• Phone210 33 00 296
 • Emailpfkollintza@yahoo.gr
 • AddressΚάνιγγος 10, 5ος Όροφος, Ομόνοια
 • Open HoursΔευτέρα - Παρασκευή: 11:00 - 20:00
 • Phone210 33 00 296
 • Emailpfkollintza@yahoo.gr
 • AddressΚάνιγγος 10, 5ος Όροφος, Ομόνοια
 • Open HoursΔευτέρα - Παρασκευή: 11:00 - 20:00

Γενικές Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 07/05/2015 ο διαγωνισμός θα αποτελείται από 2 στάδια.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τις ενότητες

α) “Η Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους” (γραπτή εξέταση σε μορφή δοκιμίου, σε 2 ώρες) και θα συμμετέχει κατά 25% στη τελική βαθμολογία.

β) “Μικροοικονομική”, “Μακροοικονομική” και “Η Δημόσια οικονομική” (γραπτή εξέταση σε μορφή δοκιμίου, σε 2 ώρες) και θα συμμετέχει κατά 25% στη τελική βαθμολογία.

γ) “Γενικές Γνώσεις και Δεξιότητες” (γραπτή εξέταση σε μορφή πολλαπλής επιλογής, σε 3 ώρες) και θα συμμετέχει κατά 30% στη τελική βαθμολογία

Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στην ενότητα “Φάκελος Επίκαιρων θεμάτων” και γραπτά και προφορικά.

Η εξέταση της ξένης γλώσσας καταργείται και αντικαθίσταται από το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών ή ιταλικών ή ισπανικών.)

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) δημιουργεί στελέχη για την κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση α΄και β΄βαθμού. Η εκπαίδευση που παρέχει η Σχολή χαρακτηρίζεται ως προεισαγωγική και είναι διαφορετικής φύσης και περιεχομένου από την εκπαίδευση που παρέχεται από τα Ιδρύματα Ανώτατης και Ανώτερης παιδείας. Στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. λειτουργούν τμήματα εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης.

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α;

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό της Σχολής οι φοιτούντες στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

 • Οι ιδιώτες πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του αρμόδιου για αναγνώριση οργάνου, ΔΙΚΑΤΣΑ, κ.λπ.), να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για διορισμό υπαλλήλων, με βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α/58).
 • Οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής.
 • Το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι των δημόσιων επιχειρήσεων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, Τραπεζών κ.λπ.), δικαστές, αστυνομικοί και στρατιωτικοί, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο ως ιδιώτες.

Πότε και ποιός διενεργεί το διαγωνισμό για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και πότε δημοσιεύεται η προκήρυξή του;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ο διαγωνισμός, συνήθως, διενεργείται μία φορά κατ’ έτος σε ημερομηνίες που καθορίζονται με την προκήρυξη. Κατά τα τελευταία χρόνια διενεργείται συνήθως γύρω στον Ιούλιο.
Αρμόδια για την διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ).
Η προκήρυξη ανακοινώνεται δύο (2) μήνες πριν την έναρξη του διαγωνισμού στον ημερήσιο τύπο και στα ΜΜΕ.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν την προκήρυξη και το έντυπο αίτησης για το διαγωνισμό και που θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2 Τ.Κ. 177-78, Ταύρος, ή να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., www.ekdda.gr.

Η έντυπη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί ή να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει στη Γραμματεία της Σχολής, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την προκήρυξη. Εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της προκήρυξης.

Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η ξένη ή ξένες γλώσσες και τα μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου στα οποία επιθυμεί να διαγωνισθεί ο υποψήφιος και δεν επιτρέπεται η αλλαγή αυτών μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους;

Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραίτητα:

Από τους ιδιώτες:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η μη ύπαρξη κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση. (ιθαγένεια ελληνική ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή, υγεία, να μην υπάρχει καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Από τους δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς υπαλλήλους:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση της υπηρεσία τους που να αναφέρεται η ιδιότητα και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων;

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη:

 • Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19/Α/99 (Υπαλληλικός Κώδικας), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.
 • Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία απαιτείται επιπλέον της βεβαίωσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Πώς διενεργείται ο διαγωνισμός για την Ε.Σ.Δ.Δ.A. – Ε.Σ.Τ.Α  σήμερα;

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε δύο στάδια.  Αναλυτικότερα: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων υποχρεωτικά στα μαθήματα:

 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους & Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
 • Πολιτική Οικονομία & Δημόσια Οικονομική.
 • Τεστ Γενικών Γνώσεων

Οι επιτυχόντες τους πρώτου σταδίου του διαγωνισμού, περνούν από το τελικό στάδιο, από όπου θα εξεταστούν γραπτά και προφορικά στο γνωστικό πεδίο: «Φάκελος επίκαιρου θέματος»

Με ποιο τρόπο εξετάζονται οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων;

Υποψήφιοι των οποίων οι φυσικές σωματικές δεξιότητες δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή τους στη γραπτή διαδικασία του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, μπορούν να υποβάλλονται, μετά από αίτησή τους, σε ειδικές εξετάσεις κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων.

Στην προφορική εξέταση υποβάλλονται οι τυφλοί, οι αμβλύωπες, οι κωφοί και βαρήκοοι, οι δυσλεξικοί, τα άτομα με νευρολογικά, ορθοπεδικά προβλήματα ή προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτά. Κωφοί, βαρήκοοι ή υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας την ελληνική Νοηματική γλώσσα θα εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα Νοηματικής.
Στη γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή υποβάλλονται κατόπιν δήλωσης προτίμησής τους υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει ανάλογα με την πάθηση την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικά και γραπτά, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής.
Τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στον ανωτέρω καθοριζόμενο τρόπο εξέτασης, γιατί απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την ΚΕΕ μετά από γνώμη του τμήματος Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.

Η εξέταση διενεργείται ενώπιον της επταμελούς επιτροπής επιλογής θεμάτων με τη συμμετοχή των δύο βαθμολογητών που έχουν ορισθεί από την ΚΕΕ για το αντίστοιχο μάθημα.

Πώς επιλέγονται τα θέματα των εξετάσεων;

Από την ΚΕΕ ορίζεται 7μελής επιτροπή επιλογής θεμάτων, για κάθε μάθημα η οποία προκειμένου να προβεί στον καθορισμό θεμάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, επιλέγει με κλήρωση τρεις ενότητες από αυτές που απαριθμούνται στην εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος, όπως αυτή ορίζεται με την προκήρυξη. Από κάθε ενότητα διατυπώνονται από την 7μελή επιτροπή τρία θέματα προς εξέταση. Από το σύνολο των θεμάτων κληρώνεται ενώπιον των υποψηφίων το ένα στο οποίο οι

Πώς καταρτίζεται ο Πίνακας εισαγομένων στη Σχολή;

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων οι εισαγόμενοι στη Σχολή υποβάλλουν εντός δέκα ημερών, γραπτή δήλωση στο Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για τη σειρά προτεραιότητας των τμημάτων που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η κατανομή στα τμήματα γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον εισαγωγικό διαγωνισμό και τη δήλωση προτίμησης των υποψηφίων.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση της κατανομής στα τμήματα παραμείνουν κενές θέσεις, από τις προγραμματισμένες για κάθε τμήμα, είναι δυνατόν να καλυφθούν με την ίδια διαδικασία, από τους επόμενους στον κατάλογο των αποτελεσμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού εφόσον έχουν πάρει τη βάση στη βαθμολογία. σε αριθμό ίσο με το 10% των προκηρυχθέντων θέσεων για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός που στρογγυλεύεται προς τα κάτω. Εάν και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν καλυφθεί ο προγραμματισμένος αριθμός σπουδαστών για κάθε τμήμα, οι θέσεις αυτές παραμένουν κενές.

Ο οριστικός πίνακας των εισαγομένων στη Σχολή κυρώνεται με πράξη της ΚΕΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η εγγραφή στη Σχολή.

Πώς καθορίζονται οι θέσεις διορισμού των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στις δημόσιες υπηρεσίες;

Οι υπηρεσίες στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών σε διοικητικά στελέχη. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Μετά το πέρας των σπουδών και με βάση της σειρά αποφοίτησης και τις προτιμήσεις των αποφοίτων καθορίζεται ο τελικός πίνακας διάθεσης τους στις υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • Στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Πειραιώς και Θράκης 2 Ταύρος, (ισόγειο), τηλέφωνα: 210- 3496240, 210-3496241, 210-3496242, 210-3496243 και 210-3496235,
 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (www.ekdda.gr),

·                              Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.gspa.gr)

Καθώς και στα e-mail της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
(ep.ekdd@syzefxis.gov.gr και edu@syzefxis.gov.gr) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν την προκήρυξη και το έντυπο αίτησης για το διαγωνισμό και που θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2 Τ.Κ. 177-78, Ταύρος, ή να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., www.ekdda.gr.

Η έντυπη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί ή να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει στη Γραμματεία της Σχολής, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από την προκήρυξη. Εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της προκήρυξης.


Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η ξένη ή ξένες γλώσσες και τα μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου στα οποία επιθυμεί να διαγωνισθεί ο υποψήφιος και δεν επιτρέπεται η αλλαγή αυτών μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους;

Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραίτητα:

Από τους ιδιώτες:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η μη ύπαρξη κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση. (ιθαγένεια ελληνική ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή, υγεία, να μην υπάρχει καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Από τους δημοσίους υπαλλήλους και λοιπούς υπαλλήλους:

 • Ο τίτλος σπουδών. (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Βεβαίωση της υπηρεσία τους που να αναφέρεται η ιδιότητα και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

Υπάρχουν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων;

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την προκήρυξη:

 • Βεβαίωση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 165 του Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19/Α/99 (Υπαλληλικός Κώδικας), από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση, η αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή διαγωνιστική διαδικασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνιστεί.
 • Προκειμένου περί υποψηφίων που πάσχουν από δυσλεξία απαιτείται επιπλέον της βεβαίωσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φοίτησης μέσα στη σχολή;Γενικά, η εκπαιδευτική διαδικασία στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. διακρίνεται σε τρεις αλληλοδιαδεχόμενες φάσεις σπουδών:

· Κοινή Φάση Σπουδών.

· Ειδική Φάση Σπουδών κατά τμήμα εξειδίκευσης.

· Φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης.


 Η Κοινή Φάση Σπουδών αποβλέπει στην παροχή ενός επιπέδου γενικών γνώσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, κοινού προς όλους τους σπουδαστές. Σκοπός της Κοινής Φάσης Σπουδών η ομογενοποίηση των βασικών γνώσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση, ανεξάρτητα από το Τμήμα το οποίο οι σπουδαστές θα ακολουθήσουν στην ειδική φάση, επιτυγχάνεται αφενός μέσω μαθημάτων που αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα και εργαλεία που καλλιεργούν την διοικητική ικανότητα και διευρύνουν το πεδίο προβληματισμού ενός σύγχρονου διοικητικού στελέχους, αφετέρου μέσω εργαστηρίων ή άλλων συμπληρωματικών μορφών εκπαίδευσης που προσφέρουν εφαρμοσμένη γνώση και εμπειρία και προσβλέπουν στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων.

Κατά την Ειδική Φάση οι σπουδαστές παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα, προκειμένου να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στους ειδικούς τομείς δράσης των Υπηρεσιών του Δημοσίου όπου θα τοποθετηθούν μετά την αποφοίτησή τους. Στη τρέχουσα εκπαιδευτική σειρά σπουδαστών (ΚΑ’) λειτουργούν επτά Τμήματα εξειδίκευσης:

· Στελεχών Επικοινωνίας

· Γενικής Διοίκησης

· Κοινωνικής Διοίκησης και Υπηρεσιών Υγείας

o Κατεύθυνση: Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

o Κατεύθυνση: Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής

· Περιφερειακής Διοίκησης

· Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων

· Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε τμήματος εξειδίκευσης κατά την Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) διαδοχικούς κύκλους εκπαίδευσης:

1. Πρώτος κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης,

2. Πρακτική εκπαίδευση

3. Δεύτερος κύκλος μαθημάτων εξειδίκευσης,

4. Κύκλος εκπόνησης και αξιολόγησης των τελικών εργασιών,

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και των δοκιμασιών αξιολόγησης οι φοιτώντες στην Ε.Σ.∆.∆. κατατάσσονται βάσει των όσων ορίζει ο οικείος κανονισµός σπουδών στις ακόλουθες κατηγορίες:

· Αριστούχοι αποφοιτήσαντες (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 8,5)

· Επιτυχώς αποφοιτήσαντες (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 5 και μικρότερος του 8,5)

· Φοιτήσαντες (βαθμός μικρότερος του 5)


Αποφοίτηση και σταδιοδρομία αποφοίτων:Η σταδιοδρομία των αποφοίτων, στο σημερινό θεσμικό πλαίσιο, ανταποκρίνεται στην κυρίαρχη επιδίωξη της παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης.

Οι αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.∆.∆.Α. διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις του οικείου κλάδου στο Β΄ βαθµό. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης προσµετράται ως πλεονάζων στο Β΄ βαθµό. Για τους αριστούχους της Σχολής προσµετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθµό.

Ως προς την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου, δίνεται αυξημένη βαρύτητα στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. από άποψη μορίων.

Για τους αποφοίτους προβλέπεται σχετικό επίδομα.

close

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

close

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΕΝΑΡΞΕΙΣ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ!

 • 5 star review  Πάρα πολύ καλό φροντιστήριο...Απο την γραμματεία εως και τους καθηγητές,οι οποίοι είναι εξαιρετικοί! Καλή επιτυχία και με την βοήθεια τους να επιτύχετε τους στόχους σας!

  thumb Michael Ks
  15/03/2022

  5 star review  Πολύ αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό που παρέχει πολύ καλές κατευθύνσεις και υποστήριξη στους υποψηφίους της ΕΣΔΔΑ.

  thumb Kέλυ Κουτσούγερα
  04/03/2022
 • 5 star review  Πολύ καλό περιβάλλον και άψογη εξυπηρέτηση. Πραγματικά αισθάνεσαι ότι τα χρήματά σου πιάνουν τόπο. Οι καθηγητές είναι καταρτισμένοι και έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν τους υποψήφιους απαντώντας σε κάθε απορία, τόσο στο πλαίσιο των μαθημάτων όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο των εξετάσεων.

  thumb Elena Daskalaki
  22/04/2022

  5 star review  
  Εξαιρετική δουλειά, με πολύχρονη εμπειρία, καταξιωμένους καθηγητές, συνεχή υποστήριξη σε εκπαιδευτικά και διαδικαστικά θέματα και πολύ καλές τιμές για τη ποιότητα που προσφέρουν. Συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

  thumb pitsa karagianni
  29/06/2022
 • 5 star review  Eίναι φορές που ενώ ψάχνεις λέξεις να εκφράσεις τα συναισθήματα σου εν τούτοις το πλουσιότατο λεξιλόγιο της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας φαντάζει τόσο φτωχό. Ειλικρινά αισθάνομαι τυχερή και ευλογημένος που ήρθαν στο δρόμο μου αυτοί οι άνθρωποι (πάνω από όλα) , αυτοί οι χαρισματικοί εκπαιδευτικοί-λειτουργοί στο Φροντιστήριο Κολλίντζα Θα σκεφτεί κανείς πως η δουλειά τους είναι ακριβώς αυτή, να μας προετοιμάζουν για τις γραπτές εξετάσεις του Δημοσίου... Δεν είναι όμως τόσο απλό. Όταν ένας άνθρωπος όπως εγώ, μετά από πλήρη αποστροφή των εννοιών του Δικαίου να μετατραπούν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων σε ΑΓΑΠΗ για το Φορολογικό Δίκαιο, τα οποίο μπήκε πλέον στην καθημερινότητα μου (άρθρα-επικαιρότητα κλπ),απλά το πράγμα δίνεται πολύ διαφορετικό. Σε ποιόν να πρωτοαναφερθώ; στον Παναγιώτη από τη γραμματεία με το άσβεστο πάθος, και την αμεσότητα για την εξυπηρέτηση, την πρόσβαση στα μαθήματα και την παροχή του γνωστικού υλικού; Η στο υπόλοιπο team της γραμματείας που μας μετέφεραν ενέργεια και πίστη ότι μπορούμε; Λοιπόν επειδή ίσως κούρασα, αυτά δεν τα βρίσκεις εύκολα ΤΕΛΟΣ. ΘΕΡΜΟΤΑΤΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ, ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ πάντα δυναμικά όπως με καθοδηγήσατε !!!!!!!!

  thumb Georgia Kost
  05/03/2022

  5 star review  Εξαιρετικο φροντιστήριο και καθηγητές, με άμεση επικοινωνία.

  thumb ISMINI SOLAKI
  15/03/2022
 • 5 star review  Εμπιστέυτηκα το πρόγραμμα εξ' αποστάσεως φροντιστηρίου e-learning και κατάφερα να περάσω στην Νομική Αθηνών, που ήταν και όνειρο ζωής μου. Σας ευγνομονώ για τη βοήθεια και την υποστήριξη που είχα σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μου και την επίλυση των αποριών μου! Θα σας συστήσω και σε άλλους γνωστούς μου.

  thumb pasxali dimitra
  03/03/2020

  5 star review  
  Πολύ καλό φροντιστήριο με άριστα καταρτισμένους καθηγητές (χαρακτηριστική περίπτωση ο κ. Πατρίκιος, καθηγητής δημοσίου δικαίου, επαΐων, μα πρωτίστως καλός άνθρωπος).
  Άμεση γραμματειακή υποστήριξη, με ενημέρωση/εξυπηρέτηση για τους υποψηφίους, αλλά και ευήκοα ώτα για κάθε αίτημα.
  Λογικές τιμές και πλούσιο αρχειακό υλικό.
  Θα το ξαναεπέλεγα.

  thumb ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ
  14/04/2022
 • 5 star review  
  Όταν η επαγγελματική ηθική δεν είναι προτέρημα αλλά καθήκον τότε ξέρεις ότι βρίσκεσαι στα φροντιστήρια Κολλίντζα. Η καθοδήγηση από το διδακτικό προσωπικό και τη γραμματεία και η πληθώρα των εναλλακτικών επιλογών των online μαθημάτων μου έχει αφήσει κυριολεκτικά τις καλύτερες εντυπώσεις. Τα συγχαρητήριά μου στην κ. Αγγελική Μωυσίδου που με βοήθησε τα μέγιστα στο λίαν απαιτητικό μάθημα των Γαλλικών ΕΣΔΔΑ. Συνεχίστε πάντα έτσι.

  thumb KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  21/04/2022

  5 star review  
  Άψογο φροντιστήριο με άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό της γραμματείας πάντα σε εγρήγορση να εξυπηρετήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακολουθώ τα εξ αποστάσεως μαθήματα και είμαι ευχαριστημένη από όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι πάντα σε ετοιμότητα να σου λύσουν την οποιαδήποτε απορία..εάν και στην αρχή λόγω της απόστασης είχα τους ενδοιασμούς μου, αλλά τελικά έχει ανταποκριθεί κατά πολύ στις προσδοκίες μου!!! Μη έχοντας ιδέα από το Δίκαιο με τον κύριο Πατρίκιο σου φαίνεται πάρα πολύ κατανοητό και ευχάριστο! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!!

  thumb Μαρία Μπογιατζή
  14/04/2022
 • 5 star review  Καλή συνεργασία, άμεση εξυπηρέτηση από τη γραμματεία και εκπαιδευτικοί με ήθος και αγάπη για τη διδασκαλία.

  thumb ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
  03/03/2021

  5 star review  Το καλύτερο φροντιστήριο για την προετοιμασία σε διαγωνισμούς του Δημοσίου!Διαθέτει άριστα καταρτισμένους καθηγητές, με όρεξη να μεταδώσουν τη γνώση, μια πολύ εύχρηστη εκπαιδευτική πλατφόρμα, καθώς και πλούσιο διδακτικό υλικό.Το προσωπικό της γραμματείας είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει και να επιλύσει οποιοδήποτε ζήτημα και απορία.Το συστήνω ανεπιφύλακτα!!

  thumb Μαρίνα Μ.
  10/05/2022
 • 5 star review  Είμαι απολύτως ικανοποιημένη από την επιλογή του φροντιστήριου. Τόσο ο καθηγητής του Φορολογικού-Δημοσιονομικού Δικαίου κος Πατρίκιος όσο και ο καθηγητής της Λογιστικής κος Μαυρίδης είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, μεταδοτικοί, με οργανωμένες σημειώσεις και πάντα πρόθυμοι να επιλύσουν την απορίες.
  Οι άνθρωποι που εργάζονται στη γραμματεία του φροντιστηρίου είναι πάντα ευγενικοί και ανταποκρίνονται άμεσα σε αιτήματα αναφορικά με τεχνικές διευκρινήσεις, αποστολή σημειώσεων κλπ ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
  Επιπλέον έχουν φροντίσει ώστε τα μαθηματα που παρακολουθούμε on-line ν' ανεβαίνουν εντός ολίγων ωρών μαγνητοσκοπημενα σε πλατφόρμα μαζί με σημειώσεις και επιπλέον υλικό για το μάθημα ωστε να μπορούμε να παρακολουθουμε ασύγχρονα όσες φορές θέλουμε το μάθημα.

  thumb ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
  07/04/2022

  5 star review  Μεταδοτικοί καθηγητές, βοηθητικοί και πολύ επεξηγηματικοί με οργανωμένες σημειώσεις.

  Ο κ. Πατρίκιος από το Δίκαιο, ο κ. Μπαντούλας της Λογιστικής και ο κ. Σαρίδης στις Λεκτικές Δεξιότητες, είναι από τους καλύτερους καθηγητές που έχω παρακολουθήσει

  Πραγματικά ευχάριστη έκπληξη η γρήγορη ανταπόκριση της γραμματείας σε οποιοδήποτε πρόβλημα.

  Πιστεύω ό,τι καλύτερο για την προετοιμασία για διαγωνισμούς της ΑΑΔΕ.

  thumb Stavros Maragkoudakis
  09/05/2022
 • 5 star review  Ο κύριος Πατρίκιος, εισηγητής για το μάθημα του Φορολογικού και Δημοσιονομικού Δικαίου μεταδίδει την γνώση με τέτοιο τρόπο που δεν κουράζει και επεξηγεί τα πάντα με τρόπο κατανοητό! Είναι χαρά να παρακολουθείς το μάθημα του καθώς ένα σημαντικό κομμάτι της ύλης γίνεται κτήμα σου ήδη από τις παραδόσεις!

  thumb Maria Panagopoulou
  01/01/1970

  5 star review  Πολύ καλό φροντιστήριο,από τα καλύτερα στην Ελλάδα (2-3 πρώτα) με πολλές επιτυχίες στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και το Διπλωματικό Σώμα,όπου είναι ένα από τα δύο μοναδικά φροντιστήρια που διατηρούν τμήματα για ΥΠ.ΕΞ.Συγχαρητήρια θερμά!

  thumb KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  03/03/2021
 • 5 star review  
  Είναι από τα καλύτερα φροντιστήρια που έχω παρακολουθήσει. Έχε πάρα πολύ έμπειρους καθηγητές, με πολύ καλή εξήγηση και ανάλυση, ασχολούνται με τις αδυναμίες και τις απορίες των υποψηφίων και οι σημειώσεις εκτός του ότι είναι πλήρεις, παρέχονται και extra σημειώσεις. Εγώ προσωπικά, έμεινα λίγο πίσω λόγω επέμβασης στη σπονδυλική στήλη, αλλά κατάφερα να καλύψω το έδαφος καθώς υπάρχουν και οι παραδόσεις αποθηκευμένες και όποιες απορίες είχα, μου τις έλυσαν! Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα!!

  thumb DIMMIS STATH
  01/06/2022

  5 star review  Μακράν το καλύτερο φροντιστήριο σε επίπεδο οργάνωσης και προετοιμασίας σε δημόσιους διαγωνισμούς! Με τη βοήθεια αξιόλογων και έμπειρων καθηγητών, με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα που μας δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης των μαθημάτων, καθώς και με την αμέριστη εξυπηρέτηση των υπευθύνων του φροντιστηρίου και της γραμματειακής υποστήριξης, έχουμε τη δυνατότητα σωστής προετοιμασίας και κατεύθυνσης στις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία !

  thumb Δέσποινα Νικηφορίδου
  01/06/2022
 • 5 star review  Αναλυτική, μεθοδική και διεξοδική παρουσίαση της ύλης των προκηρύξεων ΑΑΔΕ & ΑΣΕΠ και παροχή στοχευμένου εκπαιδευτικού υλικού. Όλοι οι συντελεστές -τόσο οι διδάσκοντες όσο και το προσωπικό στη γραμματεία- πρόθυμοι και συνεργάσιμοι αρωγοί σε κάθε απορία ή δυσκολία. Προσιτές (ως και φιλικές) τιμές.

  thumb Γιάννης Τούτσης
  11/03/2022

  5 star review  
  Αξιόλογο φροντιστηριο, πλήρως καταρτισμένο με άμεση εξυπηρετηση και πλούσιο υλικο για εξετασεις.

  thumb Ευαγγελία Κυριακίδου
  03/04/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Δοκιμαστικά Μαθήματα!

Παραλαβή Δοκιμαστικών Κωδικών
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!

Holler Box

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

Holler Box