Δικαστικοί Γραμματείς: Ανακοινώθηκε η νέα εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού!

Δικαστικοί Γραμματείς - Νέα ύλη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ύλης για τον Διαγωνισμό Δικαστικών Γραμματέων, υπήρχαν κάποιες προσθήκες άρθρων σε αντίθεση με τον τελευταίο διαγωνισμό του Απριλίου.
Ο Νο1 Οργανισμός μας στην Ελλάδα, έχει ήδη προσαρμόσει το διδακτικό υλικό και οι υποψήφιοι είναι έτοιμοι να αριστεύσουν!

H εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού:

Α) Ως προς το μάθημα με τίτλο «θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021 (Α’ 68)  και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022 (Α’ 109), η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους παραπάνω νόμους με τις ακόλουθες διευκρινήσεις.

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται:

Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του με το Ν. 5028/2023 – Α’ 54/9-3-2023)  και συγκεκριμένα τα ακόλουθα άρθρα:

 • άρθρα 1 – 10  (γενικές διατάξεις)
 • άρθρα 12 – 17  (πλήρωση θέσεων)
 • άρθρα 18 – 22 (τομείς-κατηγορίες-βαθμοί)
 • άρθρα 84 – 89 (Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια)
 • άρθρα 90 – 93 (Υπηρεσιακές Συνελεύσεις)
 • άρθρα 94 – 123 (Δικαιώματα-Υποχρεώσεις)
 • άρθρα 124 – 129 (Υπηρεσιακή Εκπαίδευση)
 • άρθρα 130 – 137 (Αξιολόγηση)
 • άρθρα 138 – 142 (Μονιμοποίηση-Βαθμολογική Εξέλιξη)
 • άρθρα  147 – 158 (Κατανομή-Μετακίνηση-Μετάθεση-Απόσπαση-Μετάταξη-΄Ενταξη)
 • άρθρα 159 – 164 (Διαθεσιμότητα-Αργία)
 • άρθρα 165 -166  (Πειθαρχικά Παραπτώματα-Πειθαρχικές Ποινές)
 • άρθρα 167 -177 (Γενικοί Κανόνες Πειθαρχικής Δίωξης)
 • άρθρα 178 -183   (Πειθαρχικά Όργανα)

 2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται:

Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022 (Α’ 109), όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 με το Ν. 5028/2023 (Α’ 54/9-3-2023) και συγκεκριμένα:

 • άρθρα 1 και 2 (έκταση εφαρμογής, ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων)
 • άρθρα 3 – 13 (αριθμός και κατανομή οργανικών θέσεων, συγκρότηση των δικαστηρίων, Τμήματα, γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών κλπ)
 • άρθρα 14 – 16   (Δικαστικά Συμβούλια και Ολομέλειες)
 • άρθρα  17, 18 και 22  – 26 (διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών)
 • άρθρο 27 (‘Αρειος Πάγος)
 • άρθρα 28 και 29  (Εισαγγελία)
 • άρθρα 30 και 31 (Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια)
 • άρθρο 36  (Διοικητικά Δικαστήρια)
 • άρθρο 92 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)

Β) Ως προς το μάθημα με τίτλο «στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού».

 • αναφορικά με το συνταγματικό δίκαιο η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στα άρθρα του ισχύοντος Συντάγματος.
 • αναφορικά με το δικονομικό δίκαιο, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους Κώδικες  Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικής Δικονομίας και Διοικητικής Δικονομίας.

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα, τα κατωτέρω άρθρα:

α. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • άρθρα 1 – 6  (δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων)
 • άρθρα 52 – 61 (εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της Γραμματείας)
 • άρθρα 62 – 64 (διάδικοι)
 • άρθρα 94 – 100 (πληρεξουσιότητα)
 • άρθρα 106 – 116Α (Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές)
 • άρθρα 117 – 121 (εκθέσεις-δικόγραφα)
 • άρθρα 144 και 145 (προθεσμίες)

β. ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 • άρθρο 215 (άσκηση αγωγής)
 • άρθρα 226 -228 (εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση)
 • άρθρα 233, 237, 242, 246, 252, 253, 256, 257, 258, 260 (συζήτηση στο ακροατήριο)
 • άρθρο 286 (διακοπή και επανάληψη της δίκης)
 • άρθρα 293 παρ. 1εδ. α΄ και 2  –  298 (κατάργηση και περάτωση της δίκης)
 • άρθρα 300 – 304 (απόφαση)
 • άρθρα 315, 316, 318, 320 (διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων)

γ. ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

 • άρθρα 495 παρ. 1 και 2  – 500 (γενικές διατάξεις)

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα, τα κατωτέρω άρθρα:

α. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 • άρθρα 1 και 2 (ποινική δικαιοδοσία)
 • άρθρα 3 – 7 και άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13 (τα ποινικά δικαστήρια)
 • άρθρα 14 – 16 (αποκλεισμός εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων)
 • άρθρα 37 – 44 (έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης)
 • άρθρα 51 – 55 (έγκληση)
 • άρθρα 70, 71, 72, 73, 75, 77 παρ. 1 και 82 (διάδικοι στην ποινική δίκη)
 • άρθρα 89 – 94 (δικαιώματα των διαδίκων)
 • άρθρα 137, 138 παρ. 1 & 2, 139, 140, 141, 142 παρ. 1, 2 & 3, 143, 144, 145 παρ. 1 & 3 και 146 (διαδικαστικές πράξεις-αποφάσεις και πρακτικά)
 • άρθρα 148 – 153 (εκθέσεις)

β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

 • άρθρα 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190 και 191 (πραγματογνώμονες)
 • άρθρα 209, 210, 211 και  212, άρθρα 214, 215, 216 και 217, άρθρα 219 – 226 (μάρτυρες)
 • άρθρα 233 και 234  (διερμηνείς)

γ. ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 • άρθρα 239 – 242 (προδικασία-ανάκριση)

δ. ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 • άρθρα 329 – 332 (κύρια διαδικασία-θεμελιώδεις αρχές)
 • άρθρα 339 και 340 (κύρια διαδικασία στο ακροατήριο)
 • άρθρα 350, 351, 359 (αποδεικτική διαδικασία-μάρτυρες)
 • άρθρα 364 και 365 (εξέταση κατηγορουμένου)
 • άρθρα 367 – 371 (τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία)

στ. ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ

 • άρθρα 545 – 547 και 549 παρ. 1 και 2 (αποφάσεις εκτελεστές)

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 5028/2023)  τα κατωτέρω άρθρα:   

 • άρθρα 23 – 32  (διάδικοι-νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων),
 • άρθρα 44 – 62 (εκθέσεις-δικογραφία-επιδόσεις-αντίκλητος-προθεσμίες-ακυρότητες),
 • άρθρα 63 – 78 (ένδικα βοηθήματα-προσφυγή-αγωγή),
 • άρθρα 81 – 88 (ένδικα μέσα)
 • άρθρα 132 – 139Α (συζήτηση στο ακροατήριο),
 • άρθρο 189 (κατάρτιση-έκδοση-δημοσίευση απόφασης).

Εξυπακούεται πως σε περίπτωση που σε κάποιο από τα παραπάνω άρθρα γίνεται αναφορά ή παραπομπή σε κάποιες άλλες διατάξεις του ίδιου νομοθετήματος, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και οι διατάξεις αυτές.

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

 • Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα, σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
 • Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων προτείνεται να φέρουν μαζί τους ολόκληρους τους εν λόγω κώδικες και τα σχετικά νομοθετήματα , σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή κινητά υπό τύπου ρολογιού ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Η Πληρέστερη Προετοιμασία της Ελλάδος για τον Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Παραλαβή Δοκιμαστικών Κωδικών
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.

🟣 ΑΣΕΠ – ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμοί: Νέα Ομάδα στο Viber!

📰 Ακολουθήστε μας στην νέα μας ομάδα για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τους Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και ΕΣΔΔΑ!

📝Θα αναρτώνται επίκαιρα θέματα καθώς και βοηθητικό υλικό με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ενδεικτικών θεμάτων στο site μας και στην ομάδα!

📊 Δημοσκοπήσεις, έρευνες, έγκυρα νέα!

😎 Ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με όλους τους συμμετέχοντες!

Και πολλές εκπλήξεις ακόμα!

#kollintzas #asep #esdda #dhmosio #best_of #viber #viber_group

📢 Ακολουθήστε μας πατώντας εδώ!

Eίτε κατευθείαν κλικάροντας απευθείας την εικόνα! 👉👉👉👉

ΑΣΕΠ 2Γ/2022 ΔιαγωνισμόςVIBER GROUP PROMOTION


favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Παραλαβή Δοκιμαστικών Κωδικών
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.

Πατήστε εδώ ή την παρακάτω εικόνα για να ακολουθήσετε την ομάδα μας στο Facebook! Για να ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον Διαγωνισμό των Εκπαιδευτικών!

Νέα Ομάδα ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών FB - Final

🟣 ΑΣΕΠ – ΕΣΔΔΑ Διαγωνισμοί: Νέα Ομάδα στο Viber!

📰 Ακολουθήστε μας στην νέα μας ομάδα για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τους Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και ΕΣΔΔΑ!

📝Θα αναρτώνται επίκαιρα θέματα καθώς και βοηθητικό υλικό με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ενδεικτικών θεμάτων στο site μας και στην ομάδα!

📊 Δημοσκοπήσεις, έρευνες, έγκυρα νέα!

😎 Ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων με όλους τους συμμετέχοντες!

Και πολλές εκπλήξεις ακόμα!

#kollintzas #asep #esdda #dhmosio #best_of #viber #viber_group

📢 Ακολουθήστε μας πατώντας εδώ!

Eίτε κατευθείαν κλικάροντας απευθείας την εικόνα! 👉👉👉👉

ΑΣΕΠ 2Γ/2022 ΔιαγωνισμόςVIBER GROUP PROMOTION


favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να λάβετε δοκιμαστικούς κωδικούς για να δείτε τα πρώτα δοκιμαστικά μαθήματα!
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.
(Απαραίτητοι οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ χαρακτήρες) * Όποιος χρήστης αναγράφει διαφορετικά το ονοματεπώνυμο του δεν θα λαμβάνει κωδικούς.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!

ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΚΕΤΑ ON DEMAND

ΕΣΔΙ

1090 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1090 € (από 1700 €)

(4 Δόσεις:) 1700 €

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

1180 €

Τιμή Πακέτου Μαθημάτων:

1180 € (από 2300 €)

(3 Δόσεις): 1480 €

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000+ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε δωρεάν τις 2 πρώτες τετράωρες (4ωρες) συναντήσεις για να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και να μάθετε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις!

Ποσοστά Συμμετοχής Υποψηφίων - Περίοδος 2022 - 2023

Ποσοστά Συμμετοχής

Όπως παρατηρούμε την σεζόν 2022 - 2023 οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν στραφεί στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2Γ/2022!

Συνολικά το Φροντιστήριο μας είχε πάνω από 2500 επιτυχόντες στον εν λόγω διαγωνισμό!

Δείτε την λίστα εδώ!

Δειτε Περισσοτερα

ΑΣΕΠ 2Γ/2022

55%

ΑΑΔΕ

20%

ΕΣΔΔΑ

15%

ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

10%

ΑΣΕΠ 2Γ-2022 - Οι Επιτυχόντες μας - Τελικό

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK!

Νέα Ομάδα ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών FB - Final

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΑΣ ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ INSTAGRAM!

Instagram Banner (Φροντιστήρια Κολλίντζα) -
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - PROMO FEATURE IMAGE
ΑΣΕΠ 2024 PROMO
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - PROMO
Promo - Προφορικά Δικαστικών Γραμματέων

Ο Οργανισμός μας αναδείχτηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά πρώτος (1ο) στις επιλογές βάσει των αξιολογήσεων και κριτικών των επισκεπτών μας!

Τέταρτη Χρονιά Σερί Πρώτοι - Φροντιστήρια Κολλίντζα
1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2023
1st Prize by Eagles of Education 2023

1ο-Βραβείο-Αετοί-της-Εκπαίδευσης
1st Prize by Eagles of Education

1ο Βραβείο Αετοί της Εκπαίδευσης 2021
1st Prize by Eagles of Education 2021

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ!

 • Εξαιρετικο φροντιστήριο με καταρτισμέμους καθηγητές και ποιοτικό μάθημα! Το συνιστώ ανεπιφύλακτα

  ILARION DORFANIS Avatar ILARION DORFANIS
  30/08/2022

  Άρτια καταρτισμένο το εκπαιδευτκό προσωπικό, με υπομονή και ευγένεια έλυναν κάθε απορία, και κάλυψαν σημαντικά την ύλη , το συστήνω ανεπιφύλακτα

  ANNA SAKELLARIOU Avatar ANNA SAKELLARIOU
  05/03/2023
 • Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκριση με άλλα φροντιστήρια όσο αφορά την υπευθυνότητα , την άριστη γνώση του διδακτικού προσωπικού και την μεταδοτικότητα της γνώσης. Απλά ... εγγύηση!

  Anastasia C Avatar Anastasia C
  29/06/2022

  Με βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση της χαώδους ύλης και στο πετυχημένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως και της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους εισηγητές του e-learning.

  Heraklis Panagiotidis Avatar Heraklis Panagiotidis
  03/03/2021
 • Άριστοι επαγγελματίες !!!!!!! 👏❤

  Frantzeska K Avatar Frantzeska K
  02/04/2022

  Αξιόπιστο φροντιστήριο, με καταρτισμένους καθηγητές, πλήρες ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό με πληθώρα σημειώσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ!!!Η γραμματεία εξυπηρετική και φιλική στους υποψηφίους.

  Sofi Den Avatar Sofi Den
  29/05/2022
 • Η αντιμετώπιση του υποψηφίου είναι άψογη! Οι καθηγητές πλήρως καταρτισμένοι και ενημερωμένοι για τις εξετάσεις και το προσωπικό του φροντιστηρίου είναι ευγενέστατο και δίπλα στους υποψηφίους στην προσπάθεια που καταβάλλουν.

  Thomas 2004 Avatar Thomas 2004
  23/04/2022

  Η καλύτερη επιλογή για Διαγωνισμούς του Δημοσίου! Έγκριτοι και καταρτισμένοι καθηγητές, εύληπτες και κατανοητές σημειώσεις, άμεση υποστήριξη της Γραμματείας για οτιδήποτε χρειάστηκα! Σίγουρη επιτυχία!

  Κonstantina-Dimitra Katsimpoula Avatar Κonstantina-Dimitra Katsimpoula
  20/07/2022
 • Καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, στοχευμένη καθοδήγηση για τις εξετάσεις, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και διαδραστικές παραδόσεις με συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης και πλήρες έντυπο υλικό!! Η καλύτερη επιλογή για την προετοιμασία για το γραπτό... Δείτε Περισσότερα

  Bless Gd Avatar Bless Gd
  20/07/2022

  Παρα πολύ καλοί!

  Nandia Forsou Avatar Nandia Forsou
  05/03/2023
 • Perfect! ❤️

  KASSIANI GRAMMENOU Avatar KASSIANI GRAMMENOU
  05/03/2023

  Πολύ καλό Φροντιστήριο με εξαιρετική δουλειά και διδασκαλία από τον Μαθηματικό κ Παπαδα και Πολιτικές Επιστήμες τον κ Πελεκουδα, Συνιστώ ανεπιφύλακτα !!!!

  Alice katsiou Avatar Alice katsiou
  12/08/2022
 • Το προτείνω!!

  kassy st Avatar kassy st
  05/03/2023

  Πολύ αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό που παρέχει πολύ καλές κατευθύνσεις και υποστήριξη στους υποψηφίους της ΕΣΔΔΑ.

  Kέλυ Κουτσούγερα Avatar Kέλυ Κουτσούγερα
  04/03/2022

 • Εξαιρετικό!!!

  Konstantina Papaioannou Avatar Konstantina Papaioannou
  01/06/2022


  Όταν η επαγγελματική ηθική δεν είναι προτέρημα αλλά καθήκον τότε ξέρεις ότι βρίσκεσαι στα φροντιστήρια Κολλίντζα. Η καθοδήγηση από το διδακτικό προσωπικό και τη γραμματεία και η πληθώρα των εναλλακτικών... Δείτε Περισσότερα

  KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS Avatar KONSTANTINOS KARAGIANNIDIS
  21/04/2022
 • Άριστη σχέση Τιμής - Ποιότητας! Η πλατφόρμα εύκολα διαχειρίσιμη! Η επικοινωνία άμεση και κατατοπιστική! Προτείνω ανεπιφύλακτα! Ευχαριστώ!

  MONICA LUCIA PIRTAC Avatar MONICA LUCIA PIRTAC
  20/09/2022

  Υπηρεσίες ποιότητας. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα με τα εξ αποστάσεως μαθήματα, οργανωμένες σημειώσεις. Πολύ καλή συνεργασία.

  Vangelis Almps Avatar Vangelis Almps
  06/09/2022
 • υπέροχοι καθηγητές και άνθρωποι . καθως και η γραμματειακή υποστήριξη φοβερή, σίγουρη επιτυχία στο δημόσιο , συνεχίστε έτσι

  ΑΕΛΛΩ ΒΕΛΑΩΡΑ Avatar ΑΕΛΛΩ ΒΕΛΑΩΡΑ
  30/08/2022

  Πολύ καλή ενημέρωση, με καταρτισμένους καθηγητές, καλή κατανομή χρόνου και δεν κουράζει στην παρακολούθηση. Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Εξαιρετικά!

  sirk mid Avatar sirk mid
  05/10/2022

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ!

favicon org final

🗞️ NEWSLETTER

Ενημερωθείτε πρώτοι για όλους τους Διαγωνισμούς του Δημοσίου! 😎

Θα λαμβάνετε τουλάχιστον δύο ενημερωτικά μειλς τον μήνα! Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους όρους χρήσης.

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο