Γενικές Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 07/05/2015 ο διαγωνισμός θα αποτελείται από 2 στάδια.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τις ενότητες

α) “Η Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους” (γραπτή εξέταση σε μορφή δοκιμίου, σε 2 ώρες) και θα συμμετέχει κατά 25% στη τελική βαθμολογία.

β) “Μικροοικονομική”, “Μακροοικονομική” και “Η Δημόσια οικονομική” (γραπτή εξέταση σε μορφή δοκιμίου, σε 2 ώρες) και θα συμμετέχει κατά 25% στη τελική βαθμολογία.

γ) “Γενικές Γνώσεις και Δεξιότητες” (γραπτή εξέταση σε μορφή πολλαπλής επιλογής, σε 3 ώρες) και θα συμμετέχει κατά 30% στη τελική βαθμολογία

Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στην ενότητα “Φάκελος Επίκαιρων θεμάτων” και γραπτά και προφορικά.

Η εξέταση της ξένης γλώσσας καταργείται και αντικαθίσταται από το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών ή ιταλικών ή ισπανικών.)

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) δημιουργεί στελέχη για την κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση α΄και β΄βαθμού. Η εκπαίδευση που παρέχει η Σχολή χαρακτηρίζεται ως προεισαγωγική και είναι διαφορετικής φύσης και περιεχομένου από την εκπαίδευση που παρέχεται από τα Ιδρύματα Ανώτατης και Ανώτερης παιδείας. Στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. λειτουργούν τμήματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης.

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α;

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό της Σχολής οι φοιτούντες στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

 • Οι ιδιώτες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του αρμόδιου για αναγνώριση οργάνου, ΔΙΚΑΤΣΑ, κ.λπ.), να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για διορισμό υπαλλήλων, με βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α/58).
 • Οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής.
 • Το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, Τραπεζών κ.λπ.), δικαστές, αστυνομικοί και στρατιωτικοί, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο ως ιδιώτες.

Πότε και ποιός διενεργεί το διαγωνισμό για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και πότε δημοσιεύεται η προκήρυξή του;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ο διαγωνισμός, συνήθως, διενεργείται μία φορά κατ’ έτος σε ημερομηνίες που καθορίζονται με την προκήρυξη. Κατά τα τελευταία χρόνια διενεργείται συνήθως γύρω στον Ιούλιο.
Αρμόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ).
Η προκήρυξη ανακοινώνεται δύο (2) μήνες πριν την έναρξη του διαγωνισμού στον ημερήσιο τύπο και στα ΜΜΕ.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν την προκήρυξη και το έντυπο αίτησης για το διαγωνισμό και που θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2 Τ.Κ. 177-78, Ταύρος, ή να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., www.ekdda.gr.

Η έντυπη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί ή να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει στη Γραμματεία της Σχολής, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την προκήρυξη. Εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της προκήρυξης.

Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η ξένη ή ξένες γλώσσες και τα μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου στα οποία επιθυμεί να διαγωνισθεί ο υποψήφιος και δεν επιτρέπεται η αλλαγή αυτών μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους;

Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραίτητα:

Από τους ιδιώτες:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η μη ύπαρξη κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση. (ιθαγένεια ελληνική ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή, υγεία, να μην υπάρχει καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Από τους δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς υπαλλήλους:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση της υπηρεσία τους που να αναφέρεται η ιδιότητα και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων;

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη:

 • Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19/Α/99 (Υπαλληλικός Κώδικας), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.
 • Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία απαιτείται επιπλέον της βεβαίωσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Πώς διενεργείται ο διαγωνισμός για την Ε.Σ.Δ.Δ.A;

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε δύο στάδια.  Αναλυτικότερα: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα μαθήματα:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους & Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
 • Πολιτική Οικονομία & Δημόσια Οικονομική.
 • Τεστ Γενικών Γνώσεων

Οι επιτυχόντες τους πρώτου σταδίου του διαγωνισμού, περνούν από το τελικό στάδιο, από όπου θα εξεταστούν γραπτά και προφορικά στο γνωστικό πεδίο: «Φάκελος επίκαιρου θέματος»

Με ποιο τρόπο εξετάζονται οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων;

Υποψήφιοι των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, μπορούν να υποβάλλονται, μετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων.

Στην προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεξικοί, τα άτομα με νευρολογικά, ορθοπεδικά προβλήματα ή προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά. Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την ελληνική Νοηματική γλώσσα θα εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα Νοηματικής.
Στη γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει ανάλογα με την πάθηση την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής.
Τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στον ανωτέρω καθοριζόμενο τρόπο εξέτασης, γιατί απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την ΚΕΕ μετά από γνώμη του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.

Η εξέταση διενεργείται ενώπιον της επταμελούς επιτροπής επιλογής θεμάτων με τη συμμετοχή των δύο βαθμολογητών που έχουν ορισθεί από την ΚΕΕ για το αντίστοιχο μάθημα.

Πώς επιλέγονται τα θέματα των εξετάσεων;

Από την ΚΕΕ ορίζεται 7μελής επιτροπή επιλογής θεμάτων, για κάθε μάθημα η οποία προκειμένου να προβεί στον καθορισμό θεμάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, επιλέγει με κλήρωση τρεις ενότητες από αυτές που απαριθμούνται στην εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος, όπως αυτή ορίζεται με την προκήρυξη. Από κάθε ενότητα διατυπώνονται από την 7μελή επιτροπή τρία θέματα προς εξέταση. Από το σύνολο των θεμάτων κληρώνεται ενώπιον των υποψηφίων το ένα στο οποίο οι

Ύλη Εξετάσεων

1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ανάπτυξη του θέματος που τους δίνετε. Οι θεματικές ενότητες για την προετοιμασία αυτού του μαθήματος είναι:

 1. Το κράτος
 2. Κράτος και πολιτικό σύστημα
 3. Οι πολιτικές του κράτους
 4. Το Συνταγματικό Δίκαιο
 5. Θεμελιώδη Δικαιώματα
 6. Οργανωτικό Συνταγματικό Δίκαιο
 7. Ευρωπαϊκή Ένωση

2) Μικροοικονομική και Μακροοικονομική και Δημόσια Διοίκηση
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ανάπτυξη θέματος σχετικού με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Σχολές οικονομικής σκέψης
 2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών
 3. Μορφές αγοράς, πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού και κοινωνική ευημερία
 4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους
 5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας
 6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση.
 7. Ο κρατικός προϋπολογισμός
 8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους
 9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική
 10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

3) Γνώσεις και Δεξιότητες
Οι υποψήφιοι εξετάζονται με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών μέσα από τις οποίες εξετάζονται η ορθή χρήση της ελληνικής, η ικανότητα κατανόησης κειμένου και επεξεργασίας πληροφοριών, η κριτική τους ικανότητα, η ταχύτητα και η ακρίβεια αντίληψης τους. Οι ερωτήσεις αφορούν γενικές γνώσεις για ζητήματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας.

Το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν μετά τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου και σ’ αυτό θα έχουν δικαίωμα εξέτασης μόνο όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρώτο στάδιο. Στο στάδιο αυτό οι υποψήφιοι εξετάζονται στις εξής τρείς (3) ενότητες:

1) Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση
Το πρώτο μέρος της εξέτασης αυτού του μαθήματος γίνεται γραπτά και συνίσταται στην ανάπτυξη θέματος. Το δεύτερο μέρος γίνεται προφορικά, με τους υποψήφιους να χωρίζονται αλφαβητικά σε ομάδες των πέντε (5) ατόμων.
Οι θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν τους υποψηφίους είναι:

 1. Έννοια αντικείμενο και αποστολή της Δημόσιας Διοίκησης . Η Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος και της Δημοκρατίας. Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση. Σχέσεις Δημόσιας Διοίκησης και πολιτικής εξουσίας. Διοίκηση και Δίκαιο. Ρυθμιστική διακυβέρνηση, καλή νομοθέτηση και Δημόσια Διοίκηση. Βασικές αρχές διοικητικής δράσης και καλής διακυβέρνησης. Το γραφειοκρατικό πρότυπο διοίκησης (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Τύποι Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με την πολιτισμική θεωρία. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Η έννοια του Δημοσίου Τομέα. Το νέο δημόσιο μάνατζμεντ.
 2. Η έννοια της δημόσιας πολιτικής. Τα βασικά στάδια της δημόσιας πολιτικής. Προκλήσεις, τάσεις και μεταρρυθμίσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός και η προβληματική των μεταρρυθμίσεων. Οι ευρωπαϊκές δημόσιες πολιτικές και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα.
 3. Οργάνωση και Λειτουργίες
 4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 5. Μορφές ηγεσίας. Επικοινωνία. Διαχείριση συγκρούσεων. Διαχείριση κρίσεων. Διαχείριση αλλαγών.
 6. Αρχή της νομιμότητας. Ο έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση. Μορφές Ελέγχου.

2) Φάκελος Επίκαιρου Θέματος
Η διαδικασία εξέτασης στο μάθημα αυτό είναι γραπτή και οι υποψήφιοι επιλέγουν μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
 • Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (η επιλογή αυτής της ενότητας είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, ωστόσο δεν αποκλείεται η επιλογή της από τους άλλους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε άλλο Τμήμα)
 • Κοινωνική Πολιτική
 • Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

Στο μάθημα αυτό παραδίδεται στους υποψηφίους ένας φάκελος με κανονιστικά – θεσμικά κείμενα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, δημοσιογραφικά άρθρα, στατιστικά δεδομένα και ζητείται από αυτούς να πραγματευθούν ζητήματα που τίθενται ή να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα.

Για την προετοιμασία τους θα πρέπει να έχουν μελετήσει:

1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1.1. Το διεθνές οικονομικό σύστημα. Διαχρονική εξέλιξη των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών ροών μεταξύ των κυριοτέρων χωρών. Το ισοζύγιο πληρωμών.

1.2. Λόγοι ύπαρξης διεθνούς εμπορίου. Η Θεωρία του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου και η διακρατική κατανομή τους. Η δυνατότητα ύπαρξης ζημιών από το ελεύθερο εμπόριο.

1.3. Επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στη διανομή του εισοδήματος. Το υπόδειγμα των ειδικών παραγωγικών συντελεστών. Το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin. Επιχειρήματα υπέρ-κατά του ελευθέρου εμπορίου τον 19ο και 20ο αιώνα.

1.4. Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο.

1.5. Πολιτική διεθνούς εμπορίου κάτω από συνθήκες τέλειου και ατελούς ανταγωνισμού. Δασμοί, επιδοτήσεις και ποσοτικοί περιορισμοί ως όργανα άσκησης εμπορικής πολιτικής. Στρατηγική εμπορική πολιτική. Προστατευτισμός και εθνικά συστήματα πολιτικής οικονομίας.

1.6. Η αγορά συναλλάγματος. Η προσφορά χρήματος, το επίπεδο τιμών και η συναλλαγματική ισοτιμία στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια περίοδο. Το δόγμα της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων.

1.7. Το διεθνές νομισματικό σύστημα. Πριν και μετά την κατάρρευση της συμφωνίας Bretton-Woods. Πολιτικές επίτευξης ισορροπίας. Η Θεωρία περί αρίστων νομισματικών περιοχών και το ευρώ. Οικονομική πολιτική στην ευρωζώνη. Το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

1.8. GATT/Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου: Γενικές ρυθμίσεις (ρήτρα μάλλον – ευνοουμένου κράτους, ρήτρα εθνικής μεταχείρισης, κατάργηση των τελωνειακών δασμών και ποσοτικών περιορισμών, ντάμπινγκ, επιδοτήσεις εξαγωγών, τελωνειακές ενώσεις και ΖΕΣ). Οι κώδικες (τελωνειακής εκτίμησης της αξίας των εισαγομένων προϊόντων, κρατικών προμηθειών, τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο, αδειών εισαγωγής). Οι συμφωνίες του γύρου της Ουρουγουάης. Ο γύρος της Ντόχα, τρέχουσες εξελίξεις. GATS.

1.9. Κράτος, οικονομική ανάπτυξη και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

1.10. Παγκοσμιοποίηση και διακυβέρνηση της παγκόσμιας οικονομίας.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

2.1. Στρατηγικές και Θεσμικό Πλαίσιο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
2.2. Παροχή και Μετασχηματισμός Δημόσιων Ψηφιακών Υπηρεσιών
2.3. Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και Οργανισμών
2.4. Πληροφοριακά Συστήματα και Υποδομές Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2.5. Νέες προσεγγίσεις στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

3.1. Βασικές έννοιες και αξίες της κοινωνικής πολιτικής. Ορισμοί Κοινωνικής Πολιτικής. Σκοποί και στόχοι της κοινωνικής πολιτικής. Αναδιανομή, κοινωνικές ανάγκες, κοινωνικοί κίνδυνοι, κοινωνικά προβλήματα, κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική συνοχή. Θεωρητικές προσεγγίσεις κοινωνικής πολιτικής.

3.2. Το κράτος πρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Τυπολογία κρατών πρόνοιας στην Ευρώπη. Προκλήσεις για τα κράτη πρόνοιας στον 21ο αιώνα (παγκοσμιοποίηση, δημογραφική γήρανση, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μετανάστευση, αλλαγές στο εργασιακό και οικογενειακό πρότυπο, οικονομική κρίση, κοινωνικός αποκλεισμός και νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι). Από το κράτος πρόνοιας (welfare state) στο κράτος κοινωνικής επένδυσης (social investment state).

3.3. Οργάνωση, διοίκηση και διανομή της κοινωνικής πολιτικής. Κράτος. Ιδιωτικός Τομέας. Τρίτος Τομέας (κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία). Οικογένεια. Οι αρχές της καθολικότητας και της επιλεκτικότητας στην παροχή της κοινωνικής πολιτικής. Παροχές σε χρήμα και σε είδος. Τα Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής. Αρχές Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της κοινωνικής πολιτικής.

3.4. Πεδία κοινωνικής πολιτικής. Αγορά εργασίας. Υγεία. Κοινωνική Ασφάλιση. Κοινωνική Πρόνοια και κοινωνικές υπηρεσίες. Πολιτικές για την οικογένεια και το παιδί. Πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στεγαστική πολιτική. Πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πολιτικές για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

3.5. Υπερεθνική κοινωνική πολιτική. Διεθνείς οργανισμοί και Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η Κοινωνική Πολιτική της Ευρωπαϊκής “Ενωσης. Η επίδραση της ΕΕ στην κοινωνική πολιτική των κρατών μελών (Εξευρωπαϊσμός Κοινωνικής Πολιτικής).

3.6. Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνική Πολιτική. Ο ρόλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας). Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κέντρα Κοινότητας).

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

4.1. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης: Η Νεοκλασική Θεωρία, η Θεωρία της συσσωρευτικής αιτιότητας, η Θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, η νέα οικονομική γεωγραφία, τα υποδείγματα σύγκλισης.

4.2. Το περιφερειακό πρόβλημα: τρόποι μέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων. Εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.3. Η αναγκαιότητα της περιφερειακής πολιτικής

4.4 Οι στόχοι και τα διλήμματα της περιφερειακής πολιτικής

4.5. Τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής

4.6. Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημασία της για την Ελλάδα

4.7. Σύγχρονα διλήμματα της περιφερειακής πολιτικής: προγράμματα και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, η χωρική διάσταση των νέων μέσων πολιτικής.

3) Ξένη Γλώσσα
Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε ξενόγλωσσο κείμενο που έχει συνταχθεί από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς οργανισμούς, τους τίθενται 10 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, τους ζητείται μια περίληψη του κειμένου καθώς και η παραγωγή γραπτού λόγου.

Πώς καταρτίζεται ο Πίνακας εισαγομένων στη Σχολή;

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι εισαγόμενοι στη Σχολή υποβάλλουν εντός δέκα ημερών, γραπτή δήλωση στο Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για τη σειρά προτεραιότητας των τμημάτων που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η κατανομή στα τμήματα γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον εισαγωγικό διαγωνισμό και τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση της κατανομής στα τμήματα παραμείνουν κενές θέσεις, από τις προγραμματισμένες για κάθε τμήμα, είναι δυνατόν να καλυφθούν με την ίδια διαδικασία, από τους επόμενους στον κατάλογο των αποτελεσμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού εφόσον έχουν πάρει τη βάση στη βαθμολογία. σε αριθμό ίσο με το 10% των προκηρυχθέντων θέσεων για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός που στρογγυλεύεται προς τα κάτω. Εάν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν καλυφθεί ο προγραμματισμένος αριθμός σπουδαστών για κάθε τμήμα, οι θέσεις αυτές παραμένουν κενές.

Ο οριστικός πίνακας των εισαγομένων στη Σχολή κυρώνεται με πράξη της ΚΕΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η εγγραφή στη Σχολή.

Πώς καθορίζονται οι θέσεις διορισμού των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στις δημόσιες υπηρεσίες;

Οι υπηρεσίες στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών σε διοικητικά στελέχη. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Μετά το πέρας των σπουδών και με βάση της σειρά αποφοίτησης και τις προτιμήσεις των αποφοίτων καθορίζεται ο τελικός πίνακας διάθεσης τους στις υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • Στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Πειραιώς και Θράκης 2 Ταύρος, (ισόγειο), τηλέφωνα: 210- 3496240, 210-3496241, 210-3496242, 210-3496243 και 210-3496235,
 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (www.ekdda.gr),

·                              Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.gspa.gr)

Καθώς και στα e-mail της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
(ep.ekdd@syzefxis.gov.gr και edu@syzefxis.gov.gr) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν την προκήρυξη και το έντυπο αίτησης για το διαγωνισμό και που θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2 Τ.Κ. 177-78, Ταύρος, ή να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., www.ekdda.gr.

Η έντυπη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί ή να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει στη Γραμματεία της Σχολής, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την προκήρυξη. Εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της προκήρυξης.


Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η ξένη ή ξένες γλώσσες και τα μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου στα οποία επιθυμεί να διαγωνισθεί ο υποψήφιος και δεν επιτρέπεται η αλλαγή αυτών μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους;

Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραίτητα:

Από τους ιδιώτες:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η μη ύπαρξη κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση. (ιθαγένεια ελληνική ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή, υγεία, να μην υπάρχει καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Από τους δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς υπαλλήλους:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση της υπηρεσία τους που να αναφέρεται η ιδιότητα και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων;

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη:

 • Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19/Α/99 (Υπαλληλικός Κώδικας), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.
 • Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία απαιτείται επιπλέον της βεβαίωσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φοίτησης μέσα στη σχολή;Γενικά, η εκπαιδευτική διαδικασία στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διακρίνεται σε τρεις αλληλοδιαδεχόμενες φάσεις σπουδών:

· Κοινή Φάση Σπουδών.

· Ειδική Φάση Σπουδών κατά τμήμα εξειδίκευσης.

· Φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης.


 Η Κοινή Φάση Σπουδών αποβλέπει στην παροχή ενός επιπέδου γενικών γνώσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, κοινού προς όλους τους σπουδαστές. Σκοπός της Κοινής Φάσης Σπουδών η ομογενοποίηση των βασικών γνώσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, ανεξάρτητα από το Τμήμα το οποίο οι σπουδαστές θα ακολουθήσουν στην ειδική φάση, επιτυγχάνεται αφενός μέσω μαθημάτων που αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα και εργαλεία που καλλιεργούν την διοικητική ικανότητα και διευρύνουν το πεδίο προβληματισμού ενός σύγχρονου διοικητικού στελέχους, αφετέρου μέσω εργαστηρίων ή άλλων συμπληρωματικών μορφών εκπαίδευσης που προσφέρουν εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία και προσβλέπουν στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων.

Κατά την Ειδική Φάση οι σπουδαστές παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα, προκειμένου να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στους ειδικούς τομείς δράσης των Υπηρεσιών του Δημοσίου όπου θα τοποθετηθούν μετά την αποφοίτησή τους. Στη τρέχουσα εκπαιδευτική σειρά σπουδαστών (ΚΑ’) λειτουργούν επτά Τμήματα εξειδίκευσης:

· Στελεχών Επικοινωνίας

· Γενικής Διοίκησης

· Κοινωνικής Διοίκησης και Υπηρεσιών Υγείας

o Κατεύθυνση: Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

o Κατεύθυνση: Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής

· Περιφερειακής Διοίκησης

· Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων

· Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε τμήματος εξειδίκευσης κατά την Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) διαδοχικούς κύκλους εκπαίδευσης:

1. Πρώτος κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης,

2. Πρακτική εκπαίδευση

3. Δεύτερος κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης,

4. Κύκλος εκπόνησης και αξιολόγησης των τελικών εργασιών,

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και των δοκιμασιών αξιολόγησης οι φοιτώντες στην Ε.Σ.∆.∆. κατατάσσονται βάσει των όσων ορίζει ο οικείος κανονισµός σπουδών στις ακόλουθες κατηγορίες:

· Αριστούχοι αποφοιτήσαντες (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 8,5)

· Επιτυχώς αποφοιτήσαντες (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5 και μικρότερος του 8,5)

· Φοιτήσαντες (βαθμός μικρότερος του 5)


Αποφοίτηση και σταδιοδρομία αποφοίτων:Η σταδιοδρομία των αποφοίτων, στο σημερινό θεσμικό πλαίσιο, ανταποκρίνεται στην κυρίαρχη επιδίωξη της παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης.

Οι αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.∆.∆.Α. διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις του οικείου κλάδου στο Β΄ βαθµό. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προσµετράται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθµό. Για τους αριστούχους της Σχολής προσµετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθµό.

Ως προς την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου, δίνεται αυξημένη βαρύτητα στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. από άποψη μορίων.

Για τους αποφοίτους προβλέπεται σχετικό επίδομα.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Συνδεθείτε στο Kollintzas Channel για να παρακολουθείτε πρωτότυπα video reels σχετικά με όλους τους Γραπτούς Διαγωνισμούς του Δημοσίου!

Kollintzas Channel

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

Aκολουθήστε μας στα Social Media!

ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Promo - Προφορικά Δικαστικών Γραμματέων

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

Τέταρτη Χρονιά Σερί Πρώτοι - Φροντιστήρια Κολλίντζα
1ο ΧΡΥΣΟ Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st GOLD Prize by Eagles of Education 2023

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st Prize by Eagles of Education 2023

1ο ΧΡΥΣΟ Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2022
1st GOLD Prize by Eagles of Education 2022

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2021
1st Prize by Eagles of Education 2021

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!


 • Άψογο φροντιστήριο με άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό της γραμματείας πάντα σε εγρήγορση να εξυπηρετήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακολουθώ τα εξ αποστάσεως μαθήματα και είμαι ευχαριστημένη από... Δείτε Περισσότερα

  Μαρία Μπογιατζή Avatar Μαρία Μπογιατζή
  14/04/2022

  Εξαιρετικό φροντιστήριο με πολύ καλή οργάνωση και προσιτές τιμές για τους υποψηφίους. Η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, οι καθηγητές υψηλού επιπέδου και πλούσιο διδακτικό υλικό. Πολλά συγχαρητήρια που έχετε... Δείτε Περισσότερα

  Rena Giaritzoglou Avatar Rena Giaritzoglou
  14/03/2022
 • Στην πραγματικά δύσκολη προσπάθεια να μπει κάποιος στο Δημόσιο, το συγκεκριμένο φροντιστήριο αποδεικνύεται πολύτιμος αρωγός. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές, επικαιροποιημένες σημειώσεις και με άρτια μεθοδολογία σε βοηθά να χτίσεις αλλά... Δείτε Περισσότερα

  eleni komninou Avatar eleni komninou
  27/05/2022


  Πολύ καλό φροντιστήριο με άριστα καταρτισμένους καθηγητές (χαρακτηριστική περίπτωση ο κ. Πατρίκιος, καθηγητής δημοσίου δικαίου, επαΐων, μα πρωτίστως καλός άνθρωπος).
  Άμεση γραμματειακή υποστήριξη, με ενημέρωση/εξυπηρέτηση για τους υποψηφίους, αλλά και ευήκοα... Δείτε Περισσότερα

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ Avatar ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ
  14/04/2022
 • Ευχαριστώ για την βοήθεια στην προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ.

  Κατερινα Παπαδημητρίου Avatar Κατερινα Παπαδημητρίου
  20/09/2022


  Όταν η επαγγελματική ηθική δεν είναι προτέρημα αλλά καθήκον τότε ξέρεις ότι βρίσκεσαι στα φροντιστήρια Κολλίντζα. Η καθοδήγηση από το διδακτικό προσωπικό και τη γραμματεία και η πληθώρα των εναλλακτικών... Δείτε Περισσότερα

  KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS Avatar KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  21/04/2022
 • Το καλύτερο φροντιστήριο με διαφορά! Άριστη οργάνωση, συνέπεια, πολύ καλή και άμεση εξυπηρέτηση από τη γραμματεία, υπέρπλουσιο υλικό, καθηγητές δυνατοί και πολύ καλοί, τιμές πολύ καλές, δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων εκ... Δείτε Περισσότερα

  Eleftheria Karavasil Avatar Eleftheria Karavasil
  08/07/2022


  Υπεύθυνη προετοιμασία για την ΕΣΔΔΑ (με διαφορά το καλύτερο φροντιστήριο), με πληθώρα επίκαιρων και sos θεμάτων και εργασιών που διορθώνονται σχολαστικά από τους καθηγητές. Ο κ. Πελεκούδας ειδικά με έμαθε... Δείτε Περισσότερα

  Georgia Bidali Avatar Georgia Bidali
  21/04/2022
 • Η εμπειρία μου από το φροντιστήριο είναι πολύ θετική. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ακόμη και ασύγχρονα, έμπειρο προσωπικό, άριστη οργάνωση, καθηγητές προσιτοί και με μεταδοτικότητα (με αδυναμία στον κ. Πατρίκιο) πλούσιο... Δείτε Περισσότερα

  Christina Alexandri Avatar Christina Alexandri
  12/10/2022

  Εξαιρετικό φροντιστήριο με προσιτές τιμές για τους υποψηφίους και εξαιρετικούς καθηγητές με μεταδοτικότητα, γνώστες του αντικειμένου που διδάσκουν και πάντα στη διάθεση των μαθητών για να λύσουν τις απορίες τους.... Δείτε Περισσότερα

  stauroula gri Avatar stauroula gri
  16/07/2022
 • Πολύ αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό που παρέχει πολύ καλές κατευθύνσεις και υποστήριξη στους υποψηφίους της ΕΣΔΔΑ.

  Kέλυ Κουτσούγερα Avatar Kέλυ Κουτσούγερα
  04/03/2022

  Εξαιρετικοί καθηγητές , επικαιροποιημένο και πολύ χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις , ερωτήσεις εξάσκησης και προσομοίωσης) και άμεση υποστήριξη από τη γραμματεία :)

  Paris B Avatar Paris B
  29/07/2022
 • Απόλυτα ικανοποιημένος από τη διδασκαλία των καθηγητών. Στο φροντιστήριο είναι πάντα διαθέσιμοι να εξηγήσουν την οποιαδήποτε απορία.

  STEFOULIS DIMITRIS Avatar STEFOULIS DIMITRIS
  10/07/2022


  Έχοντας προγενέστερες εμπειρίες όχι καλές από φροντιστήρια διαγωνισμών Δημοσίου, ερχόμενος στα φροντιστήρια Κολλιντζά, πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
  Η ποιότητα, το στήσιμο, η τιτλοφόρηση των διαδικτυακών μαθημάτων επεμβαίνει δραστικά ώστε να εδραιοποιεί την εκμάθηση... Δείτε Περισσότερα

  greek family Avatar greek family
  21/04/2022
 • Επαγγελματισμός, τιμιότητα, άψογη αντιμετώπιση, άμεση ανταπόκριση, πολύ προσιτές τιμές, καταρτισμένοι καθηγητές. Εξαιρετικά μεταδοτικός ο κ. Πατρίκιος!

  Christiana Agapaki Avatar Christiana Agapaki
  28/06/2022

  Έχοντας παρακολουθήσει διάφορα μαθήματα του φροντιστηρίου, μπορώ να πω ότι μου έχουν κάνει ιδιαίτερη (καταπληκτική) εντύπωση οι καθηγητές Παπαδάς, Πατρίκιος, Πελεκούδας. Φοβερή μεταδοτικότητα, πολύ φιλικοί με τους υποψηφίους, νιώθεις σαν... Δείτε Περισσότερα

  Paisios Chrysanthopoulos Avatar Paisios Chrysanthopoulos
  29/04/2022
 • Άψογη συνεργασία με όλη την ομάδα του φροντιστηρίου. Οι καθηγητές άριστοι και πάντα με διάθεση να καθοδηγήσουν τον υποψήφιο. Οι καλύτερες τιμές θεωρώ που μπορεί να βρει κανείς στην αγορά.... Δείτε Περισσότερα

  Evgenia Aidonidi Avatar Evgenia Aidonidi
  03/03/2021


  Kaluam bukur

  Meti Amri Avatar Meti Amri
  03/06/2021

 • Η εμπειρία μου από το φροντιστήριο είναι πολύ θετική! Αυτό οφείλεται στους άψογα καταρτισμένους συνεργάτες και στην εξαιρετική στάση της γραμματείας ως προς την εξυπηρέτηση του πελάτη και την άμεση... Δείτε Περισσότερα

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΜΟΣ Avatar ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΜΟΣ
  21/04/2022

  Καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, στοχευμένη καθοδήγηση για τις εξετάσεις, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και διαδραστικές παραδόσεις με συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης και πλήρες έντυπο υλικό!! Η καλύτερη επιλογή για την προετοιμασία για το γραπτό... Δείτε Περισσότερα

  Bless Gd Avatar Bless Gd
  20/07/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο