Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: Πέντε αλλαγές σε εισαγωγή, εκπαίδευση και πρόσληψη αποφοίτων

ΕΣΔΔΑ αλλαγές

Τι αλλάζει στην εισαγωγή των υποψηφίων, την εκπαίδευση των φοιτούντων και την πρόσληψη των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης;

Πέντε αλλαγές στην εισαγωγή των υποψηφίων, την εκπαίδευση των φοιτούντων και την πρόσληψη των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισάγουν διατάξεις που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικά οι πέντε αλλαγές:

Άρθρο 24

Εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 15 π.δ. 57/2007

Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:

«3.Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι κοινή για τους σπουδαστές/στριες, ενώ στη δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η τροποποίηση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική σειρά που προκύπτει από τον εισαγωγικό διαγωνισμό που προκηρύσσεται μετά τη θέση της σε ισχύ. Στην τρίτη φάση το κάθε τμήμα προετοιμάζει τους σπουδαστές/τριες για τις θέσεις που προορίζονται, ενώ παράλληλα λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη τους στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή τους για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών/στριών που φοιτούν στο ειδικό πρόγραμμα, ο τρόπος υλοποίησης, το περιεχόμενο και οι κύριες θεματικές ενότητες του ειδικού προγράμματος, η διαδικασία της εξέτασης και της πιστοποίησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, η διαδικασία αποφοίτησης και κατάληψης των θέσεων ανά ειδικότητα του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 25

Διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 17 π.δ. 57/2007

Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται κατ’ έτος εισαγωγικός διαγωνισμός.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200), όπως και ο αριθμός των εισακτέων που εντάσσεται σε κάθε Τμήμα.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 24.

Στην ίδια απόφαση ορίζεται, επιπλέον των ανωτέρω θέσεων, ο αριθμός των θέσεων κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών ανά ειδικότητα, που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Οι θέσεις στα τμήματα εξειδίκευσης κατανέμονται αναλόγως του αριθμού των σπουδαστών/τριών αυτών. Εξαιρείται το Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά η θέση των υπηρεσιών του δημοσίου, όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος/η της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε θέση διοικητικού υπαλλήλου. Κάθε απόφοιτος/η διορίζεται σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής του/της, τηρουμένης της σειράς κατάταξης με βάση τον τελικό βαθμό αποφοίτησης.

Οι σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών και λαμβάνουν το σχετικό πιστοποιητικό, τοποθετούνται στις θέσεις του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών που προβλέπονται στη οικεία προκήρυξη. Οι λοιπές προβλεπόμενες θέσεις διορισμού ανά τμήμα εξειδίκευσης, όπως ορίζονται στη οικεία προκήρυξη, παραμένουν κενές. Σε περιπτώσεις μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα ή μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του ειδικού προγράμματος από σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., παραμένουν κενές οι προβλεπόμενες θέσεις Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, οι οποίες δύνανται να προκηρύσσονται επιπροσθέτως στον επόμενο εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»

Άρθρο 26

Τρίτη φάση εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 22 π.δ. 57/2007

Η παρ. 5 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στην τρίτη φάση το κάθε τμήμα προετοιμάζει τους σπουδαστές/τριες για τις θέσεις που προορίζονται, ενώ λειτουργεί παράλληλα το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
σπουδαστών/τριών για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών. Δικαίωμα συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/στριών Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών έχουν οι σπουδαστές/στριες των τμημάτων εξειδίκευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 15.»

Άρθρο 27

Ζητήματα πρόσληψης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 π.δ. 57/2007

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προστίθενται όγδοο και ένατο εδάφιο ως εξής:

«Οι σπουδαστές/στριες που αποφοιτούν επιτυχώς από το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών διορίζονται σε οργανικές θέσεις του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Σε περίπτωση μη επιτυχούς αποφοίτησης από το ειδικό πρόγραμμα, οι σπουδαστές/στριες έχουν τη δυνατότητα διορισμού ως απόφοιτοι του τμήματος εξειδίκευσης, σε προβλεπόμενη από την προκήρυξη θέση, βάσει της δήλωσης και της βαθμολογίας τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Όσοι σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα, εξαιρούνται από τη δυνατότητα επιστροφής στην οργανική θέση τους, μετά την αποφοίτησή τους από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»

Άρθρο 28

Διορισμός επιτυχόντων ειδικού προγράμματος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 24 π.δ. 57/2007

Στο άρθρο 24 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Οι επιτυχώς ολοκληρώσαντες/σασες το ειδικό πρόγραμμα διορίζονται στις αντίστοιχες προβλεπόμενες θέσεις με βάση:

α) τον βαθμό κατάταξης, ανά τμήμα εξειδίκευσης, μετά το πέρας της ειδικής φάσης σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,

β) τον βαθμό αξιολόγησης στη γραπτή εξέταση-πιστοποίηση, ανά τμήμα ειδικότητας και

γ) τη δήλωση προτίμησης ανά θέση ειδικότητας στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμμετέχει με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ο βαθμός κατάταξης, ανά τμήμα εξειδίκευσης, όπως προκύπτει μετά το πέρας της ειδικής φάσης σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθμολογία αξιολόγησης στη γραπτή εξέταση πιστοποίηση, ανά τμήμα ειδικότητας».

Πηγή

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΕΣΔΔΑ-30ος-Πακέτο-Σύγχρονης-Διδασκαλίας
ΕΣΔΔΑ 30ος - Πακέτο Ασύγχρονης Διδασκαλίας
BANNER ΕΣΔΔΑ 30ος - Φροντιστήρια Κολλίντζα
Επεξηγήσεις Τεθέντων Θεμάτων ΑΣΕΠ - Φροντιστήρια Κολλίντζα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

ΕΝΑΡΞΕΙΣ

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και  να γνωρίσετε από κοντά τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • Άψογη συνεργασία με όλη την ομάδα του φροντιστηρίου. Οι καθηγητές άριστοι και πάντα με διάθεση να καθοδηγήσουν τον υποψήφιο. Οι καλύτερες τιμές θεωρώ που μπορεί να βρει κανείς στην αγορά.... Δείτε Περισσότερα

  thumb Evgenia Aidonidi
  03/03/2021

  Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική και οι καθηγητές άρτια καταρτισμένοι. Χαίρομαι που εμπιστευτηκα το συγκεκριμένο φροντιστήριο!!!

  thumb Elef. Konkd
  15/03/2022
 • Πολύ καλό φροντιστήριο με άριστα καταρτισμένους καθηγητές (χαρακτηριστική περίπτωση ο κ. Πατρίκιος, καθηγητής δημοσίου δικαίου, επαΐων, μα πρωτίστως καλός άνθρωπος). Άμεση γραμματειακή υποστήριξη, με ενημέρωση/εξυπηρέτηση για τους υποψηφίους, αλλά και... Δείτε Περισσότερα

  thumb ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ
  29/04/2022

  Καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, στοχευμένη καθοδήγηση για τις εξετάσεις, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και διαδραστικές παραδόσεις με συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης και πλήρες έντυπο υλικό!! Η καλύτερη επιλογή για την προετοιμασία για το γραπτό... Δείτε Περισσότερα

  thumb Bless Gd
  20/07/2022

 • Εξαιρετικό!!!

  thumb Konstantina Papaioannou
  01/06/2022

  Υπέροχο φροντιστήριο, πολύ πλούσιο υλικό για τους διαγωνισμούς του δημοσίου, καθηγητές πολύ ενημερωμένοι για να σου λύσουν κάθε απορία! Επίσης η γραμματεία παρά πολύ εξυπηρετική με άμεση... Δείτε Περισσότερα

  thumb Antzi Mem
  29/05/2022
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο με πολύ καλή οργάνωση και προσιτές τιμές για τους υποψηφίους. Η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, οι καθηγητές υψηλού επιπέδου και πλούσιο διδακτικό υλικό. Πολλά συγχαρητήρια που έχετε... Δείτε Περισσότερα

  thumb Rena Giaritzoglou
  14/03/2022

  Είμαι απολύτως ικανοποιημένη από την επιλογή του φροντιστήριου. Τόσο ο καθηγητής του Φορολογικού-Δημοσιονομικού Δικαίου κος Πατρίκιος όσο και ο καθηγητής της Λογιστικής κος Μαυρίδης είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, μεταδοτικοί,... Δείτε Περισσότερα

  thumb ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
  29/04/2022
 • Αποτελεσματικότητα μαζί με εξαιρετική δουλεία είναι ο συνδυασμός που πρέπει να ψάχνουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές και το προσωπικό του φροντιστηρίου για την πραγματική υποστήριξη και βοήθεια που... Δείτε Περισσότερα

  thumb gilio-titina kos
  29/03/2022

  Εξαιρετική δουλειά με άρτια καταρτισμένους καθηγητές, πρόθυμους να απαντήσουν σε κάθε απορία με πολύ υλικό από βιβλία και προηγούμενα θέματα. Η καλύτερη επιλογή για σοβαρή προετοιμασία σε σημαντικούς γραπτούς... Δείτε Περισσότερα

  thumb STAMATINA KAVARNOU
  05/10/2022
 • παρα πολυ καλη και αμεση εξυπηρετηση, η γραμματεια ήταν δίπλα μας καθόλη τη διάρκεια της προετοιμασίας μας. Άριστοι εισηγητές και πλήρως καταρτισμένοι.

  thumb ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ
  03/02/2022

  Εξαιρετικο φροντιστήριο και καθηγητές, με άμεση επικοινωνία.

  thumb ISMINI SOLAKI
  15/03/2022
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο, με τις καλύτερες προδιαγραφές. Στοχευμένη διδασκαλία με πλούσιο υλικό. Η επιτυχία είναι δεδομένη!

  thumb Ελένη Μαρτίνη
  02/10/2022

  Πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων, καθηγητές με μεταδοτικότητα και πλούσιο υλικό σημειώσεων και ασκήσρων. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

  thumb Lydia F
  22/06/2022
 • Εξαιρετική δουλειά, με πολύχρονη εμπειρία, καταξιωμένους καθηγητές, συνεχή υποστήριξη σε εκπαιδευτικά και διαδικαστικά θέματα και πολύ καλές τιμές για τη ποιότητα που προσφέρουν. Συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

  thumb Arete S
  10/05/2022

  Πήρα σημειώσεις από το φροντιστήριο για το διαγωνισμό της ΑΑΔΕ, ΤΕ. Η έκφραση "value for money" τους ανήκει. Οι σημειώσεις ήταν καλογραμμένες και πολύ βοηθητικές. Το site... Δείτε Περισσότερα

  thumb ΝΤΙΝΑ Κ
  13/09/2022
 • Εξαιρετικό φροντιστήριο με πολύ καλή οργάνωση και προσιτές τιμές για τους υποψηφίους. Ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει! Η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, οι... Δείτε Περισσότερα

  thumb Ουρανια Ψοχιου
  16/05/2022

  Άρτια οργανωμένο φροντιστήριο για την προετοιμασία σε διαγωνισμούς, με μια σύγχρονη εκπαιδευτική online πλατφόρματο και στο οποιίο συνδιάζεται η αποτελεσματικότητα με την ποιότητα. Εκπαιδευτικούς, προσιτούς, μεταδοτικούς, μεθοδικούς και πλήρως κατερτισμένους... Δείτε Περισσότερα

  thumb Country Home textiles
  23/05/2022
 • The best!!!

  thumb Fotini Mpratsou
  29/06/2022

  απο τα καλυτερα φροντιστηρια που εχω παρακολουθησει. Αμεση εξυπηρετηση, πολυ καλο υλικο για εξετασεις, και παρα πολυ καλες τιμες. το προτείνω με κλειστα ματια

  thumb ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
  19/03/2022

BANNER ΕΣΔΔΑ 30ος - Φροντιστήρια Κολλίντζα

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.