Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: Πέντε αλλαγές σε εισαγωγή, εκπαίδευση και πρόσληψη αποφοίτων

ΕΣΔΔΑ αλλαγές

Τι αλλάζει στην εισαγωγή των υποψηφίων, την εκπαίδευση των φοιτούντων και την πρόσληψη των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης;

Πέντε αλλαγές στην εισαγωγή των υποψηφίων, την εκπαίδευση των φοιτούντων και την πρόσληψη των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισάγουν διατάξεις που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικά οι πέντε αλλαγές:

Άρθρο 24

Εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 15 π.δ. 57/2007

Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:

«3.Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι κοινή για τους σπουδαστές/στριες, ενώ στη δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η τροποποίηση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική σειρά που προκύπτει από τον εισαγωγικό διαγωνισμό που προκηρύσσεται μετά τη θέση της σε ισχύ. Στην τρίτη φάση το κάθε τμήμα προετοιμάζει τους σπουδαστές/τριες για τις θέσεις που προορίζονται, ενώ παράλληλα λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη τους στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή τους για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών/στριών που φοιτούν στο ειδικό πρόγραμμα, ο τρόπος υλοποίησης, το περιεχόμενο και οι κύριες θεματικές ενότητες του ειδικού προγράμματος, η διαδικασία της εξέτασης και της πιστοποίησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, η διαδικασία αποφοίτησης και κατάληψης των θέσεων ανά ειδικότητα του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 25

Διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 17 π.δ. 57/2007

Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται κατ’ έτος εισαγωγικός διαγωνισμός.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200), όπως και ο αριθμός των εισακτέων που εντάσσεται σε κάθε Τμήμα.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 24.

Στην ίδια απόφαση ορίζεται, επιπλέον των ανωτέρω θέσεων, ο αριθμός των θέσεων κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών ανά ειδικότητα, που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Οι θέσεις στα τμήματα εξειδίκευσης κατανέμονται αναλόγως του αριθμού των σπουδαστών/τριών αυτών. Εξαιρείται το Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά η θέση των υπηρεσιών του δημοσίου, όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος/η της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε θέση διοικητικού υπαλλήλου. Κάθε απόφοιτος/η διορίζεται σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής του/της, τηρουμένης της σειράς κατάταξης με βάση τον τελικό βαθμό αποφοίτησης.

Οι σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών και λαμβάνουν το σχετικό πιστοποιητικό, τοποθετούνται στις θέσεις του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών που προβλέπονται στη οικεία προκήρυξη. Οι λοιπές προβλεπόμενες θέσεις διορισμού ανά τμήμα εξειδίκευσης, όπως ορίζονται στη οικεία προκήρυξη, παραμένουν κενές. Σε περιπτώσεις μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα ή μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του ειδικού προγράμματος από σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., παραμένουν κενές οι προβλεπόμενες θέσεις Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, οι οποίες δύνανται να προκηρύσσονται επιπροσθέτως στον επόμενο εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»

Άρθρο 26

Τρίτη φάση εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 22 π.δ. 57/2007

Η παρ. 5 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στην τρίτη φάση το κάθε τμήμα προετοιμάζει τους σπουδαστές/τριες για τις θέσεις που προορίζονται, ενώ λειτουργεί παράλληλα το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
σπουδαστών/τριών για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών. Δικαίωμα συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/στριών Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών έχουν οι σπουδαστές/στριες των τμημάτων εξειδίκευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 15.»

Άρθρο 27

Ζητήματα πρόσληψης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 π.δ. 57/2007

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προστίθενται όγδοο και ένατο εδάφιο ως εξής:

«Οι σπουδαστές/στριες που αποφοιτούν επιτυχώς από το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών διορίζονται σε οργανικές θέσεις του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Σε περίπτωση μη επιτυχούς αποφοίτησης από το ειδικό πρόγραμμα, οι σπουδαστές/στριες έχουν τη δυνατότητα διορισμού ως απόφοιτοι του τμήματος εξειδίκευσης, σε προβλεπόμενη από την προκήρυξη θέση, βάσει της δήλωσης και της βαθμολογίας τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Όσοι σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα, εξαιρούνται από τη δυνατότητα επιστροφής στην οργανική θέση τους, μετά την αποφοίτησή τους από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»

Άρθρο 28

Διορισμός επιτυχόντων ειδικού προγράμματος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 24 π.δ. 57/2007

Στο άρθρο 24 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Οι επιτυχώς ολοκληρώσαντες/σασες το ειδικό πρόγραμμα διορίζονται στις αντίστοιχες προβλεπόμενες θέσεις με βάση:

α) τον βαθμό κατάταξης, ανά τμήμα εξειδίκευσης, μετά το πέρας της ειδικής φάσης σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,

β) τον βαθμό αξιολόγησης στη γραπτή εξέταση-πιστοποίηση, ανά τμήμα ειδικότητας και

γ) τη δήλωση προτίμησης ανά θέση ειδικότητας στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμμετέχει με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ο βαθμός κατάταξης, ανά τμήμα εξειδίκευσης, όπως προκύπτει μετά το πέρας της ειδικής φάσης σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθμολογία αξιολόγησης στη γραπτή εξέταση πιστοποίηση, ανά τμήμα ειδικότητας».

Πηγή

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK!

Νέα Ομάδα ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών FB - Final

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ INSTAGRAM!

Instagram Banner (Φροντιστήρια Κολλίντζα) -
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!


 • Πολύ καλό φροντιστήριο με άριστα καταρτισμένους καθηγητές (χαρακτηριστική περίπτωση ο κ. Πατρίκιος, καθηγητής δημοσίου δικαίου, επαΐων, μα πρωτίστως καλός άνθρωπος).
  Άμεση γραμματειακή υποστήριξη, με ενημέρωση/εξυπηρέτηση για τους υποψηφίους, αλλά και ευήκοα... Δείτε Περισσότερα

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ Avatar ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ
  14/04/2022

  Άψογη οργάνωση και υψηλού βαθμού προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις των διαγωνισμών. Οι παροχές στους υποψήφιους ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες τους.!!! Οι καθηγητές σωστοί επαγγελματίες και γνώστες των αντικειμένων τους και... Δείτε Περισσότερα

  Alice Haralabidi Avatar Alice Haralabidi
  26/02/2022
 • Το μόνο φροντιστήριο που μερίμνησε για όσους δεν είχαν την οικονομική άνεση να εγγραφούν! Ευχαριστούμε πολύ!

  Sia Matsou Avatar Sia Matsou
  05/03/2023

  Υπέροχο φροντιστήριο, πολύ πλούσιο υλικό για τους διαγωνισμούς του δημοσίου, καθηγητές πολύ ενημερωμένοι για να σου λύσουν κάθε απορία! Επίσης η γραμματεία παρά πολύ εξυπηρετική με άμεση... Δείτε Περισσότερα

  Antzi Mem Avatar Antzi Mem
  29/05/2022
 • ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΡΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΛΗΘΩΡΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ TESTS.Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ... Δείτε Περισσότερα

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Avatar ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
  02/10/2022


  Όταν η επαγγελματική ηθική δεν είναι προτέρημα αλλά καθήκον τότε ξέρεις ότι βρίσκεσαι στα φροντιστήρια Κολλίντζα. Η καθοδήγηση από το διδακτικό προσωπικό και τη γραμματεία και η πληθώρα των εναλλακτικών... Δείτε Περισσότερα

  KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS Avatar KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  21/04/2022
 • Καλή συνεργασία, άμεση εξυπηρέτηση από τη γραμματεία και εκπαιδευτικοί με ήθος και αγάπη για τη διδασκαλία.

  ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Avatar ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
  03/03/2021

  High educational standards and great organization. Keep up the good work.

  George Athanasiou Avatar George Athanasiou
  12/10/2022
 • Εξαιρετικο φροντιστήριο με καταρτισμέμους καθηγητές και ποιοτικό μάθημα! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα

  ILARION DORFANIS Avatar ILARION DORFANIS
  30/08/2022

  Πήρα σημειώσεις από το φροντιστήριο για το διαγωνισμό της ΑΑΔΕ, ΤΕ. Η έκφραση "value for money" τους ανήκει. Οι σημειώσεις ήταν καλογραμμένες και πολύ βοηθητικές. Το site... Δείτε Περισσότερα

  ΝΤΙΝΑ Κ Avatar ΝΤΙΝΑ Κ
  13/09/2022

 • Υπεύθυνη προετοιμασία για την ΕΣΔΔΑ (με διαφορά το καλύτερο φροντιστήριο), με πληθώρα επίκαιρων και sos θεμάτων και εργασιών που διορθώνονται σχολαστικά από τους καθηγητές. Ο κ. Πελεκούδας ειδικά με έμαθε... Δείτε Περισσότερα

  Georgia Bidali Avatar Georgia Bidali
  21/04/2022

  Έχοντας παρακολουθήσει διάφορα μαθήματα του φροντιστηρίου, μπορώ να πω ότι μου έχουν κάνει ιδιαίτερη (καταπληκτική) εντύπωση οι καθηγητές Παπαδάς, Πατρίκιος, Πελεκούδας. Φοβερή μεταδοτικότητα, πολύ φιλικοί με τους υποψηφίους, νιώθεις σαν... Δείτε Περισσότερα

  Paisios Chrysanthopoulos Avatar Paisios Chrysanthopoulos
  29/04/2022
 • Πολυ καλο πανεπιστημιακο φροντιστηριο. Πλουσιο εκπαιδευτικο υλικο και πολλες ωρες φροντιστηριων ωστε να καλυπτεται το συνολο της υλης. Συνεχης ενημερωση για καθε εξελιξη.

  panoulis diaz Avatar panoulis diaz
  20/09/2022


  Εξαιρετική δουλειά, με πολύχρονη εμπειρία, καταξιωμένους καθηγητές, συνεχή υποστήριξη σε εκπαιδευτικά και διαδικαστικά θέματα και πολύ καλές τιμές για τη ποιότητα που προσφέρουν. Συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

  pitsa karagianni Avatar pitsa karagianni
  29/06/2022
 • Πραγματικά το καλύτερο φροντιστήριο με εκπαιδευτικό προσωπικό να έχει μεταδοτικότητα, γνώσεις και θετική ενέργεια! Το τρίπτυχο για την επιτυχία σε εξετάσεις του δημοσίου.

  vicky zagkoumidoy Avatar vicky zagkoumidoy
  06/04/2022

  Excellent.

  Σοφία Μενεξέ Avatar Σοφία Μενεξέ
  05/03/2023
 • Πολύ καλό φροντιστήριο με έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη!

  ΕΙΡΗΝΗ ΦΕΣΤΑ Avatar ΕΙΡΗΝΗ ΦΕΣΤΑ
  30/08/2022

  Άψογη συνεργασία, εξυπηρετικοτατοι! τό προτείνω ανεπιφύλακτα!!!

  Giwrgos Tsoulfas Avatar Giwrgos Tsoulfas
  02/10/2022
 • Αναμφισβήτητα τα φροντιστήρια Κολλιντζα είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα πανεπιστημιακα φροντιστήρια στον εκπαιδευτικό χώρο!! Το θεωρώ ως το πιο άρτια οργανωμένο φροντιστήριο για την προετοιμασία σε διαγωνισμούς, με μια... Δείτε Περισσότερα

  Georgios Papoutsis Avatar Georgios Papoutsis
  11/05/2022

  Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική και οι καθηγητές άρτια καταρτισμένοι. Χαίρομαι που εμπιστευτηκα το συγκεκριμένο φροντιστήριο!!!

  Elef. Konkd Avatar Elef. Konkd
  15/03/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο