3ος ΕΣΔΙ: Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων και ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων!

3os-esdi-nea-ylh

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17/6/24:

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 3ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ), ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ), ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Οι γραπτές εξετάσεις του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων σπουδαστών, οι οποίοι προορίζονται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, θα διεξαχθούν την 29η Ιουνίου 2024 και την 30η Ιουνίου 2024 στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίζεται ως εξής:

Σάββατο, 29-6-2024, ώρα 10.00: Γραπτή εξέταση για την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α΄68, όπως ισχύει), του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022 Α’ 109, όπως ισχύει) και του Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν.4820/2021, Α’ 130, όπως ισχύει).

Σάββατο, 29-6-2024, ώρα 17.30: Γραπτή εξέταση σε θέμα γενικής παιδείας.

Κυριακή, 30-6-2024, ώρα 10.00: Γραπτή εξέταση στοιχείων δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης είναι τρεις (3) ώρες. Μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την έναρξη της διαδικασίας εξέτασής, επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.

Η προσέλευση των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα και στις αίθουσες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (www.esdi.gr).

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68)], του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)] και του Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου [ν.4820/2021 (Α’ 130)]», όπως οι νόμοι αυτοί ισχύουν, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους ανωτέρω νόμους με τις ακόλουθες ειδικότερες διευκρινίσεις.

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, ΦΕΚ Α΄68, όπως ισχύει):

άρθρα 1 – 10 (γενικές διατάξεις)

άρθρα 12 – 17 (πλήρωση θέσεων)

άρθρα 18 – 22 (τομείς – κατηγορίες-βαθμοί)

άρθρα 84 – 89 (Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια)

άρθρα 90 – 93 (Υπηρεσιακές Συνελεύσεις)

άρθρα 94 – 123 (Δικαιώματα – Υποχρεώσεις)

άρθρα 124 – 129 (Υπηρεσιακή Εκπαίδευση)

άρθρα 130 – 137 (Αξιολόγηση)

άρθρα 138 – 142 (Μονιμοποίηση – Βαθμολογική Εξέλιξη)

άρθρα 147 – 158 (Κατανομή – Μετακίνηση -Μετάθεση – Απόσπαση – Μετάταξη –Ένταξη)

άρθρα 159 – 164 (Διαθεσιμότητα – Αργία)

άρθρα 165 – 166 (Πειθαρχικά Παραπτώματα – Πειθαρχικές Ποινές)

άρθρα 167 – 177 (Γενικοί Κανόνες Πειθαρχικής Δίωξης)

άρθρα 178 – 183 (Πειθαρχικά Όργανα)

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, ΦΕΚ Α΄ 109, όπως ισχύει):

άρθρα 1 – 2 (έκταση εφαρμογής, ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων)

άρθρα 3 – 13 (αριθμός και κατανομή οργανικών θέσεων, συγκρότηση των δικαστηρίων, Τμήματα, γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών κλπ)

άρθρα 14 – 16 (Δικαστικά Συμβούλια και Ολομέλειες)

άρθρα 17 – 18 και 22 -26(διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών)

άρθρο 27 (Άρειος Πάγος)

άρθρα 28 – 29 (Εισαγγελία)

άρθρα 30 και 31 (Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια)

άρθρο 36 (Διοικητικά Δικαστήρια)

άρθρα 37-39 (Νομική φύση της Γεν.Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελ.Συν. – Διάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Αρμοδιότητες Γενικού Επιτρόπου)

άρθρο 66 ( Βαθμοί ιεραρχίας – Αντιστοιχία – Προβάδισμα δικαστικών λειτουργών)

άρθρο 92 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)

3. ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν. 4820/2021, Α΄130, όπως ισχύει):

άρθρα 1 – 2, 7 (θεσμός – αποστολή)

άρθρα 8 – 10 (αρμοδιότητες)

άρθρα 18, 20, 22, 23, 28 (Ολομέλεια – Τμήματα – Κλιμάκια)

άρθρα 50, 51, 53 (ελεγκτικές αρμοδιότητες)

άρθρα 73, 74, 75, 76 (άσκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων)

άρθρο 99 (υποχρεωτικοί έλεγχοι)

Β) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού»:

1. Αναφορικά με το συνταγματικό δίκαιο η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στα άρθρα του ισχύοντος Συντάγματος.

2. Αναφορικά με το δικονομικό δίκαιο, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικής Δικονομίας και Διοικητικής Δικονομίας.

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (όπως ισχύουν):

άρθρα 1 – 6 (δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων)

άρθρα 52 – 61 (εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της Γραμματείας)

άρθρα 62 – 64 (διάδικοι)

άρθρα 94 – 100 (πληρεξουσιότητα)

άρθρα 106 – 116Α (Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές)

άρθρα 117 – 121 (εκθέσεις – δικόγραφα)

άρθρα 144 και 145 (προθεσμίες)

άρθρο 215 (άσκηση αγωγής)

άρθρα 226 – 228 (εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση)

άρθρα 233, 237, 242, 246, 252, 253, 256, 257, 258, 260 (συζήτηση στο ακροατήριο)

άρθρο 286 (διακοπή και επανάληψη της δίκης)

άρθρα 293 παρ. 1 εδ. α΄ και 2 – 298 (κατάργηση και περάτωση της δίκης)

άρθρα 300 – 304 (απόφαση)

άρθρα 315, 316, 318, 320 (διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων)

άρθρα 495 παρ. 1 και 2 – 500 (γενικές διατάξεις)

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (όπως ισχύουν):

άρθρα 1 και 2 (ποινική δικαιοδοσία)

άρθρα 3 – 7 και άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13 (τα ποινικά δικαστήρια)

άρθρα 14 – 16 (αποκλεισμός εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων)

άρθρα 37 – 44 (έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης)

άρθρα 51 – 55 (έγκληση)

άρθρα 70, 71, 72, 73, 75, 77 παρ. 1 και 82 (διάδικοι στην ποινική δίκη)

άρθρα 89 – 94 (δικαιώματα των διαδίκων)

άρθρα 137, 138 παρ. 1 και 2, 139, 140, 141, 142 παρ. 1, 2 και 3, 143, 144, 145 παρ. 1 και 3 και 146 (διαδικαστικές πράξεις – αποφάσεις και πρακτικά)

άρθρα 148 – 153 (εκθέσεις)

άρθρα 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190 και 191 (πραγματογνώμονες)

άρθρα 209, 210, 211 και 212, 214, 215, 216, 217, 219 – 226 (μάρτυρες)

άρθρα 233 και 234 (διερμηνείς)

άρθρα 239 – 242 (προδικασία – ανάκριση)

άρθρα 329 – 332 (κύρια διαδικασία – θεμελιώδεις αρχές)

άρθρα 339 και 340 (κύρια διαδικασία στο ακροατήριο)

άρθρα 350, 351, 359 (αποδεικτική διαδικασία – μάρτυρες)

άρθρα 364 και 365 (εξέταση κατηγορουμένου)

άρθρα 367 – 371 (τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία)

άρθρα 545 – 547 και 549 παρ. 1 και 2 (αποφάσεις εκτελεστές)

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (όπως ισχύουν):

άρθρα 23 – 32 (διάδικοι – νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων)

άρθρα 44 – 62 (εκθέσεις- δικογραφία- επιδόσεις-αντίκλητος-προθεσμίες-ακυρότητες)

άρθρα 63 – 78 (ένδικα βοηθήματα – προσφυγή – αγωγή)

άρθρα 81 – 88 (ένδικα μέσα)

άρθρα 132 – 139Α (συζήτηση στο ακροατήριο)

άρθρο 189 (κατάρτιση – έκδοση -δημοσίευση απόφασης)

4. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Ν. 4700/2020)

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα της Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (όπως ισχύουν):

άρθρα 106 -108, 110 (προετοιμασία δικασίμου)

άρθρα 111, 118, 130, 142, 165, 179, 200 (ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα)

άρθρα 223, 231, 233, 237, 240, 241 (συζήτηση στο ακροατήριο)

άρθρα 297, 302, 303 (αποφάσεις)

άρθρα 324, 327 – 329 (προσυμβατικός έλεγχος)

Η εξέταση των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων δύναται να διενεργηθεί είτε με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, είτε με το σύστημα θεμάτων επί των οποίων θα διατυπώνονται ερωτήσεις.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που σε κάποιο από τα ανωτέρω άρθρα γίνεται αναφορά ή παραπομπή σε άλλες διατάξεις του ίδιου νομοθετήματος, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και οι διατάξεις αυτές.

Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους, ασχολίαστους κώδικες, καθώς και οποιοδήποτε ασχολίαστο κείμενο νόμου που να περιέχει την εξεταστέα ύλη.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων προτείνεται να φέρουν μαζί τους ολόκληρους τους κώδικες και τα σχετικά νομοθετήματα και όχι μόνον τα τμήματα που περιλαμβάνουν την ανωτέρω εξεταστέα ύλη.

Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού τους από την εξεταστική διαδικασία, να έχουν μαζί τους στην αίθουσα εξέτασης κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές, οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς, λευκές κόλλες κ.τλ.), καθώς και το κάπνισμα, το άτμισμα, η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων κ.τλ. Κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές και επιστρέφονται στους κατόχους τους μετά την παράδοση του γραπτού τους, πριν από την αναχώρηση τους από την αίθουσα εξέτασης.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2024

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής

Πρόγραμμα Ταχύρυθμου Τμήματος! Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μαθήματα πατήστε εδώ!

Για αιτήσεις – ενδιαφέρον συμμετοχής συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα:

Παραλαβή Δοκιμαστικών Κωδικών
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)

Πατήστε εδώ ή την παρακάτω εικόνα για να περιηγηθείτε στο Kollintzas Channel! Πρωτότυπα video reels για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις όλων των Γραπτών Διαγωνισμών του Δημοσίου!

Kollintzas Channel

Aκολουθήστε μας στα Social Media!

🟣 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ : Νέα Ομάδα στο Viber!

📰 Ακολουθήστε μας στην νέα μας ομάδα για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τους όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου!

📝Θα αναρτώνται επίκαιρα θέματα καθώς και βοηθητικό υλικό με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ενδεικτικών θεμάτων στο site μας και στην ομάδα!

📊 Δημοσκοπήσεις, έρευνες, έγκυρα νέα!

😎 Ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με όλους τους συμμετέχοντες!

Και πολλές εκπλήξεις ακόμα!

#kollintzas #asep #esdda #esdi #diplwmatiko_swma #katatakthries #aade #asep_ekpaideutikwn #prokhrykseis #dhmosio #best_of #viber #viber_group

📢 Ακολουθήστε μας πατώντας εδώ!

Eίτε κατευθείαν κλικάροντας απευθείας την εικόνα! 👉👉👉👉

ΑΣΕΠ 2Γ/2022 ΔιαγωνισμόςVIBER GROUP PROMOTION


favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Συνδεθείτε στο Kollintzas Channel για να παρακολουθείτε πρωτότυπα video reels σχετικά με όλους τους Γραπτούς Διαγωνισμούς του Δημοσίου!

Kollintzas Channel

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

Aκολουθήστε μας στα Social Media!

ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Promo - Προφορικά Δικαστικών Γραμματέων

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

Τέταρτη Χρονιά Σερί Πρώτοι - Φροντιστήρια Κολλίντζα
1ο ΧΡΥΣΟ Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st GOLD Prize by Eagles of Education 2023

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st Prize by Eagles of Education 2023

1ο ΧΡΥΣΟ Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2022
1st GOLD Prize by Eagles of Education 2022

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2021
1st Prize by Eagles of Education 2021

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • Επαγγελματισμός, τιμιότητα, άψογη αντιμετώπιση, άμεση ανταπόκριση, πολύ προσιτές τιμές, καταρτισμένοι καθηγητές. Εξαιρετικά μεταδοτικός ο κ. Πατρίκιος!

  Christiana Agapaki Avatar Christiana Agapaki
  28/06/2022

  Με βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση της χαώδους ύλης και στο πετυχημένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως και της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους εισηγητές του e-learning.

  Heraklis Panagiotidis Avatar Heraklis Panagiotidis
  03/03/2021
 • Άριστοι επαγγελματίες !!!!!!! 👏❤

  Frantzeska K Avatar Frantzeska K
  02/04/2022

  Very professional and experienced exams tutoring for candidates. Highly recommended.

  Aris Tzamtzoglou Avatar Aris Tzamtzoglou
  05/03/2023

 • Πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο φροντιστήριο. Οι καθηγητές είναι καταρτισμένοι και έμπειροι σε αυτό που κάνουν. Προσωπικά κάνω προετοιμασία για ΑΑΔΕ και είμαι πολύ ευχαριστημένη με όλα.

  Aggeliki Dimitropoulou Avatar Aggeliki Dimitropoulou
  31/03/2022

  Το καλύτερο Φροντιστηριο για εξετάσεις στο Δημόσιο

  Rousseau Dracopoulou Sophie Avatar Rousseau Dracopoulou Sophie
  05/03/2023
 • Η εμπειρία μου από το φροντιστήριο είναι πολύ θετική. Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ακόμη και ασύγχρονα, έμπειρο προσωπικό, άριστη οργάνωση, καθηγητές προσιτοί και με μεταδοτικότητα (με αδυναμία στον κ. Πατρίκιο) πλούσιο... Δείτε Περισσότερα

  Christina Alexandri Avatar Christina Alexandri
  12/10/2022

  Άψογη συνεργασία με όλη την ομάδα του φροντιστηρίου. Οι καθηγητές άριστοι και πάντα με διάθεση να βοηθήσουν τον υποψήφιο. Οι καλύτερες τιμές θεωρώ που μπορεί να βρει κανείς στην αγορά.... Δείτε Περισσότερα

  Thomais Pliadi Avatar Thomais Pliadi
  06/04/2022
 • Εξαιρετικοί καθηγητές , επικαιροποιημένο και πολύ χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις , ερωτήσεις εξάσκησης και προσομοίωσης) και άμεση υποστήριξη από τη γραμματεία :)

  Paris B Avatar Paris B
  29/07/2022

  Πολύ καλό φροντιστήριο. Με την καλή και δομημένη προετοιμασία η επιτυχία ήρθε. Οι καθηγητές προσεκτικά επιλεγμένοι, η γραμματεία πάντα στην διάθεσή μας, καλές τιμές και πάνω από όλα ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Σας... Δείτε Περισσότερα

  stelios symeonidis Avatar stelios symeonidis
  03/03/2021
 • Eξαιρετικό φροντιστήριο! Ιδιαιτέρωσ οργανωμένο κ πάντα ανταποκρινόμενο στισ ανάγκεσ των υποψηφίων!

  Pavlos Xyntaras Avatar Pavlos Xyntaras
  14/09/2022

  Το καλύτερο φροντιστήριο!!! Πολλοί καλοί καθηγητές, πολύ καλές σημειώσεις και πολλοι εξυπηρετικοί στην γραμματεία.. Σε οτιδήποτε απορία μου αμέσως να με εξυπηρετήσουν. Το συστήνω ανεπιφύλακτα!!!

  Eirini Foskolou Avatar Eirini Foskolou
  13/09/2022
 • Το καλύτερο φροντιστήριο με διαφορά! Άριστη οργάνωση, συνέπεια, πολύ καλή και άμεση εξυπηρέτηση από τη γραμματεία, υπέρπλουσιο υλικό, καθηγητές δυνατοί και πολύ καλοί, τιμές πολύ καλές, δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων εκ... Δείτε Περισσότερα

  Eleftheria Karavasil Avatar Eleftheria Karavasil
  08/07/2022

  Η καλύτερη επιλογή για όποιον ενδιαφέρεται να δώσει για εξετάσεις του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές και να αναφέρω ότι είναι πλήρως καταρτισμένοι στο αντικείμενο τους.... Δείτε Περισσότερα

  Giorgos Sakkas Avatar Giorgos Sakkas
  11/03/2022
 • Αναμφισβήτητα τα φροντιστήρια Κολλιντζα είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα πανεπιστημιακα φροντιστήρια στον εκπαιδευτικό χώρο!! Το θεωρώ ως το πιο άρτια οργανωμένο φροντιστήριο για την προετοιμασία σε διαγωνισμούς, με μια... Δείτε Περισσότερα

  Georgios Papoutsis Avatar Georgios Papoutsis
  11/05/2022

  Έμπειρο διδακτικό προσωπικό , μεθοδική δουλειά και πολύ οργανωμένοι!

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Avatar ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
  15/09/2022
 • Αποτελεσματικότητα μαζί με εξαιρετική δουλεία είναι ο συνδυασμός που πρέπει να ψάχνουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ τους καθηγητές και το προσωπικό του φροντιστηρίου για την πραγματική υποστήριξη και βοήθεια που... Δείτε Περισσότερα

  gilio-titina kos Avatar gilio-titina kos
  29/03/2022

  Μακράν το καλύτερο φροντιστήριο σε επίπεδο οργάνωσης και προετοιμασίας σε δημόσιους διαγωνισμούς! Με τη βοήθεια αξιόλογων και έμπειρων καθηγητών, με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα που μας δίνεται η δυνατότητα διαδικτυακής... Δείτε Περισσότερα

  Δέσποινα Νικηφορίδου Avatar Δέσποινα Νικηφορίδου
  01/06/2022
 • Οι καθηγητές έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους αλλά και μεγάλη μεταδοτικότητα, Άμεση γραμματειακή υποστήριξη, πλούσιο αρχειακό υλικό, δυνατότητα παρακολουθήσεων ασύγχρονα! Είναι η πιο σωστή επιλογή για προετοιμασία εξετάσεων

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Avatar ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
  26/07/2022


  Παρά πολύ καλοί καθηγητές! Κακώς δεν είχα μάθει νωρίτερα γι αυτό το φροντιστήριο! Εξαιρετικοί και στην γραμματειακή υποστήριξη! Συνεχίστε έτσι..

  AND KAI Avatar AND KAI
  24/03/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο