2022)
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 (Θεωρία Πολιτικών Θεσμών)
· Ανάλυση Δομής κ Ύλης Μαθήματος – Συζήτηση επί της Προκήρυξης ΑΑΔΕ – Απαντήσεις σε Ερωτήσεις Υποψηφίων
· Εξέλιξη Έννοιας Κράτους – Ορολογικές Παρατηρήσεις – Στοιχεία Συγκρότησης Κράτους
· Ενδεικτικές Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών – Ερωτήσεις 1-15
· Συγκρότηση κ Οργάνωση Κρατικής Εξουσίας – Μορφές Κρατών – Ιστορικά Στοιχεία – Εξέλιξη Μορφών του Κράτους
 
ΜΑΘΗΜΑ 2 (Θεωρία Πολιτικών Θεσμών)
· Πολιτική Θεσμού κ Οργ. Κράτους – Μορφές Εξουσίας – Νομιμοποίηση Εξ.- Νομιμοποίηση κ Νομιμότητα – Μορφές Νομιμ. Εξόδων
· Κοινωνικές Βάσεις Εξουσίας – Μοντέλο Ελίτ – Πολίτευμα – Πολιτικό Σύστημα – Εξέλιξη Ελληνικών Πολιτευμάτων
· Ερωτηματολόγιο 2ου Μαθήματος – Ερωτήσεις 1-16
· Εξέλιξη Ελλ. Πολιτευμάτων – Απόλυτη Μοναρχία – Συνταγμ. Μοναρχία – Σύνταγμα 1927 – Σύνταγμα 1975 και Αναθεωρήσεις
 
ΜΑΘΗΜΑ 3 (Θεωρία Πολιτικών Θεσμών)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων – Γενική Θεώρηση της Δημοκρατίας
· Δημοκρατία κ Κοινοβουλευτικό Σύστημα – Ανταγωνιστικό Μοντέλο – Αναπτυξιακό – Διαδικαστικό – Προστατευτικό
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων – Ερωτηματολόγιο 3ου Μαθήματος – Ερωτήσεις 1-12
· Διακρίσεις Δημοκρατίας – Κυβερνητικό Σύστημα – Φιλελεύθερη Δημοκρατία – Κράτος Δικαίου – Ουσιαστικό Κράτος Δικαίου
 
ΜΑΘΗΜΑ 4 (Θεωρία Πολιτικών Θεσμών)
· Δημοκρατία κ Σύνταγμα – Οργάνωση Κρατικής Εξουσίας – Τυπικό κ Ουσιαστικό Σύνταγμα – Μορφές Κρατών
· Σύνταγμα – Τήρηση – Παράβαση – Κατάλυση – Πολίτευμα – Αντιπροσωπ. Σύστημα – Διάκριση Εξουσιών – Κοινοβουλευτισμός
· Ερωτηματολόγιο 4ου Μαθήματος – Ερωτήσεις 1-10
· Πολιτεύματα ΗΠΑ κ Γαλλίας – Κράτος Δικαίου – Κοινωνικό Κράτος – Πολίτευμα Ελλάδας – Πηγές Ελλ. Συντ. Δικαίου
 
ΜΑΘΗΜΑ 5 (Ελληνική Πολιτική Οργάνωση & Συνταγματική Έκφρασή της)
· Απορίες Υποψηφίων – Κράτος Δικαίου υπό Ουσιαστική Έννοια – Διάκριση Ουσιαστικού κ Τυπικού Κράτους Δικαίου
· Εκφάνσεις Κράτους Δικαίου – Δικαστικός Έλεγχος Συνταγματικότητας Νόμων – Διάκριση Λειτουργιών – Διάκριση Εξουσιών
· Ερωτηματολόγιο 5ου Μαθήματος – Ερωτήσεις 1-12
· Παρεκκλίσεις από την Αρχή Διάκρισης – Κοινωνικό Κράτος – Η Βουλή – Βουλευτές – Διάλυση Βουλής
 
ΜΑΘΗΜΑ 6 (Ελληνική Πολιτική Οργάνωση & Συνταγματική Έκφρασή της)
· Πολιτική Κουλτούρα – Ορισμός κ Πηγές Πολιτικής Κουλτούρας
· Σύμβολα κ Εξέλιξη Πολιτικής Κουλτούρας – Ορισμός κ Προϋποθέσεις Πολιτικής Κοινωνικοποίησης – Κοινωνία Πολιτών
· Ιστορικές Καταβολές Κοινωνίας Πολιτών – ΜΚΟ
· Κοινωνία Πολιτών κ Δημοκρ. Διακυβ. – ΜΚΟ κ Δημοκρ. Διακυβ. – Ελληνική Κοιν. Πολ. – Πολιτική Απάθεια κ Συμμετοχή
 
ΜΑΘΗΜΑ 7 (Διεθνες Πολιτικό Σύστημα & Ευρωπαϊκή Ένωση)
· Η Ιδέα των Διεθνών Θεσμών κ Μηχανισμών
· Η Ιδέα των Διεθνών Θεσμών κ Μηχανισμών – ΜΚΟ – Διεθνής Οργάνωση – Διεθνείς Οργανισμοί – ΔΚΟ
· Κατηγορίες Διεθνών Οργανισμών – Λήψη Αποφάσεων – Κοινωνία των Εθνών – Ηνωμένα Έθνη ΟΗΕ
· Ηνωμένα Έθνη ΟΗΕ – Παγκόσμια Διακυβέρνηση
 
ΜΑΘΗΜΑ 8 (Διεθνες Πολιτικό Σύστημα & Ευρωπαϊκή Ένωση)
· Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων – Σχόλια επί του Διαγωνισμού – Συμβουλές στους Υποψηφίους
· Γενικός κ Ειδικός Διεθνής Οργανισμός – Οικουμενικός Οργ. – Παγκόσμιος – Περιφερειακός – Υπερεθνικός – Διακυβερν.
· Σύσταση ΔΝΤ – Συνοπτικοί Στόχοι – Εποπτική κ Χρηματοδ. Λειτουργία – Τεχνική Βοήθεια – Χρηματ. Βοήθεια ΔΝΤ – Κριτική
· Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας WBG – IBRD – IFC – MIGA – Παγκόσμια Τράπεζα κ ΔΝΤ – GATT – Dumping – ΟΟΣΑ
 
ΜΑΘΗΜΑ 9 (Multiple Choices)
· Σύντομα Εισαγωγικά – Σχόλια επί του Επερχόμενου Διαγωνισμού
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-14
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 15-30
· 1η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 31-50
 
ΜΑΘΗΜΑ 10 (Multiple Choices)
· 2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-21
· 2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 22-39
· 2η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 40-50
 
ΜΑΘΗΜΑ 11 (Multiple Choices)
· 3η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 1-21
· 3η Ομάδα Ερωτήσεων – Ερωτήσεις 22-50


3. ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ Λεκτικών Δεξιοτήτων

1-Ερωτήσεις Ομάδες λέξεων (Αντίθετες-Παράγωγες-Συνώνυμες) (160)
2-Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού (300)
3-Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού συνωνύμων (300)
4-Ερωτήσεις Γραμματικής Συντακτικού (200)
5-Ερωτήσεις αρχαίων-λόγιων εκφράσεων (300)
6-Ερωτήσεις εύρεσης συνωνύμων εκφράσεων (300)
7-Ερωτήσεις Ορθογραφικές-Ερμηνευτικές (300)
8-Ερωτήσεις συνωνύμων-ερμηνευτικές (200)
9-Ερωτήσεις ορθογραφικές-ερμηνευτικές (226)
10-Διάφορα Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων (300)
11-Πολυθεματικές Ερωτήσεις Λεκτικών Δεξιοτήτων
12-Ερωτήσεις Κατανόησης Κειμένου
 
ΜΑΘΗΜΑ 1
· Εισαγωγικά – Σχόλια για το Διαγωνισμό – Απορίες Υποψηφίων – Ανάλυση Δομής Μαθήματος
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 1-24
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 25-66
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 67-90
 
ΜΑΘΗΜΑ 2
· Απορίες Υποψηφίων επί του Διαγωνισμού και επί του Μαθήματος
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 91-140
· 1ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 141-160
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 1-15
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 16-39
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 40-67
 
ΜΑΘΗΜΑ 3
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 68-95
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 96-123
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 124-151
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 152-179
 
ΜΑΘΗΜΑ 4
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 180-214
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 215-242
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 243-277
· 2ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 278-300
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 1-10
 
ΜΑΘΗΜΑ 5
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 11-50
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 51-95
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 96-148
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 149-206
 
ΜΑΘΗΜΑ 6
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 207-247
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 248-275
· 3ο Ενδεικτικό Τεστ Λεκτικών Δεξιοτήτων ΑΑΔΕ – Ερωτήσεις 276-300
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 1-25
 
ΜΑΘΗΜΑ 7
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 26-79
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 81-115
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 116-160
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 161-209
 
ΜΑΘΗΜΑ 8
· Συζήτηση επί της Προκήρυξης ΑΑΔΕ – Απαντήσεις σε Απορίες Υποψηφίων
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 210-242
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 243-280
· 4η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 281-300
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 1-25
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 26-87
 
ΜΑΘΗΜΑ 9
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 88-155
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 156-215
· 5η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 216-300
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 1-30
 
ΜΑΘΗΜΑ 10
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 31-90
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 91-153
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 154-225
· 6η Ομάδα Ερωτήσεων Λεκτικών Δεξιοτήτων – Ερωτήσεις 226-300

Μπορούμε να σας παρέχουμε αυτά τα μαθήματα ώστε να τα παρακολουθείτε ασύγχρονα ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ φορές έως και το διαγωνισμό (όποτε και αν γίνει αυτός).

Με αυτό το υλικό και τα μαθήματα αυξάνετε σημαντικά τις πιθανότητες να πετύχετε στον επερχόμενο γραπτό διαγωνισμό της ΑΑΔΕ.

Για να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες του προγράμματος στείλτε e-mail στο pfkollintza@yahoo.gr.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK!

Νέα Ομάδα ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών FB - Final

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ INSTAGRAM!

Instagram Banner (Φροντιστήρια Κολλίντζα) -
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από καταρτισμένους καθηγητές, οργάνωση, άμεση και άριστη εξυπηρέτηση.

  Sofia Galanopoulou Avatar Sofia Galanopoulou
  26/07/2022

  ΙΣΩΣ ΤΟ ΝΟ1 ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εξαιρετικές σημειώσεις και βάση δεδομένων για όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Μέθοδοι τηλεκπαίδευσης επιπέδου εξωτερικού, αφού μπορείς να παρακαλουθήσεις τα μαθήματα που έγιναν online... Δείτε Περισσότερα

  spiros kourtesis Avatar spiros kourtesis
  29/05/2022
 • Από τα καλύτερα φροντιστήρια για όσους ενδιαφέρονται για επιτυχίες σε διαγωνισμό δημοσίου. Διαθέτουν άψογο υλικό, και είναι άψογοι και καθ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας. Υποστηρίζουν τον κάθε εκπαιδευμένο με... Δείτε Περισσότερα

  Ellh Ar Avatar Ellh Ar
  29/05/2022

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΤΕ ΣΑΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ!ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ!

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΤΗ Avatar ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΤΗ
  05/03/2023
 • Υπηρεσίες ποιότητας. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα με τα εξ αποστάσεως μαθήματα, οργανωμένες σημειώσεις. Πολύ καλή συνεργασία.

  Vangelis Al Avatar Vangelis Al
  02/10/2022

  Εξαιρετικό φροντιστήριο με πολύ καλή οργάνωση και προσιτές τιμές για τους υποψηφίους. Ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει! Η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, οι... Δείτε Περισσότερα

  Ουρανια Ψοχιου Avatar Ουρανια Ψοχιου
  16/05/2022
 • 'Έμεινα πολύ ικανοποιημένη από τα μαθήματα και θεωρώ αρκετά πιθανό, να τα πάω καλά στο γραπτό διαγωνισμό!

  Maria Mandi Avatar Maria Mandi
  23/07/2022

  Εξαιρετικο φροντιστήριο με καταρτισμέμους καθηγητές και ποιοτικό μάθημα! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα

  ILARION DORFANIS Avatar ILARION DORFANIS
  30/08/2022
 • Πολύ καλό φροντιστήριο με έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη!

  ΕΙΡΗΝΗ ΦΕΣΤΑ Avatar ΕΙΡΗΝΗ ΦΕΣΤΑ
  30/08/2022

  πολύ αξιόλογοι καθηγητές

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΟΣ Avatar ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΥΛΟΣ
  17/07/2022
 • Πολύ καλό φροντιστήριο με οργάνωση!!! Ο κ.Μπαντούλας καθηγητής στα οικονομικά εξαίρετος!!!

  giota papadima Avatar giota papadima
  10/06/2022

  Πολύ καλή συνεργασία ,άμεση ανταπόκριση και εξυπηρέτηση από τη γραμματεία ! Ειδικότερα στο μάθημα του Δικαίου είχα τον κύριο Πατρίκιο .Χωρίς να έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτόν τον κλάδο έμεινα... Δείτε Περισσότερα

  Sissy Loren Avatar Sissy Loren
  03/02/2022
 • Το καλύτερο φροντιστήριο! Μου έκανε εντύπωση ότι προσφέρουν περισσότερα από όσα δεσμεύονται και γράφουν στο internet. Και σε επαναληπτικές ώρες, και σε έξτρα υλικό και σε παρακολούθηση προγραμμάτων με... Δείτε Περισσότερα

  G K Avatar G K
  08/06/2022

  Εξαιρετικό !!!!! Όλοι Οι Καθηγητές Φαινονται Πεπειραμένοι και με ορεξη να λυσουν κάΘε απορία . !!!!

  Marilena Trou Avatar Marilena Trou
  04/06/2022
 • Το μόνο φροντιστήριο που μερίμνησε για όσους δεν είχαν την οικονομική άνεση να εγγραφούν! Ευχαριστούμε πολύ!

  Sia Matsou Avatar Sia Matsou
  05/03/2023


  Υπεύθυνη προετοιμασία για την ΕΣΔΔΑ (με διαφορά το καλύτερο φροντιστήριο), με πληθώρα επίκαιρων και sos θεμάτων και εργασιών που διορθώνονται σχολαστικά από τους καθηγητές. Ο κ. Πελεκούδας ειδικά με έμαθε... Δείτε Περισσότερα

  Georgia Bidali Avatar Georgia Bidali
  21/04/2022
 • Αξιόπιστο φροντιστήριο, με καταρτισμένους καθηγητές, πλήρες ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό με πληθώρα σημειώσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ!!!Η γραμματεία εξυπηρετική και φιλική στους υποψηφίους.

  Sofi Den Avatar Sofi Den
  29/05/2022

  Πολύ εξυπηρετικοί, άριστοι επαγγελματίες. Σας ευχαριστώ πολύ!

  Evangelia Karastratou Avatar Evangelia Karastratou
  02/10/2022
 • Πολύ καλό φροντιστήριο,από τα καλύτερα στην Ελλάδα (2-3 πρώτα) με πολλές επιτυχίες στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και το Διπλωματικό Σώμα,όπου είναι ένα από τα δύο μοναδικά... Δείτε Περισσότερα

  KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS Avatar KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  03/03/2021

  High educational standards and great organization. Keep up the good work.

  George Athanasiou Avatar George Athanasiou
  12/10/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο