Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης: Πέντε αλλαγές σε εισαγωγή, εκπαίδευση και πρόσληψη αποφοίτων

ΕΣΔΔΑ αλλαγές

Τι αλλάζει στην εισαγωγή των υποψηφίων, την εκπαίδευση των φοιτούντων και την πρόσληψη των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης;

Πέντε αλλαγές στην εισαγωγή των υποψηφίων, την εκπαίδευση των φοιτούντων και την πρόσληψη των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισάγουν διατάξεις που κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Αναλυτικά οι πέντε αλλαγές:

Άρθρο 24

Εκπαίδευση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 15 π.δ. 57/2007

Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:

«3.Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι κοινή για τους σπουδαστές/στριες, ενώ στη δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η τροποποίηση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική σειρά που προκύπτει από τον εισαγωγικό διαγωνισμό που προκηρύσσεται μετά τη θέση της σε ισχύ. Στην τρίτη φάση το κάθε τμήμα προετοιμάζει τους σπουδαστές/τριες για τις θέσεις που προορίζονται, ενώ παράλληλα λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη τους στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευσή τους για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών/στριών που φοιτούν στο ειδικό πρόγραμμα, ο τρόπος υλοποίησης, το περιεχόμενο και οι κύριες θεματικές ενότητες του ειδικού προγράμματος, η διαδικασία της εξέτασης και της πιστοποίησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, η διαδικασία αποφοίτησης και κατάληψης των θέσεων ανά ειδικότητα του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Άρθρο 25

Διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 17 π.δ. 57/2007

Η παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007 (Α΄59) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται κατ’ έτος εισαγωγικός διαγωνισμός.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο εκάστοτε συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους διακόσιους (200), όπως και ο αριθμός των εισακτέων που εντάσσεται σε κάθε Τμήμα.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρεσιών στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημάτων. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 24.

Στην ίδια απόφαση ορίζεται, επιπλέον των ανωτέρω θέσεων, ο αριθμός των θέσεων κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών ανά ειδικότητα, που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Οι θέσεις στα τμήματα εξειδίκευσης κατανέμονται αναλόγως του αριθμού των σπουδαστών/τριών αυτών. Εξαιρείται το Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά η θέση των υπηρεσιών του δημοσίου, όπου διορίζεται κάθε απόφοιτος/η της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε θέση διοικητικού υπαλλήλου. Κάθε απόφοιτος/η διορίζεται σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής του/της, τηρουμένης της σειράς κατάταξης με βάση τον τελικό βαθμό αποφοίτησης.

Οι σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών και λαμβάνουν το σχετικό πιστοποιητικό, τοποθετούνται στις θέσεις του κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών που προβλέπονται στη οικεία προκήρυξη. Οι λοιπές προβλεπόμενες θέσεις διορισμού ανά τμήμα εξειδίκευσης, όπως ορίζονται στη οικεία προκήρυξη, παραμένουν κενές. Σε περιπτώσεις μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής στο ειδικό πρόγραμμα ή μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του ειδικού προγράμματος από σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., παραμένουν κενές οι προβλεπόμενες θέσεις Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, οι οποίες δύνανται να προκηρύσσονται επιπροσθέτως στον επόμενο εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»

Άρθρο 26

Τρίτη φάση εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 22 π.δ. 57/2007

Η παρ. 5 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στην τρίτη φάση το κάθε τμήμα προετοιμάζει τους σπουδαστές/τριες για τις θέσεις που προορίζονται, ενώ λειτουργεί παράλληλα το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
σπουδαστών/τριών για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών. Δικαίωμα συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/στριών Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών έχουν οι σπουδαστές/στριες των τμημάτων εξειδίκευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 15.»

Άρθρο 27

Ζητήματα πρόσληψης αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 24 π.δ. 57/2007

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προστίθενται όγδοο και ένατο εδάφιο ως εξής:

«Οι σπουδαστές/στριες που αποφοιτούν επιτυχώς από το ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σπουδαστών/τριών για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών διορίζονται σε οργανικές θέσεις του Κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Σε περίπτωση μη επιτυχούς αποφοίτησης από το ειδικό πρόγραμμα, οι σπουδαστές/στριες έχουν τη δυνατότητα διορισμού ως απόφοιτοι του τμήματος εξειδίκευσης, σε προβλεπόμενη από την προκήρυξη θέση, βάσει της δήλωσης και της βαθμολογίας τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Όσοι σπουδαστές/στριες της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα, εξαιρούνται από τη δυνατότητα επιστροφής στην οργανική θέση τους, μετά την αποφοίτησή τους από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»

Άρθρο 28

Διορισμός επιτυχόντων ειδικού προγράμματος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 24 π.δ. 57/2007

Στο άρθρο 24 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Οι επιτυχώς ολοκληρώσαντες/σασες το ειδικό πρόγραμμα διορίζονται στις αντίστοιχες προβλεπόμενες θέσεις με βάση:

α) τον βαθμό κατάταξης, ανά τμήμα εξειδίκευσης, μετά το πέρας της ειδικής φάσης σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,

β) τον βαθμό αξιολόγησης στη γραπτή εξέταση-πιστοποίηση, ανά τμήμα ειδικότητας και

γ) τη δήλωση προτίμησης ανά θέση ειδικότητας στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.

Στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού αποφοίτησης από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α. συμμετέχει με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ο βαθμός κατάταξης, ανά τμήμα εξειδίκευσης, όπως προκύπτει μετά το πέρας της ειδικής φάσης σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) η βαθμολογία αξιολόγησης στη γραπτή εξέταση πιστοποίηση, ανά τμήμα ειδικότητας».

Πηγή

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Συνδεθείτε στο Kollintzas Channel για να παρακολουθείτε πρωτότυπα video reels σχετικά με όλους τους Γραπτούς Διαγωνισμούς του Δημοσίου!

Kollintzas Channel

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

Aκολουθήστε μας στα Social Media!

ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Promo - Προφορικά Δικαστικών Γραμματέων

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

Τέταρτη Χρονιά Σερί Πρώτοι - Φροντιστήρια Κολλίντζα
1ο ΧΡΥΣΟ Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st GOLD Prize by Eagles of Education 2023

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st Prize by Eagles of Education 2023

1ο ΧΡΥΣΟ Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2022
1st GOLD Prize by Eagles of Education 2022

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2021
1st Prize by Eagles of Education 2021

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • Υπηρεσίες ποιότητας. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα με τα εξ αποστάσεως μαθήματα, οργανωμένες σημειώσεις. Πολύ καλή συνεργασία.

  Vangelis Al Avatar Vangelis Al
  02/10/2022

  Οργανωμένο φροντιστήριο, πολύ καλοί καθηγητές. Παρέχεται μεγάλος όγκος υλικού και η πλατφόρμα των μαθημάτων είναι αρκετά βολική. Γενικά ένα επίπεδο πάνω σε σχέση με "ανταγωνιστή" με τον οποίο είχα προηγούμενη... Δείτε Περισσότερα

  Chris Grou Avatar Chris Grou
  11/07/2022
 • Πολύ καλό φροντιστήριο, εξαιρετική οργάνωση και δομή σημειώσεων και βιντεοσκοπημένων μαθημάτων, σε προσιτή τιμή

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΘΕΝΑΚΗ Avatar ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΘΕΝΑΚΗ
  08/07/2022


  Άρτια καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, πάντα δίπλα στον εκπαιδευόμενο, άμεση εξυπηρέτηση από την γραμματεία. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι εξαιρετικό, ανταποκρίνεται στο 100% των απαιτήσεων της εξέτασης. Οι εκπαιδευτικοί επιλύουν άμεσα οποιαδήποτε απορία.... Δείτε Περισσότερα

  Λάμπρος Τσιώρης Avatar Λάμπρος Τσιώρης
  05/05/2022
 • Perfect services!!!

  Eleni Nikopoulou Avatar Eleni Nikopoulou
  05/03/2023

  Η γραμματεία πολύ εξυπηρετική και οι καθηγητές άρτια καταρτισμένοι. Χαίρομαι που εμπιστευτηκα το συγκεκριμένο φροντιστήριο!!!

  Elef. Konkd Avatar Elef. Konkd
  15/03/2022
 • Οργανωμένο φροντιστήριο με απίστευτα καλούς καθηγητές. Στα πολύ θετικά τους ο μεγάλος όγκος τεστ που δίνουν για την καλύτερη εξάσκηση των μαθητών τους. Χαίρομαι για την επιλόγη που έκανα και... Δείτε Περισσότερα

  Zorzet Xatz Avatar Zorzet Xatz
  25/05/2022

  Πολύ καλό περιβάλλον και άψογη εξυπηρέτηση. Πραγματικά αισθάνεσαι ότι τα χρήματά σου πιάνουν τόπο. Οι καθηγητές είναι καταρτισμένοι και έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν τους υποψήφιους απαντώντας σε κάθε απορία,... Δείτε Περισσότερα

  Elena Daskalaki Avatar Elena Daskalaki
  22/04/2022
 • Αξιόπιστο φροντιστήριο, με καταρτισμένους καθηγητές, πλήρες ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό με πληθώρα σημειώσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ!!!Η γραμματεία εξυπηρετική και φιλική στους υποψηφίους.

  Sofi Den Avatar Sofi Den
  29/05/2022

  Εξαιρετική δουλειά και σωστή κάλυψη της ύλης. Οι καθηγητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες μου!!

  Τάκης Μπουλ Avatar Τάκης Μπουλ
  10/05/2022
 • Είχα ψάξει πολυ προσεκτικά ανάμεσα σε γνωστές αλυσίδες πανεπιστημιακών φροντιστηρίων και ήμουν επιφυλακτική για το πού θα επενδύσω τα χρήματα μου... Πλησιάζοντας στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς μπορώ να πω... Δείτε Περισσότερα

  Μυρτώ Κολαΐτη Avatar Μυρτώ Κολαΐτη
  23/05/2022

  Πολύ καλό φροντιστήριο με άριστα καταρτισμένους καθηγητές (χαρακτηριστική περίπτωση ο κ. Πατρίκιος, καθηγητής δημοσίου δικαίου, επαΐων, μα πρωτίστως καλός άνθρωπος). Άμεση γραμματειακή υποστήριξη, με ενημέρωση/εξυπηρέτηση για τους υποψηφίους, αλλά και... Δείτε Περισσότερα

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ Avatar ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ
  29/04/2022
 • Έχοντας παρακολουθήσει διάφορα μαθήματα του φροντιστηρίου, μπορώ να πω ότι μου έχουν κάνει ιδιαίτερη (καταπληκτική) εντύπωση οι καθηγητές Παπαδάς, Πατρίκιος, Πελεκούδας. Φοβερή μεταδοτικότητα, πολύ φιλικοί με τους υποψηφίους, νιώθεις σαν... Δείτε Περισσότερα

  Paisios Chrysanthopoulos Avatar Paisios Chrysanthopoulos
  29/04/2022

  Με βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση της χαώδους ύλης και στο πετυχημένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως και της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους εισηγητές του e-learning.

  Heraklis Panagiotidis Avatar Heraklis Panagiotidis
  03/03/2021
 • Ευχαριστώ!

  Maria Mitretodi Avatar Maria Mitretodi
  05/03/2023


  Εξαιρετικό!!!

  Konstantina Papaioannou Avatar Konstantina Papaioannou
  01/06/2022
 • Ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία σας. Είστε πάντα δίπλα μας... με άψογη οργάνωση, αξιόλογους εκπαιδευτικούς. Το φροντιστήριο ανταπεξέρχεται και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις και σε όλους τους τομείς των σημερινών... Δείτε Περισσότερα

  PARASKEVI GALANI Avatar PARASKEVI GALANI
  07/07/2022


  Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα φροντιστήρια που έχει παρακολουθήσει!! Καταρτισμένοι καθηγητές έτοιμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία προκύψει, με στοχευμένο υλικό σημειώσεων και πολλά επαναληπτικά τεστ!! Ακόμη, τα άτομα στην... Δείτε Περισσότερα

  Marietta Chicaloca Avatar Marietta Chicaloca
  10/06/2022
 • Το καλύτερο φροντιστήριο!!! Πολλοί καλοί καθηγητές, πολύ καλές σημειώσεις και πολλοι εξυπηρετικοί στην γραμματεία.. Σε οτιδήποτε απορία μου αμέσως να με εξυπηρετήσουν. Το συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

  Eirini Foskolou Avatar Eirini Foskolou
  13/09/2022

  Άψογη οργάνωση και υψηλού βαθμού προσαρμοστικότητα στις σύγχρονες απαιτήσεις των διαγωνισμών. Οι παροχές στους υποψήφιους ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες τους.!!! Οι καθηγητές σωστοί επαγγελματίες και γνώστες των αντικειμένων τους και... Δείτε Περισσότερα

  Alice Haralabidi Avatar Alice Haralabidi
  26/02/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο